FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt31/01/2022

Framtidsfullmakt - formkrav och hur många som får anges

Hej !

Min fru och jag har skrivit framtidsfullmakter mellan oss och som inte är något problem. Vi har två döttrar som naturligtvis också skall ha framtidsfullmakter för oss. Fråga: Kan vi ange bägge döttrarna som fullmäktige på våra enskilda fullmakter från oss ? Problemet är om vi inte kan ange bägge döttrarna som fullmäktige på våra separata fullmakter till våra döttrar, är att vår äldsta dotter är bosatt i Norge med familj och vår andra dotter med familj bor i vår närhet, vi vill inte favorisera någon av våra döttrar, men det skulle kännas bättre för oss med den äldre och utlandsboende dottern att sköta våra "affärer" och som är mer insatt i en ev. problemställning. Hur göra för att inte välja den ena före den andra?

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tolkning av frågan och omständigheter

Jag kommer först svara på om båda era döttrar kan anges som fullmäktige på era enskilda framtidsfullmakter. Det räcker inte att "ange" någon som framtidsfullmakt utan det har särskilda formkrav som jag även kommer gå igenom.

Kort förtydligande om benämningarna

Fullmaktsgivare är den som ger en fullmakt och fullmäktige eller fullmaktshavaren är den som "får" en fullmakt, det vill säga får en utökad möjlighet att handla för dennes räkning.

Kan båda era döttrar anges som fullmäktige på era enskilda framtidsfullmakter

Enligt 1§ lag (2017:310) om framtidsfullmakter så är framtidsfullmakt en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser.

Av denna lagtexten så framgår det inte riktigt om det kan vara flera fullmäktige. Däremot i propositionen 2016/17:30 s.36 framgår att det kan vara flera personer som kan utses till fullmäktige i en framtidsfullmakt.

Så svaret på din fråga är att båda era döttrar kan anges som fullmäktige på era enskilda framtidsfullmakter.

Formkraven för upprättande av en framtidsfullmakt

Först och främst så måste man vara 18 år för att upprätta en framtidsfullmakt och ha förmåga att ta hand om sina angelägenehter ((3§ lag (2017:310) om framtidsfullmakter)). Framtidsfullmakten ska vara skriftlig ((4§ 1st lag (2017:310) om framtidsfullmakter)). Fullmaktsgivaren ska i två vittnens samtidiga närvaro skriva under fullmaktshandlingen eller intyga att han eller hon har skrivit under handlingen. Vittnena ska ha kännedom om att handlingen är en framtidsfullmakt och bekräfta handlingen med sina underskrifter ((4§ 2st lag (2017:310) om framtidsfullmakter)). Fullmaktshavaren får inte vara vittne. I fråga om vittnen tillämpas 10:2 1st ÄB och 10:4 1st och 3st ÄB ((4§ 3 st lag (2017:310) om framtidsfullmakter)). I 10:2 1st ÄB framgår att testamentsvittnena ska vid sina namn anteckna hemvist och yrke. Sedan ska även enligt samma paragraf och stycke tiden för bevittnandet dokumenteras och andra omständigheter som kan ha betydelse för giltigheten av fullmakten. I 10:4 1st ÄB så framgår att den som är under 15 år inte får vara vittne eller den som på grund av psykisk störning saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen. Inte heller den som är fullmaktsgivarens make, sambo, mor- och farföräldrar, barn, är svåger eller syskon till fullmaktsgivaren får vittna. I 10:4 3st ÄB så framgår att om ett testamentsvittne åberopas till bevis i en rättegång, gäller rättegångsbalkens bestämmelser om sådant bevis.

Av en framtidsfullmakt ska det även framgå att det är fråga om en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten omfattar, och vilka övriga villkor som gäller ((5§ lag (2017:310) om framtidsfullmakter)).

Ett underförstått krav är att personen som gör en framtidsfullmakt ska förstå innebörden av det. Det vill säga om man redan tappat förmågan att ta hand om sina angelägenheter, exempelvis på grund av ålder, så kan man inte genomföra den i ett sådant skede.

Tips

Som ni ser så finns det särskilda krav för att framställa en framtidsfullmakt. Min rekommendation är att verkligen se till att formkraven följs och att ni gör det på ett korrekt sätt. Jag rekommenderar även att ni framställer denna så tidigt som möjligt (som ni verkar medvetna om då ni skickat in er fråga) eftersom den inte framställas vid ett sådant tillfälle när personen redan tappat förmågan att ta hand om sina angelägenheter (se ovan).

Hoppas ni har fått svar på er fråga och lycka till!

Carl MalmströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000