Försörjningsplikt gentemot skuldsatt make m.m.

2019-11-20 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Min man har försatt sig i stora skulder utan min kännedom. i våras började vi prata om skilsmässa. Jag tog över hans lån på fastigheten som vi tidigare ägde ihop, 50 procent var. Vi gjorde en bodelning inom äktenskapet där det framgår att var och en äger sina tillgångar och skulder. I detta läge visste jag inte om vad han hamnat i .Men blev varse detta et par månader senare. Min man har tagit en massa sms lån, krediter och handlat hej vilt. Detta troligen under påverkan av höga doser morfin utskrivet av läkares pga av långvarig smärta samt två fallolyckor. Vi är inte skilda ännu då det "kom av sig " av allt detta. Vid mitt övertagande av lagfarten och lånen skrevs också att han skulle få bo kvar tills jag sålde gården. Då kronofogden gör utmätning på hans pension blir det inga pengar kvar för honom att vare sig betala sin mat, hyra. läkemedel , sjukresor 2 ggr i veckan etc eller andra utgifter. Han kan inte heller flytta ut då ingen vill ge honom ett hyreskontrakt. Det har framkommit att han har betydligt fler skulder än det som hamnat hos kronofogden. Jag har betalt av min lön dessa samt hans uppehälle men jag ser att mina pengar inte räcker till. Jag har två år kvar till pension Hur ska jag gå vidare, Vad ska jag göra?Vad blir bäst för mig? jag vill verkligen inte ta ansvar för hans agerande eller ha försörjningsplikt för honom i framtiden.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga är av äktenskapsrättslig karaktär och regleras främst i äktenskapsbalken (ÄktB). Så som jag tolkar din fråga innebär villkoret att din man ska få bo kvar i bostaden att han också måste erlägga hyra för detta.

Sammanfattning

En bodelning inom äktenskap innebär inte att egendomen är enskild, utan egendomen kommer fortfarande att ingå i den bodelning som görs vid eventuell skilsmässa. För att göra egendomen enskild (skyddad mot bodelning) krävs ett äktenskapsförord som säger att egendomen är enskild. Det finns viss underhållsskyldighet mellan makar, om maken dock kan tillgodose sina behov med de inkomster denne har (främst förvärvsinkomster) föreligger dock ingen skyldighet för den andre maken att sörja för dennes behov. Efter äktenskapsskillnad föreligger i princip ingen underhållsskyldighet. Om maken bor kvar i huset enligt avtal, men brister i sin del av avtalet (genom att inte betala hyra), kan det utgöra grund för att häva avtalsvillkoret.

Bodelning under äktenskap

Om makarna är ense får man till Skatteverket skriftligen anmäla att man vill fördela egendomen genom en bodelning under äktenskapet utan att något mål om skilsmässa pågår (9 kap. 1 § 2 st. ÄktB). Det låter som att det är detta ni gjort. Vad detta innebär är egentligen att man fastställer vilken make som äger vilken egendom (av själva giftorättsgodset). Det innebär dock INTE att egendomen gjorts enskild (jfr. 7 kap. 1 § och 2 § ÄktB) och därmed är skyddad från en framtida bodelning, vilken ska göras när äktenskapet upplöses genom en äktenskapsskillnad (9 kap. 4 § ÄktB, 1 kap. 5 § ÄktB). Den egendomen du fick bekräftat är din egendom är alltså inte enskild egendom enbart pga. bodelningen, utan det utgör fortfarande giftorättsgods som ska ingå i en bodelning och fördelas lika mellan makarna (10 kap. 1 § ÄktB, 11 kap. 3 § ÄktB). Det framgår av prop. 1986/87:1 s. 147 att egendom makarna erhållit genom bodelning under äktenskapet inte räknas som enskild och därmed omfattas av en framtida bodelning.

Hur skyddar man egendom från bodelning?

Om man vill att egendomen man erhöll vid bodelningen under pågående äktenskap inte ska ingå i en framtida bodelning finns det olika sätt att göra egendomen enskild (7 kap. 2 § ÄktB). Eftersom det är giftorättsgods som ingår i bodelningen (10 kap. 1 § ÄktB) så ingår således inte enskild egendom i bodelning. För er del är det rimligast att tänka sig att ett äktenskapsförord upprättas där man exempelvis skriver att varje makes egendom ska vara enskild egendom. För att ett äktenskapsförord ska kunna upprättas krävs dock att makarna är överens om detta.

