Försvunnet testamente

2020-06-28 i Testamente
FRÅGA
Min Mor har avlidit. Jag som äldsta dotter har varit bortadopterad. Vi är fyra syskon. Min Mor ville, att alla barnen skulle ärva henne. Det skrevs ett testamente 2000. Det testamentet har nu förkommit. Ett av syskonen vill inte vidkänna detta arv. Själv är jag ju jävig, som jag ser det. Kan det räcka, att två av syskonen intygar , att så var Mammas sista vilja, medan det tredje avstår och inte vill tillstå detta? Arvsskatten togs ju bort 2010. Finns kopior eller för all del original registrerade hos något allmänt statligt arkiv? Vet inte var jag bör söka?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att testamentet har försvunnit

Ett giltigt testamente ska uppfylla alla formkrav I 10 kap ärvdabalken. kraven är att testamentet ska vara skriftligt, två vittnen ska ha närvarat när testatorn undertecknat, vittnen ska även skriva under och förstå innebörden av deras underskrift.

Om ett sådant giltigt testamente försvinner kan det dock fortfarande vara giltigt. Detta framgår av rättsfallet NJA 2017 s. 362. Det framgår även att den som påstår att ett giltigt testamente har funnits har bevisbördan för det. Bevis som kan läggas fram och som kan vara avgörande är kopior av testamentet, om det kan återfinnas. Även vittnesuppgifter från andra såsom en jurist som kanske hjälpt till/bevittnat testamentet.

I ditt fall är det positivt att två av syskonen hade kunnat vittna till din fördel, men det framgår inte av frågan om de sett det riktiga testamentet. Vilket hade varit till din fördel. Att de vet om att testamentet existerat efter samtal med din mor hade även varit positivt. Om ett av syskonen inte anser att ett giltigt testamente funnits är det troligt att ärendet går till domstol. Samtliga bevis med betydelse för frågan är viktiga att lägga fram. Fri bevisprövning gäller i Sverige och det innebär att samtliga former av bevisning får läggas fram. Domstolen är sedan fri att värdera bevisningen efter omständigheterna. Om det inte går att bevisa eller domstolen inte anser att ett giltigt testamente existerat kommer det betraktas som återkallat 10 kap 5 § ärvdabalken.

Registrering hos något statligt arkiv?
Svaret på frågan är nej, Svergie har inget nationellt eller regionalt testamentsregister där samtliga testamenten är registrerade. Detta har exempelvis Norge och Danmark.

Jag kan råda dig och dina syskon att leta ordentligt i din mors bostad, om hon stoppat undan det på något säkert ställe. Det är även möjligt att kopior eller originaltestamentet ligger i ett bankfack. Undersök även om hon kan ha varit i kontakt med någon jurist som kan ha kopior eller kan vittna.

Jag hoppas att du fått något svar på din fråga! Jag kan råda dig till att ta ytterligare kontakt med Lawlines jurister för en fullständig vägledning med samtliga omständigheter. Här kan du boka ett möte om du önskar.

Med vänlig hälsning

Lisa Olsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2724)
2021-01-19 Får mina barn det som testamenterats till mig?
2021-01-18 Ärver mitt barn mig om jag är sambo eller gift med min partner?
2021-01-18 Fel i testamentet?
2021-01-16 Går testamente före halvsyskons rätt till arv?

Alla besvarade frågor (88280)