FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt30/12/2016

Fritt att testamentera vidare egendom?

Det gäller ett inbördes testamente.

Det står "....att den av oss som överlever den andre skall erhålla all den avlidnes egendom med full äganderätt.

Efter den sist avlidnes död skall kvarlåtenskapen fördelas mellan bådas våra arvingar enligt lag."

Vad innebär den sista meningen?

Kan den som överlever den andre skriva ett nytt testamente till förmån för enskild person?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Jag tolkar det som att den av makarna som överlever den andre ska erhålla all den avlidnes egendom, dock inte med full äganderätt utan som man brukar kalla det "fri förfoganderätt". Den enda skillnaden är egentligen att med full äganderätt är det tillåtet att testamentera bort egendomen, medan det inte är tillåtet med egendom som man innehar med fri förfoganderätt som ofta förekommer t ex då en make erhåller egendom som sedan ska gå till gemensamma barn.

Den sista meningen säger dock uttryckligen att all kvarlåtenskap efter den sist avlidne makens död ska fördelas enligt lag. Detta torde inte kunna innebära någonting annat än att Ärvdabalkens regler ska gälla. Testamente är ett sätt att i viss mån undgå lagens regler om hur egendom ska fördelas, medan man kan säga att huvudregel är att lagens regler ska gälla. Det som är överenskommer här är att lagens regler ska gälla och den sist kvarlevande maken bör alltså inte kunna testamentera vidare egendomen.

Rådgivare
Hittade du inte det du sökte?