Fråga om makas uthyrning utan samtycke

Jag och min fru äger ett hus ihop 50/50, om min fru har skrivit ett inneboendeavtal med t.ex sin mamma som ska bo hos oss. Är hyresavtalet giltigt om jag inte har skrivit under, alltså bara hon och sin mamma som står på hyresavtalet? Med tanke på att vi äger huset ihop. Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Svaret på din fråga om uthyrningsavtalet hittas i äktenskapsbalken (1987:230), härefter förkortad ÄktB.

Utgångspunkten enligt 1 kap. 3 § ÄktB är att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder. När det gäller makarnas gemensamma bostad och bohag finns dock vissa begränsningar.


Begränsningar för uthyrning av gemensam bostad

Enligt 7 kap. 4 § ÄktB avses med den gemensamma bostaden antingen en byggnad eller del av en byggnad på en fastighet som en make t.ex äger eller hyr, om den är “avsedd som makarnas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål”. Ett hus som ni äger tillsammans är alltså en gemensam bostad i äktenskapsbalkens mening om det är ert gemensamma hem.

Av 7 kap. 5 § ÄktB följer att det krävs den andra makens samtycke för att vidta vissa åtgärder med den gemensamma bostaden eller det gemensamma bohaget. Bland annat krävs den andra makens samtycke för att en make ska få sälja eller hyra ut egendom som utgör makarnas gemensamma bostad. Det gäller även om egendomen är makens enskilda, om den är det genom ett äktenskapsförord.


Saknas samtycke från den andra maken kan dock åtgärden tillåtas av domstol, på ansökan av den som vill vidta åtgärden enligt 7 kap. 8 § ÄktB.


Om en make utan samtycke exempelvis sålt eller hyrt ut den gemensamma bostaden, ska domstolen, på talan av den make som inte samtyckt, förklara att rättshandlingen är ogiltig och att egendomen ska återgå. Det gäller enligt 7 kap. 9 § ÄktB.


Vad gäller i ditt fall?

Din fru kan inte hyra ut del av eran bostad utan att du lämnat ditt samtycke. Har du inte gjort det så har du enligt 7 kap. 9 § ÄktB rätt att föra talan vid domstol för att få handlingen att återgå, det vill säga att göra den ogiltig. Det får du göra om handlingen är till nackdel för dig, där även trivsel enligt förarbetena (SOU 1981:85 s. 325) är en faktor som räknas in.


Jag hoppas att det gav svar på din fråga! Du är varmt välkommen att vända dig till Lawline igen om du har fler frågor.


Bästa hälsningar,

Johanna HagdahlRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”