Fråga om påföljd

2020-11-28 i Påföljder
FRÅGA
Hej!Jag är just nu misstänkt för bedrägeri, jag har aldrig varit misstänkt förut eller blivit dömd, är alltså ostraffad, fyllde 19 dagen innan polisen tog mig, jag pluggar i högskola och jobbar. Om jag skulle bli dömd, vilket straff tror du att jag skulle kunna få? summan ligger på ca 30 000 kr och det är två medmisstänkta där alla är under 21.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av (9 kap. 1 § första stycket brottsbalken) följer att den som vilseleder en annan person på ett sätt som innebär skada för denne men vinning för gärningsmannen döms för bedrägeri till fängelse i högst två år. Bedrägeribrottet karaktäriseras av att gärningsmannen vilseleder sitt offer till en handling vilket innebär en omedelbar förmögenhetsöverföring. Jag skulle vilja påstå att ett bedrägeri som omfattar 30 000 kr faller in under kategorin normalgraden.

Om brottet med hänsyn till omfattningen och övriga omständigheter vid brottet är att bedöma som ringa döms förövaren till ringa bedrägeri till böter eller fängelse i högst sex månader (9 kap. 2 § första stycket brottsbalken). Med ringa avses ett belopp omkring 1000 kr men domstolen gör en helhetsbedömningen av samtliga omständigheter och ett bedrägeri kan därför bedömas som ringa även vid högre summor.

Är brottet att bedöma som grovt, döms för grovt bedrägeri till fängelse i lägst sex månader och högst sex år (9 kap. 3 § första stycket brottsbalken). Bedömningsgrunder för grovt bedrägeri är om gärningsmannen under en systematisk och lång tid bedragit någon, om brottet varit riktat mot allmänheten, om handlingen varit särskilt farlig eller om gärningsmannen använt sig av falsk handling. Om ett bedrägeri avser ett betydande värde kan det också räknas som grovt vilket enligt praxis är drygt 5 basbelopp eller 236 500 kr.

Av (29 kap. 7 § brottsbalken) följer att om någon har begått brott innan han eller hon fyllt tjugoett år, ska hans eller hennes ungdom beaktas särskilt vid straffmätningen. Rätten får döma till lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet. Med tanke på att du var 18 år gammal vid gärningstillfället/tillfällena innebär det att domstolen ska beakta din ungdom särskilt vid straffmätningen. Enligt praxis gäller att en 18 åring får halva straffet en vuxen person skulle getts.

Domstolen kommer ta hänsyn till att du tycks leva under ordnade och sociala förhållanden och inte har lagförts för tidigare brottslighet. Den kommer även ta ta hänsyn till om det finns anledning att befara om du kommer göra dig skyldig till fortsatt brottslighet eller om gärningen endast var en engångsföreteelse. Det mest troliga är att du kommer dömas till villkorlig dom eller skyddstillsyn i förening med ett kännbart bötesstraff eller samhällstjänst.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Robin Forslöv
Fick du svar på din fråga?