Fråga om straffmätningsvärde, "ungdomsrabatt" och påföljd vid brott

2021-05-18 i Påföljder
FRÅGA
Hej det är så att min syster står åtalad för medhjälp till grov dataintrång och trolöshet mot huvudman. Hon misstänks ha sålt uppgifter från sin arbetsplats till en konkurrent. Min fråga är då, hon var 20 år när det skulle ha ägt rum och idag ska hon fylla snart 22 år. Om hon skulle bevisas skyldig och blir dömd kommer det att finnas någon straffrabatt eller gäller det bara om man är 21 fram till rättegångens beslut. Samt har hon aldrig varit dömd för något annat innan har det en påverkan av hur grovt straffet kan bli. Vad är det som kan förväntas som straff även om jag förstår att ni aldrig kan säga ngt exakt speciellt på den lilla informationen ni fick.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brott och straff regleras bl.a. i brottsbalken (BrB).

Aktuella brottsrubriceringar i frågan

Den som olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling eller olovligen ändrar, utplånar, blockerar eller i register för in en sådan uppgift döms för dataintrång till böter eller fängelse i högst två år. Om brottet är grovt är straffet fängelse i lägst sex månader och högst sex år (4 kap. 9c § första och andra stycket BrB). Den som begår brottet trolöshet mot huvudman döms till böter eller fängelse i högst två år (10 kap. 5 § BrB). Den som inte är att anse som gärningsman döms, om hen har förmått annat till utförandet, för anstiftan av brottet och annars för medhjälp till det (23 kap. 4 § BrB).

Straffvärdet – utgångspunkten för påföljdsbestämningen

Det finns både försvårande och förmildrande omständigheter som kan påverka straffvärdet. En försvårande omständighet är om den tilltalade har utnyttjat sin ställning eller i övrigt missbrukat ett särskilt förtroende (29 kap. 2 § p. 4 BrB), vilket kan vara en straffskärpande punkt. Förmildrande omständigheter kan exempelvis vara nödvärn (29 kap. 3 § p. 5 BrB). Det finns alltså möjlighet att gå under det lägsta straffet enligt brottets straffskala (29 kap. 3 § andra stycket BrB).

Om den tilltalade döms för flera brott ska rätten som huvudregel döma för en gemensam påföljd (30 kap. 3 § BrB). En gemensam straffskala ska konstrueras (26 kap. 2 § BrB). Exempelvis kan fängelse användas som gemensamt straff för flera brott, om fängelse kan följa på något av brotten.

Vid straffmätningen ska rätten vidare beakta de s.k. billighetsskälen (29 kap. 5 § BrB), om det finns billighetsskäl kan rätten gå under straffskalan. Det finns även en s.k. "ungdomsrabatt" (29 kap. 7 § BrB). Om den dömde var under 21 år när brottet begicks ska ungdomen beaktas särskilt vid straffmätningen. Om din syster var 20 år när brottet ägde rum kommer hon alltså att få en viss "straffrabatt". Det är inte relevant hur gammal hon är vid tiden för rättegången.

När straffmätningsvärdet är bestämt blir det aktuellt att se till påföljden (fängelse eller böter). Straffmätningsvärdet = straffvärdet – eventuella reduktioner (billighetsskäl, ungdom osv).

Val av påföljd

Om straffvärdet är på fängelsenivå (30 kap. 4 § BrB)

Det finns en presumtion mot att välja fängelse som påföljd, alltså att fängelse inte ska utdömas. Det finns dock tre omständigheter som kan bryta denna presumtion: straffvärde, brottslighetens art (artvärde) och återfall. Om det framtagna straffmätningsvärdet (enligt ovan) är på ett år eller mer utgör det ett "riktmärke" för att bryta presumtionen, då kan alltså fängelsestraff bli aktuellt. Även om straffmätningsvärdet är fängelse under ett år kan presumtionen brytas om det handlar om ett artbrott, där en individuell bedömning göras i varje enskilt fall (omständigheterna är bestämmande).

Om presumtionen inte bryts (men straffmätningsvärdet är på fängelsenivå) står valet för rätten mellan villkorlig dom eller skyddstillsyn (30 kap. 7 § BrB, 30 kap. 9 § BrB). Valet görs framförallt utifrån en bedömning av återfallsrisk. Villkorlig dom förenas enligt huvudregeln med böter där antalet böter svarar mot straffvärdet (30 kap. 8 § BrB).

Om presumtionen bryts gäller att påföljden blir fängelse alternativt villkorlig dom + samhällstjänst (om det föreligger "särskilda skäl", här krävs lämplighet och samtycke från den tilltalade).

Särskild bestämmelse för personer mellan 18-21 år

Om en person har begått brott efter hen har fyllt 18 men innan hen har fyllt 21, får rätten döma till fängelse endast om det finns synnerliga skäl. Rätten ska i första hand bestämma påföljden till sluten ungdomsvård i stället för fängelse (30 kap. 5 § BrB, 32 kap. 5 § BrB). Detta innebär att din syster enbart kan dömas till fängelse om det föreligger synnerliga skäl. För att synnerliga skäl ska anses föreligga krävs att straffet hamnar på ca fyra år eller mer och att den tilltalade (1) saknar behov av psykiatrisk vård eller (2) endast har ett begränsat behov.

Om straffmätningsvärdet är på bötesnivå gäller att påföljden blir böter eller överlämnande till vård (om det skulle vara aktuellt).

Sammantaget kan din syster få "ungdomsrabatt" vid straffmätningen. Rätten får vidare bara döma henne till fängelse om det skulle föreligga synnerliga skäl för det (eftersom hon var 20 år vid gärningstillfället). Om fängelse skulle vara aktuellt (men synnerliga skäl ej föreligger) ska rätten istället döma henne till sluten ungdomsvård.

Runa Hansson Bandelin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1610)
2021-11-28 Möjligheten att omvandla fängelsestraff till fotboja
2021-11-28 Påföljdsbestämning för ny brottslighet tätt inpå tidigare (likartad) brottslighet
2021-11-28 Böter eller fängelse vid narkotikabrott och rattfylleri
2021-11-27 Är misstänkt för flera brott – vad kan påföljden bli?

Alla besvarade frågor (97361)