FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder09/01/2023

Fråga om de alternativa påföljderna böter och fängelse

Hej kära Lawline, Är det möjligt att dömas till fängelse samtidigt som man får böter i samma ärende. Hur ställer sig det mot dubbelsbestraffningförbjudet? Finns det några specifika mål i HD som har fastslagit detta? 

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din frågeställning.

Jag ska börja med att förklara valet av påföljd. När rätten avgör vilken påföljd beror det på vad som står föreskrivet i brottsbestämmelsen - vissa brott föreskriver böter/fängelse medan andra bara föreskriver böter/ bara fängelse. Detta innebär alltså att rätten ska pröva vilken påföljd som är lämpad i varje enskilt fall när det står "böter eller fängelse" i lagtexten - den ena utesluter alltså den andra påföljden (tänk dig en väg som avgrenas i två riktningar). I första steget för påföljdsvalet ska rätten avgöra om påföljden ska vara böter eller fängelse, vilka faktorer som talar för det ena eller det andra valet beror på för vilket brott påföljdsvalet ska göras.  I brottsbalken 1 kap 5 § 1 st stadgas att fängelse är svårare påföljd än böter, viket innebär att det bara kommer på tal om brottsligheten uppnår en viss kvalificering, det måste alltså finnas mer klandervärda omständigheter beträffande brottsligheten som motiverar en att påföljden blir strängare än böter. Denna slags bedömning följer av presumtionen mot fängelse (brottsbalken 30 kap 4§ som läses tillsammans med 30 kap 1§ om villkorlig dom) där rätten utifrån brottets art, återfallsrisk och straffmätningsvärde avgör om presumtionen bryts eller inte. Bryts presutionen ska påföljden bli fängelse (eftersom presumtionen är mot fängelse).  Med detta sagt så kan man aldrig betala böter för samma brott som man avtjänar ett fängelsestraff för, alltså finns det ingen motsättning mot förbudet mot dubbel lagföring för samma brott.


Man kan bli skydlig att betala skadestånd samtidig som man får avtjäna ett fängelsestraff

Som jag uppfattat din fråga så undrar du egentligen varför man kan bli skyldig att betala en summa pengar samtidigt som man får ett fängelsestraff. Detta är möjligt på grund av de processrättsliga reglerna där man delar in målen i dispositiva och indispositiva. Skillnaden mellan de två är att för dispositiva mål kan man förlikas, men det är inte tillåtet för indispositiva mål då dessa mål särskiljs av skyddsintresset mot bristande processföring. I brottmål är det viktigt att både åklagaren samt ev. målsäganden och försvaret får jämnare ställning gentemot varandra, annars kan det uppfattas som att det blir ojämna styrkeförhållanden i rättssalen. Den som blivit utsatt för ett brott brukar i många fall kunna åsamkas skador vilka kan fastställas i pengar, ex. sak eller personskador, eller ren förmögenhetsskada vilka regleras i skadeståndsrätten som är en del av civilrätten (dispositiv måltyp) och för att spara tid och pengar så kan man under vissa omständigheter lägga ihop dessa till att behandlas vid ett och samma tillfälle. Därför kan man få ett fängelsestraff och samtidigt betala pengar.


Målet Åkerberg Fransson är ett känt rättsfall där en man dömdes till dubbelstraff genom att utöver att han dömts för bland annat grovt skattebrott även skulle betala ett skattetillägg. Europeiska unionens domstol uttalade att skattetillägget är att anse som ytterligare straff och alltså oförenligt med dubbelstrafförbudet. Det finns däremot inget rättsfall som behandlar den fråga du ställer då den situationen inte uppkommer av de skäl jag anfört ovan - att rätten väljer antingen böter eller fängelse. 


Hoppas du fått klarhet angående din fråga. Om du har ytterligare funderingar är du välkommen att ställa ytterligare frågor. 

Med vändliga hälsningar 

Johanna Wallin

Johanna WallinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”