Fråga rörande formulering i framtidsfullmakt

2021-01-24 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Jag har skrivit en egen framtidsfullmakt enl. De regler som finns men som överskrift skrivitGenerell framtidsfullmaktKan det betyda att den inte gäller?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att börja med att gå igenom vad en framtidsfullmakt är, och vilka krav som ställs på en framtidsfullmakt för att den ska vara giltig. Därefter kommer jag att gå igenom vad generell respektive begränsad framtidsfullmakt innebär, samt ge råd om vad du kan göra nu.

Vad är en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt innebär att man i förväg ger en eller flera andra personer rätt att företräda en i ekonomiska och personliga angelägenheter, ifall man i framtiden inte själv kan sköta sina angelägenheter, exempelvis på grund av sjukdom, se 1 § Lag om framtidsfullmakter (här).

Vilka krav ställs på en framtidsfullmakt för att den ska vara giltig?

En framtidsfullmakt ska vara skriftlig, se 4 § 1 st Lag om framtidsfullmakter (här). Fullmaktsgivaren ska i två vittnens samtidiga närvaro skriva under fullmaktshandlingen eller intyga att han eller hon har skrivit under handlingen. Vittnena ska ha kännedom om att handlingen är en framtidsfullmakt och bekräfta handlingen med sina underskrifter. Fullmaktsinnehavaren får däremot inte vara vittne. Detta framgår av 4 § 2-3 st Lag om framtidsfullmakter (här). 4 § 3 st Lag om framtidsfullmakter hänvisar till 10 kap 2 § 1 st (här) och 4 § 1 st (här) och 3 st Ärvdabalken (här). De hänvisningarna innebär bland annat att vittnena bör anteckna namn och hemvist, samt att vittnena måste vara tillräkneliga (får inte lida av allvarlig psykisk störning) samt vara minst 15 år. Någon som är nära släkt eller närstående till den som upprättar fullmakten får inte heller bevittna den.

Av en framtidsfullmakt ska det framgå att det är fråga om en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten omfattar, och vilka övriga villkor som gäller. Detta framgår av 5 § p. 1-4 Lag om framtidsfullmakter (här).

Vad är det för skillnad på generell framtidsfullmakt jämfört med begränsad framtidsfullmakt?

Det framgår inte av Lag om framtidsfullmakter vad en generell framtidsfullmakt innebär. Lavendla, som är en juristbyrå och begravningsbyrå, uppger på sin hemsida (länk här) att om en framtidsfullmakt är generell omfattar den alla angelägenheter, både personliga och ekonomiska. Om en framtidsfullmakt är begränsad ska det framgå av fullmakten vad den omfattar. Ett exempel som tas upp på hemsidan är att det är möjligt att i framtidsfullmakten särskilt bestämma en rätt för fullmaktshavaren att sälja bostaden.

Vad du kan göra nu

Om en framtidsfullmakt uppfyller lagens formkrav (se under rubriken "Vilka krav ställs på en framtidsfullmakt för att den ska vara giltig?") är den giltig. Om du ska upprätta en generell eller begränsad framtidsfullmakt beror dock på om du vill att den ska gälla samtliga angelägenheter alternativt vissa begränsade angelägenheter.

När man upprättar en framtidsfullmakt kan man göra det själv, men det är att rekommendera att man tar hjälp av en jurist. Du kan boka tid med en av Lawlines jurister (länk till formulär för att boka tid med en jurist finns här). Lawlines juristbyrå debiterar 2 000 kronor per timme.

Vänligen,

Jenny Hedin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3663)
2021-10-27 Kan man häva ett bodelningsavtal?
2021-10-22 Få aska från utlandet för att sprida ut i Sverige
2021-10-21 Hur kan hjälpa mor med betalningar på banken
2021-10-19 Ska en förvaltare ha kontakt med anhöriga?

Alla besvarade frågor (96583)