Fråga om beslutsmajoritet vid stadgeändring i en ekonomisk förening

2016-03-15 i Föreningar
FRÅGA
vI ÄR EN ekonomisk förening och fått en kallelse till årsmöte.På dagordning står under en punkt "beslut ändring av stadgar rörande årsavgift.Men för att ändra i stadgarna måste vi väl ha 2 möten o sista 3/4 majoritetHälsningar Eva
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

När det kommer till ekonomiska föreningar är det lag om ekonomiska föreningar (FL) som utgör tillämplig lagstiftning.

För att en ändring av en ekonomisk förenings stadgar ska vara giltig krävs som huvudregel att en av följande två förutsättningar är uppfyllda, enligt FL 7:14-15:

Endera ska samtliga medlemmar ha förenat sig om stadgeändringen, varpå den kan företas direkt efter en registrering av ändringen gjorts till Bolagsverket eller, Ett beslut om ändring av stadgarna har fattats på två av varandra följande stämmor där det på den senare av stämmorna biträtts av minst två tredjedelar i normalfallet eller tre fjärdedelar såvitt stadgeändringen avser medlems förpliktelse att erlägga insatser eller avgifter till föreningen. Samma krav på registrering som ovan gäller även i detta fall.

I det fallet att det rör sig om ett beslut som måste fattas med tre fjärdedels majoritet föreligger en s.k. utträdesrätt ur föreningen för den medlem som inte samtycker till beslutet. Ett sådant utträde måste i sådant fall vidtas inom en månad från det att beslutet har fattats.

Stadgeändringar som har tillkommit i otillbörlig ordning kan upphävas genom talan mot föreningen, såvitt den väcks inom tre månader från dagen för beslutet, FL 7:17.

Sammanfattningsvis kommer förmodligen att majoritetskravet att avgöras beträffande hur och vilken typ av fråga styrelsen avser att lägga fram rörande årsavgiften. Är den betungande så har du per min uppfattning rätt i ditt antagande att det är den större av majoriteterna denna beslutspunkt bör omfattas av.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?