Underhåll mellan makar

Makarna ska var och en efter sin förmåga bidra till det underhåll som krävs för att deras gemensamma och personliga behov ska tillgodoses (6 kap. 1 § ÄktB). Om det den ena maken ska bidra med inte räcker till för att täcka dennes behov ska den andra maken tillskjuta pengar (6 kap. 2 § ÄktB). Det finns alltså en viss underhållsskyldighet mellan makar. I praktiken innebär detta i de allra flesta fall att maken som har mest pengar får hjälpa till att försörja maken som har mindre pengar. Denna underhållsskyldighet kan bestå i att hjälpa till med boende, mat osv. Man ska ju dock bidra med den förmåga man har, vanligtvis menar man i första hand de förvärvsinkomster man har. I detta fall kommer man alltså att bedöma din makes förmåga främst utifrån hans förvärvsinkomst, alltså pensionen. Om din make kan täcka sina behov med sin pension (alltså utan avdrag för skulder etc) torde du inte vara skyldig att försörja din make. Huvudregeln är att underhållsskyldigheten uppstår efter äktenskapsskillnad och att varje make då ska försörja sig själv (6 kap. 7 § ÄktB), det finns vissa undantag från detta som jag inte kommer gå in närmare på. Det kan konstateras att underhållsskyldigheten blir ännu mer begränsad när äktenskapet upphört.

Avtal om att make ska bo kvar

Jag tolkar avtalsvillkoret angående att din make ska få bo kvar på gården som om det är villkorat med att hyra erläggs för detta. Ifall han inte erlägger någon hyra betyder ju det att han inte hållit sin del av avtalet, det utgör således ett avtalsbrott. Om han ligger långt efter med betalningarna och det är mycket pengar det handlar om kan det utgöra en grund för att säga upp avtalet vad gäller den delen, då kommer han inte ha någon rätt att bo kvar i huset.

Avslutande råd

Om du vill skydda din egendom mot en framtida bodelning (huset exempelvis) behöver det upprättas ett äktenskapsförord. Att ni redan gjort en bodelning inom äktenskapet skyddar inte egendomen från en bodelning, och det innebär att all egendom kommer ingå i en framtida bodelning också. I praktiken kommer kanske bodelningen dock se exakt likadan ut eftersom ni gjort bodelning ganska nyligen och kommit överens om hur egendomen ska fördelas mellan er. Det kan dock bli problematiskt om din make drar på sig mer skulder eftersom man innan egendomen fördelas och själva andelarna beräknas får göra avdrag för sina skulder (11 kap. 2 § ÄktB). Man räknar skulder som uppkommit innan brytdagen, och brytdagen är dagen när ansökan om äktenskapsskillnad kom in (9 kap. 2 § ÄktB). I praktiken kommer detta innebära, att om din make drar på sig mer skulder kommer han få behålla större del av det giftorättsgods som ska fördelas mellan er genom bodelning när äktenskapet upplöses. Detta problem löses, som jag ser det, lättast genom att:

1. Antingen göra egendomen enskild genom äktenskapsförord (detta kräver ju dock samtycke från din makes sida, varför det kanske inte är särskilt enkelt att få igenom), eller

2. Du ansöker om äktenskapsskillnad hos tingsrätten så fort som möjligt (om ni fortfarande har för avsikt att skilja er vill säga).

En äktenskapsskillnad innebär även att det inte föreligger någon underhållsplikt mellan er, vilket det skulle kunna göra nu (jag vet ju inte om hans pension täcker hans personliga behov). Det är svårt att svara på om det föreligger någon underhållsplikt som det ser ut i dagsläget, men om hans inkomster (utan avdrag för alla skulder) täcker hans personliga behov så föreligger ingen underhållsplikt skulle jag säga. En äktenskapsskillnad innebär dock ett stopp för en sådan underhållsplikt. Vad gäller avtalet om att din make ska få bo kvar skulle du kunna (ifall du vill, det är ju upp till dig) tydligt säga ifrån att han måste börja betala för sig, och att du annars har för avsikt att häva avtalet.

Jag hoppas att detta gav dig svar på dina funderingar. Jag ser att du även bokat ett uppföljande telefonsamtal, därför kommer jag ringa dig fredagen den 22:e november kl. 09.00. Jag kommer ringa från dolt nummer. Om denna tid inte passar dig eller om du har några andra funderingar tills dess är du varmt välkommen att höra av dig till mig på linn.lindelof@lawline.se.

Linn Lindelöf
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll