Fråga om tilläggsarbete vid tjänst

FRÅGA
Vi har totalrenoverat vårt radhus. Innan arbetet påbörjades tecknade vi ett Hantverkaravtal med byggföretaget och ett fast pris var överenskommit. Under resans gång har dock tilläggsarbeten tillkommit. Vissa av dessa tycker vi att byggarna kunde ha förutsett, genom att t ex kontrollera golv (riva upp en bit matta etc) innan offerten gjordes. Eller att stambytet skulle inkludera alla avloppsrör. Nu debiteras vi seperat för återställning av innertak m.m. för byte av stam till en av toaletterna. I offerten står också att ledlampor skulle monteras i hallen. Nu hävdare de att endast elektrikerns arbete ingick, inte målarens och snickarens för att sätta in undertaket i vilket led-lamporna skulle monteras. Utan undertak går det inte att montera led-lampor i taket.. Etcetera, etcetera. Slutfakturan för tilläggsarbeten och inköp landade på över 100 000 istället för ca 35000 som vi trodde. Har vi någon chans att bestrida fakturan?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Tillämplig lag

Då näringsidkare utför tjänst såsom denna blir konsumenttjänstlagen (1985:716) tillämplig enligt lagens 1 §. I lagen finns en del regler som gäller tjänster som avser uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, (småhusentreprenader), såsom ett radhus. För att de reglerna ska vara aktuella krävs det dock att tjänsten avser uppgörande eller tillbyggnad till radhuset. Reparationer och ombyggnationer faller utanför reglerna om uppförande eller tillbyggnad, då tillämpas konsumenttjänstlagens allmänna regler. Om resultatet av arbete avseende en småhusentreprenad kommer att vara ett nytt hus blir till, är det då fråga om ett uppförande i lagens mening, och de särskilda reglerna blir tillämpliga. Du nämner i frågan att huset totalrenoverats. Det är svårt för mig att nu veta om renoveringen är i en sådan omfattning att det kan talas om uppförande av ett nytt hus. Renovering, även om en omfattande sådan, torde i de flesta fall inte falla under de särskilda bestämmelserna om småhusentreprenad, varför de allmänna reglerna borde vara tillämpliga.

Underrättelseskyldighet

Enligt 6 § andra stycket konsumenttjänstlagen gäller det att sedan tjänsten börjat utföras visar sig att priset för tjänsten kan bli betydligt högre än konsumenten hade kunnat räkna med ska näringsidkaren underrätta konsumenten om det och begära anvisningar. Lämnas ingen underrättelse eller om den lämnas för sent inträder påföljder enligt 7 § konsumenttjänstlagen. När byggföretaget arbetade på er hus uppkom alltså tilläggsarbeten. Såsom jag förstår det har ni underrättas om dem och godkänt dessa.

7 § konsumenttjänstlagen anger vad som händer om näringsidkaren åsidosätter sin underrättelseplikt och det finns starka skäl att anta att konsumenten i fall denne underrättats skulle avbeställt tjänsten. Då har näringsidkaren inte rätt till mer än vad denne skulle fått då konsumenten avbeställt tjänsten. Det är konsumenten som i detta fall har bevisbördan för att denne skulle ha avbeställt tjänsten om han blivit underrättad, t.ex. för att det skulle bli för dyrt. Ett undantag finns dock som har till syfte att konsumenten inte gynnas på ett oskäligt sätt och innebär att näringsidkaren har rätt till en viss ersättning ändå, t.ex. i ditt fall om marknadsvärdet på huset kart ökat anses du dragit nytta av tjänsten.

Ni har alltså underrättats att en del ytterligare arbete behöver göras och fått en prisuppgift om 35 000 kr, det har vidare visat sig att det skulle kosta 100 000 kr. Frågan som uppkommer här är om ni underrättats och fått veta att det skulle kosta 100 00 kr fortfarande accepterat att det ytterligare arbetet utfördes eller om ni hade avbeställt tjänsten. Hade ni avbeställt tjänsten ska ni inte betala för mer än arbete som redan utförts och eventuell nytta ni dragit av det ytterligare arbetet.

Tilläggsarbete

Enligt 8 § konsumenttjänstlagen ska då tjänsten utförs framkommer behov av arbete som på grund av sitt samband med uppdraget lämpligen bör utföras samtidigt med detta (tilläggsarbete), näringsidkaren underrätta konsumenten och begära dennes anvisningar. Med tilläggsarbete avses arbete som inte redan ska omfattas av den beställda tjänsten. Grundregeln är att endast den avtalade tjänsten ska utföras och betalas för. Byggföretaget har alltså upptäckt tilläggsarbetena efter de påbörjat arbetet, ni menar att de kunde upptäcka att dessa arbeten behövdes göras och att dessa redan skulle ingå i det arbete som följer av avtalet och priset för detta arbete skulle vara inkluderat i avtalet. Näringsidkarens möjlighet att upptäcka och sedan underrätta om att tilläggsarbeten behöver göras inträder inte förrän själva arbetet enligt avtalet har börjat. Ibland kan som ni skriver behov av ytterligare arbete inte vara nödvändig för att upptäcka att vissa arbeten utöver de avtalade behöver göras. Man kunde då såsom du säger t.ex. riva en del av golvet för att se vad för arbete som krävdes. Det är viktigt att sådant görs för att parterna ska samråda om vad för arbete ska göras och vilket priset blir. Det anses ligga på näringsidkaren att visa att tilläggsarbetena låg utanför de redan avtalade arbetet.

Ni anger således att en rad tilläggsarbeten uppkommit, ytterst blir det en bevisfråga om dessa arbeten är tilläggsarbeten i lagens mening som byggföretaget har rätt till ersättning för eller om de är såsom ni menar arbete som egentligen skulle ingå i arbetet enligt ert avtal (och således skulle priset för detta ytterligare arbete redan inkluderats i ert ursprungliga avtal, det är byggföretagets ansvar att räkna ut vad arbetet ska kosta).

Om parterna kommer överens om pristilläggets storlek gäller normalt den överenskommelsen. Av 36 § andra stycket konsumenttjänstlagen följer det att om näringsidkaren lämnat en ungefärlig prisuppgift får det slutpriset inte överskridas med mer än 15 procent av prisuppgiften, såvida inte någon annan prisgräns har avtalats eller näringsidkaren har rätt till pristillägg enligt 38 §. Förutsättningen för att näringsidkaren ska ha rätt till pristillägg är att denne har utfört tilläggsarbete. Reglerna om pristillägg är dock dispositiva och annat kan följa av avtal. Parterna kan således avtala om andra situationer där pristillägg ska utgå eller hur det ska beräknas. Det är som sagt näringsidkaren som har bevisbördan för att tilläggsarbetet låg utanför de avtalade arbetet och att de därför har rätt till ersättning.

Slutsats

Jag kan inte helt enkelt säga om ni kan på dessa grunder bestrida fakturan och få rätt. Det krävs vidare utredning om det ytterligare arbete som utförts, och om dessa arbeten omfattas av lagens mening som tilläggsarbete, vidare behöver er avtal med byggföretaget ses över för att se hur villkoren för pristillägg är utformade.

Har du fler frågor är du välkommen att kontakta mig.

E-post: bartu.bugdayli@lawline.se

Ni kan meddela mig om ni vill gå vidare med ärendet med Lawlines Juristbyrå så återkommer vi med en prisuppgift.

Hälsningar

Bartu Bugdayli
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?