Frågor om bostadsrättsförening, styrelse, årsstämma, motioner m.m.

2017-05-01 i Föreningar
FRÅGA
HejBor i en bostadsrättsförening. När det är årsstämma så kan man välja styrelsemedlemmar. Så långt ok. Att protokoll från styrelsemöten inte är offentliga verkar vara helt i sin ordning. Men är det ok att styrelsen beslutar att köpa upp internettjänster till föreningen som visserligen är snabbare men å andra sidan dyrare utan informera medlemmar? Är det helt omöjligt låta medlemmar ha tillgång till styrelseprotokoll?Ska det inte finnas möjlighet för medlemmar att lämna motioner på årsstämman? Vilka typer av beslut får fattas på årsstämma respektive styrelsemöten?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Det stämmer att styrelsemedlemmarna väljs när det är årsstämma. Att protokoll från styrelsemöten inte är offentliga är också riktigt.

Är det helt omöjligt låta medlemmar ha tillgång till styrelseprotokoll?
Styrelseprotokollen i bostadsrättsföreningar är inte offentliga. Varken föreningens medlemmar eller utomstående har någon rätt att få se dem. Revisorerna har dock rätt att läsa protokollen och de bör få en kopia av protokollen efter varje styrelsemöte. Revisorernas uppgift är att gå igenom alla protokoll i föreningen för att kunna bilda sig en uppfattning om hur förvaltningen skötts.

Kan styrelsen fatta ett beslut och låta bli att informerna sina medlemmar om beslutet?
I en väl fungerande förening ska naturligtvis styrelsens beslut spridas till medlemmarna på något sätt. Vissa styrelser brukar skriva ett protokoll där endast besluten framgår, ett så kallat beslutsprotokoll. Beslutsprotokollet kan offentliggöras. Diskussionerna bakom besluten kan istället skrivas in i ett diskussionsprotokoll som inte är offentligt.

Ska det inte finnas möjlighet för medlemmar att lämna motioner på årsstämman?
En motion är ett förslag om en förändring som en eller flera medlemmar i en förening vill att årsstämman ska rösta om. Medlemmarna i en bostadsrättsförening har rätt att lämna in motioner till en ordinarie årsstämma. Det är styrelsens uppgift att se till att medlemmarna vet hur de ska gå till väga om de vill skriva motioner till årsmötet. Eftersom alla ärenden som ska tas upp på stämman måste vara med i kallelsen så är det viktigt att styrelsen får in motioner från medlemmarna i god tid innan kallelsen gått ut.

Styrelsen ska därefter läsa och kommentera de motioner som har lämnats in. En motion ska alltid besvaras. Styrelsen bör därför skriva ett förslag till beslut i de frågor som motionerna berör. Dessa kommentarer och förslag, tillsammans med dagordningen, bör skickas ut till medlemmarna i god tid före årsmötet.

Vilka typer av beslut får fattas på årsstämma respektive styrelsemöten?
Det kan vara svårt att dra klara gränser mellan vad styrelsen respektive årsstämman kan besluta om. Styrelsen får dock inte besluta i alla frågor. Styrelsens uppgift är att sköta organisationen och den löpande förvaltningen av föreningen. Det handlar mer konkret om löpande arbetsuppgifter som bokföring, redovisning, underhåll av fastigheten, upphandling av tjänster för olika typer av arbeten, bankkontakter, arbetsgivaransvar om anställda finns etc. Ärenden utanför styrelsens ansvar ska en årsstämma fatta beslut om. Även i fråga om sådana åtgärder som formellt sett skulle kunna beslutas av en styrelse kan hänskjutas till årsstämman om det innebär stora kostnader för föreningen. Detsamma bör gälla när det finns anledning att tro att medlemmarna motsätter sig åtgärden. Det hör ihop med den aktsamhetsplikt som styrelsen har men kan vara svårt att bedöma för styrelsen. Föreningens stadgar kan även innehålla bestämmelser om hur beslut ska tas i vissa frågor.

I bostadsrättslagen 9 kapitlet finns bestämmelser om föreningen. Här regleras de beslut som ska fattas på en årsstämma och också vilka majoritetskrav som ställs beroende på vilket ärende det handlar om.

Som exempel på beslut som måste tas upp på stämman och vad som krävs i omröstning kan nämnas:

- Beslut om val av styrelseledamöter (enkel majoritet eller flest röster i sluten omröstning).
- Beslut om arvode till styrelseledamöter (enkel majoritet).
- Andra beslut där styrelsen är jävig.
- Beslut som innebär väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark (enkel majoritet).
- Beslut som innebär ändring av insatserna (samtycke från alla bostadsrättshavare eller 2/3 majoritet och hyresnämndens godkännande).
- Beslut som innebär att en bostadsrätt kommer att förändras eller i sin helhet behöva tas i anspråk av föreningen med anledning av en om- eller tillbyggnad (samtycke från berörda bostadsrättshavare eller 2/3 majoritet och hyresnämndens godkännande).
- Beslut som innebär utvidgning av föreningens verksamhet (2/3 majoritet).
- Beslut om ombildning av hyresrätt till bostadsrätt (2/3 majoritet av hyresgästerna).
- Beslut om stadgeändring (stöd från alla bostadsrättshavare eller enkel majoritet på den första stämman och 2/3 majoritet på den andra stämman vilka måste ligga i följd. I visst fall kvalificerad majoritet om ¾ majoritet på den andra stämman).

I parenteserna framgår vad som krävs för att beslut ska kunna fattas.

Hoppas du fick svar på dina frågor!

Mvh

Marie Gergy
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (523)
2021-07-22 Krävs föreningens godkännande för att bo i min förälders lägenhet?
2021-07-21 kan medlem i valberedning också vara firmatecknare?
2021-07-19 Behöver en ideell förening registreras?
2021-07-07 Får föreningar meddela avgifter till sina medlemmar?

Alla besvarade frågor (94159)