Förutsättningarna för att driva igenom ett officialservitut för en väg när det redan finns en annan väg

2017-12-24 i Servitut
FRÅGA
Hejsan!Vi äger en skogsfastighet med en väg rakt igenom. Trafiken till nästa fastighet, vilken är en bygdegård har ökat avsevärt över de år vi bott här. Vi flyttade därför vägen på eget bevåg och bekostnad. Tonen oss emellan är sedan tidigare ganska kylig, men nu är hembygdsföreningen verkligen förtretad. De hotar med att att söka servitut för den gamla vägsträckningen precis utanför vårt hus, vilket passar oss mindre bra. Med det ökade trafiktrycket uppfyller inte längre vår fastighet våra önskemål.Hembygdsföreningen är inte heller medveten om att de har hyfsat många "gäster"resterande delar av året, vilka alltså måste passera vårt hus. Vår fastighet är inte belagd med någon typ av servitut eller liknande(oss veterligt)utan. vägen används väl mer av gammal hävd.Vår fråga: Kan de driva igenom sin sak??Tack på förhand!Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga, undrar du om hembygdsföreningen kan få ett servitut för den gamla vägen som gick precis utanför ert hus. Jag utgår från att det inte finns någon detaljplan.

Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.

Sammanfattning

Servitut kan skapas genom tvång, med stöd av fastighetsbildningslagen. Sannolikt sett kan dock hembygdsföreningen få svårt att driva igenom ett servitut för den ursprungliga vägsträckan, med hänsyn till att det finns en nuvarande väg och att den ursprungliga vägen var mindre lämpligt placerad.

Utan närmare uppgifter kan jag dock tyvärr inte ge någon mer exakt bedömning än så.

Tvångsvis upplåtet servitut

Servitut kan bildas tvångsvis genom fastighetsbildningslagen (FBL), se 1 kap. 1 § första stycket andra punkten FBL.

För att servitut ska kunna bildas genom FBL krävs först att villkoren för fastighetsreglering i 3 och 5 kap. FBL är uppfyllda. Sannolikt sett hindrar inte 3 kap. FBL åtgärden. Där framgår bl.a. att en fastighet efter fastighetsbildning ska ha tillgång till behövliga vägar utanför sitt område (3 kap. 1 § FBL).

Större problem kan hembygdföreningen få att uppfylla en del krav i 5 kap. FBL. Det nya servitutet ska innebära en värdeökning som överstiger kostnaderna för fastighetsregleringen och värdeminskningen av din fastighet (5 kap. 4 § FBL).

Det kan vara tveksamt om detta villkor (d.v.s. 5 kap. 4 § FBL) verkligen är uppfyllt när det redan finns en fullgod väg som hembygdsföreningen har rätt att använda. Utan närmare uppgifter kan jag dock inte bedöma hur det ligger till i ditt fall.

Den fastighet som belastas med servitutet får inte heller vara mindre lämpad för dess avsedda ändamål än före regleringen (5 kap. 8 § FBL).

Jag saknar dock underlag för att bedöma om hembygdsföreningens tänkta servitut skulle innebära att din fastighet blir mindre lämpad för sitt ändamål. Det låter dock som om din fastighet, efter en reglering, skulle vara mindre lämpad för det den kan användas för.

Ytterligare ett villkor för fastighetsreglering är att fastigheten inte får ändras så att dess graderingsvärde väsentligt minskas (5 kap. 8 § FBL). Graderingsvärdet kan sägas vara din fastighets långsiktiga marknadsvärde. Det fastställs med bortseende från mer tillfälliga förändringar. Bedömningen beaktar dock även fastighetsregleringens effekter för dig som fastighetsägare.

Jag saknar underlag för att fastställa ett potentiellt graderingsvärde.

För just servitut finns en del särskilda krav i 7 kap. FBL. Servitutet måste vara av väsentlig betydelse för den ändamålsenliga användningen av den fastighet som drar nytta av servitutet. Observera dock att man då inte tar hänsyn till frivilligt upplåtna rättigheter, varför den existerande vägen nog spelar mindre roll här (7 kap. 1 § första stycket FBL).

Sannolikt sett kommer hembygsföreningen inte kunna driva igenom ett servitut för den ursprungliga vägsträckan. Jag saknar dock underlag för en närmare bedömning.

Vad kan servitutet innefatta?

Servitutet kommer i vilket fall inte att kunna medföra att du som fastighetsägare måste underhålla vägen (7 kap. 1 § andra stycket FBL).

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

____________________________________

Behöver du vidare hjälp med servitut är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (315)
2022-01-19 Servitut som missbrukas
2021-12-23 Vilka rättigheter har man vid ett servitut på en vattenbrunn?
2021-12-23 Krockande servitut
2021-12-19 Utformning av servitut

Alla besvarade frågor (98546)