Förvaltarskap, vad gäller? Och hur skiljer man en förvaltare ifrån dennes uppdrag?

2020-09-01 i God man
FRÅGA
Hej. Jag vill anlita er om det är möjligt. Först vill jag berätta. Min vuxna dotter, 45 år blev förlamad och utan talförmåga och skrivförmåga, men har bra förstånd enligt logoped 28/8 -19. (Hon har ca 1,7 miljoner.)Det ordnades med Förvaltare bakom ryggen på henne, mig; modern och vuxne sonen. Maskopin mellan den tjuvande god mannen Björn, (som jag kom på med att stjäla), en alkoholiserad, god man Evabritt, (som trodde på Björns och personliga assistenterna Meryems, svärdottern Eylas, Päivis och manl ass Rakans lögner. God man Evabritt ville hjälpa dem, att förstöra för mig och min dotter bl a med olagliga, förbjudande direktiv mot mig.) Dessa ville stoppa min insyn i vanskötseln av min dotter, genom att ta bort min dotters god manskap. Detta pågick bakom våra ryggar, från ca jan 2019 - till 24 sept 2019, då vi fick veta att dåvarande godman Lars (efter Evabritt), blivit Förvaltare. Anledningen ska vara att skydda assistenter från mig. Vilket är grovt förtal och lögn, vilket jag kan bevisa!! - men passade som "hand i handske" att rigga, så att ett Förvaltarskap skulle gå igenom. Jag har mycket god renomme hur jag sedan 2007, efter krocken, tagit hand om min dotter liv, bl a ordnade med egen, stor lgh och trädgård till henne. Och privat assistans. Hjälp mig att få denna usla Förvaltare bli entledigad. Han favoriserar dessa pers ass Meryem och Päivi före sin huvudman, min hjälplösa dotter.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Din ärendebeskrivning är något svårtolkad, men såvitt jag förstår är din dotter i dagsläget ställd under förvaltarskap. Jämte detta har det figurerat ett antal gode män och några personliga assistenter under en längre tid. Samtliga inblandade har misskött sina respektive uppdrag i förhållande till din dotter och du har vidare berövats viss insyn i hennes personliga angelägenheter till följd av förvaltarskapet. Du undrar nu huruvida det är möjligt att få den nuvarande förvaltaren entledigad. Härutöver menar du att brottet förtal är begånget, men utifrån den information som du har lämnat finner jag det emellertid något besvärligt att avgöra om så verkligen är fallet. Utredningen kommer därför att bli ganska så generell i den delen. Och den lagstiftning som behöver beaktas vid besvarandet av dina frågor följer enligt nedan.

Brottsbalken (BrB).

Föräldrabalken (FB).

Förmyndarskapsförordningen (Fmskf).

Du har också beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Eventuella oklarheter och/eller välbehövliga förtydliganden kan således behandlas och förmedlas i samband med vårt kommande telefonsamtal. Jag kommer i den fortsatta framställningen att bortse ifrån rättsinstitutet godmanskap eftersom din huvudsakliga fråga endast avser din dotters förvaltare.

Förvaltarskap, vad gäller? Och när kan en förvaltare entledigas?

Inledningsvis förtjänas följande att sägas. Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller annat liknande förhållande är ur stånd att vårda sig eller sin egendom kan en domstol besluta om att anordna förvaltarskap för personen i fråga. Detta förutsätter dock att godmanskap eller andra mindre ingripande tillvägagångssätt har bedömts utgöra otillräckliga åtgärder i det enskilda fallet (11 kap. 7 § 1 st. FB). Förvaltaren har sedan inom ramen för sitt förvaltaruppdrag ensam rådighet över huvudmannens egendom och företräder denne i alla angelägenheter som omfattas av det ifrågavarande uppdraget (11 kap. 9 § 1 st. FB). Förvaltaren behöver därför inte inhämta huvudmannens samtycke eftersom denne saknar egen så kallad rättshandlingsförmåga. Mot bakgrund av din ärendebeskrivning framstår nog den här delen som relativt oproblematisk. I synnerhet med tanke på din dotters förlamning och hennes avsaknad av skriv- och talförmåga. Det nyss anförda innebär att det förmodligen har funnits laga skäl för rätten att besluta om just ett förvaltarskap och följaktligen utse en förvaltare. Exakt vad som har gjorts och hur omfattningen av det aktuella förvaltarskapet ser ut i detalj förtäljer dock inte din ärendebeskrivning. Men detta ska framgå av rättens, alternativt överförmyndarens, beslut (11 kap. 7 § 2-3 st. FB).

Avseende entledigande av en förvaltare gäller följande. En förvaltare ska omsorgsfullt fullgöra sina skyldigheter och i alla lägen handla på det sätt som bäst gagnar huvudmannen (12 kap. 3 § FB). En förvaltare som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag eller som kommer på ekonomiskt obestånd och på grund av detta är olämplig för uppdraget eller av någon annan orsak inte längre är lämplig ska entledigas. Beslut om entledigande fattas av överförmyndaren (11 kap. 20 § FB). Den som äger rätt ansöka om ett entledigande är, förutom förvaltaren själv, bland annat make eller sambo alternativt huvudmannens närmaste släktingar (11 kap. 21 § med hänvisning till 15 §). Med närmaste släktingar avses exempelvis bröstarvingar (barn) och föräldrar, vilket betyder att både du och ditt barnbarn omfattas av bestämmelsen. Det ska också tilläggas att överförmyndaren, vilken är den instans som svarar för tillsynen, årligen särskilt ska granska samtliga förvaltarskap och självmant pröva om det finns skäl att ansöka om ett eventuellt upphörande av förvaltarskapet (5 § 2 st. Fmskf). Mer ingående kunskap om din dotters situation och en närmare beskrivning av vad som faktiskt har hänt utgör dock nästan en förutsättning för att kunna bedöma huruvida det föreligger saklig grund för just ett entledigande. Men utifrån den information som du har lämnat enligt ovan talar naturligtvis mycket för att så är fallet.

Brottet förtal, vad gäller?

I 5 kap. 1 § 1 st. BrB stadgas att den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning dömes för förtal till böter.

Om det har lämnats en uppgift till tredje man, det vill säga till någon annan, en eller flera personer, avsett att utsätta dig för andras missaktning kan ett förtalsbrott vara förövat. Det krävs alltså inte någon större spridning. Endast ett påstående, vilket är så bestämt att dess sanningshalt kan prövas, är att betrakta som en uppgift på det sätt som föreskrivs i lagtexten. Med att en uppgift lämnas avses exempelvis en spridning av uppgifter genom tal eller skrift. Mot detta står envars grundlagsskyddade yttrandefrihet varför en person som har lämnat en kränkande uppgift kan gå fri från ansvar om denne var skyldig att uttala sig (till exempel i ett vittnesförhör) eller om det av andra skäl och med hänsyn till omständigheterna kan anses ha varit försvarligt att lämna uppgiften. Vid den här prövningen sker också en så kallad sanningsbevisning, vilken betyder att uppgiftslämnaren måste visa att informationen var sann eller att denne i vart fall hade skälig anledning att tro att så var fallet (se lagrummets andra stycke). Av det föregående framgår alltså att det är gärningsmannen som åläggs bevisbördan avseende sanningshalten, vilket kan te sig som lite smått ovanligt i en brottmålsprocess. Notera också att alla negativa uppgifter som lämnas om en person inte nödvändigtvis behöver utgöra förtal. Detta innebär att en uppgift som förvisso kan framstå som negativ för den utpekade men avser handlingar eller egenskaper som objektivt sett är vanliga eller mindre klandervärda inte ryms inom den ovan angivna brottsbeskrivningen. Uppgifterna i fråga måste alltså vara av allvarligare beskaffenhet. Ett exempel på att det ofta är tillräckligt med ett någorlunda bestämt uttalande och ett innehåll som är ägnat att utsätta någon för annans missaktning är Högsta domstolens (HD) avgörande NJA 1987 s. 336. I det här rättsfallet ansågs ett negativt värdeomdöme av en personalledare ha varit tillräckligt bestämt för att kunna utgöra förtal. Huruvida det är något brott begånget mot dig låter jag dock vara osagt tills vi har talats vid på telefon.

Notis: HD styr rättspraxis på straffrättens område och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen så kallade prejudikat (normerande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.

Sammanfattning och ytterligare rådgivning

Sammantaget kan följande konstateras. Förvaltaren ska iaktta erforderlig omsorg i dennes tjänsteutövande och vid eventuell misskötsel kan du i egenskap av förälder ansöka om ett entledigande. Överförmyndaren svarar vidare för tillsynen och är likaledes den instans som initialt kan skilja en förvaltare ifrån dennes uppdrag. Samma instans är också skyldig att regelmässigt och på årsbasis se över samtliga förvaltaruppdrag i kommunen. Förtalsbestämmelsen i brottsbalken har i det ovan anförda behandlats ganska ingående men här behövs ytterligare upplysningar ifrån dig för att kunna applicera resonemanget på just ditt ärende.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig redan nu på torsdag den 3/9 kl 16.30. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (494)
2021-02-22 Vad gäller när en god man har gjort tveksamma uttag från huvudmannens fondkonto?
2021-02-22 Behöver man sin gode man för att få ha eget mobilt ID?
2021-02-18 Kan man välja god man själv?
2021-02-17 Får en sambo företräda den andra sambon utan fullmakt när personen blivit dement?

Alla besvarade frågor (89875)