Förskott på arv

2020-07-24 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Min far vill ge mig en summa pengar i gåva. Jag är ensam bröstarvinge. Gåvan skall ses som enskild egendom och regleras i ett gåvobrev. Om det i gåvobrevet också anges att gåvan ska ses som förskott på arv, vad händer då om t.ex min far gifter om sig och sedan går bort? Kan den nya makan kräva att få del av gåvan på något sätt eller undanhålla mig från ev ytterligare del av arvet? Är det bättre att isåfall skriva motsaten i gåvobrevet (dvs. att gåvan inte ska ses som förskott på arv)?Tack på förhandHälsningar J
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Om det finns fler än du som gör anspråk på din fars kvarlåtenskap har det betydelse om gåvan är ett förskott eller inte. Eftersom du tog upp exemplet med en ny maka har jag utgått från det exemplet i mitt svar. Det har även betydelse vad makan grundar sitt anspråk på. Anspråket kan grunda sig på antingen den efterlevande makans lagstadgade arvsrätt (ÄB 3 kap 1 § första stycket), eller på ett testamente. I mitt svar har jag behandlat båda alternativ och vilken betydelse ett förskott har för respektive alternativ.

Testamente

Som enda bröstarvingen ärver du 100 % av din fars kvarlåtenskap (ÄB 2 kap 1 §), denna andel kallas för din arvslott. Din far kan även välja att fördela kvarlåtenskapen på annat sätt genom att skriva ett testamente. Han kan dock inte mot din vilja göra dig arvlös. Du har nämligen alltid rätt till din laglott som motsvarar hälften av din arvslott (ÄB 7 kap 1 §).

Låt oss anta att din far har skrivit ett testamente av vilket det framgår att all hans kvarlåtenskap ska tillfalla den efterlevande makan efter att du har fått din laglott. Låt oss även anta att din far tidigare gett dig en gåva på 300,000 kr. Eftersom ni inte avtalade något annat ska gåvan anses utgöra ett förskott på arvet (ÄB 6 kap 1 §). Vid arvskiftet är du alltså tvungen att avräkna förskottet mot din laglott (ÄB 7 kap 2 §). Låt oss anta att hans kvarlåtenskap värderas till 500,000 kr. För att räkna ut era andelar lägger man ihop förskottet med kvarlåtenskapen (ÄB 6 kap 5 §). Det blir 800,000 kr (300,000 + 500,000). Din laglott är 50 % av denna summa, vilket motsvarar 400,000 kr. Eftersom du har fått 300,000 kr genom förskottet har du rätt till ytterligare 100,000 kr. Av kvarlåtenskapen på 500,000 kr ärver du därför 100,000 kr och den efterlevande makan 400,000 kr.

Hade din gåva inte räknats som ett förskott hade du inte behövt avräkna den mot din laglott. Laglotten hade istället utgjorts av 50 % av kvarlåtenskapen på 500,000 kr. I enlighet med testamentet hade fördelningen då resulterat i att ni fick 250,000 kr vardera. Det hade alltså varit mer ekonomiskt fördelaktigt för dig om gåvan inte var ett förskott.

Efterlevande makes lagstadgade arvsrätt

Finns det inget testamente kan en efterlevande maka ärva den bortgångnes kvarlåtenskap med stöd i ÄB 3 kap 1 §. D.v.s. genom den lagstadgade arvsrätten. Finns det ett gemensamt barn ärver barnet sina föräldrars kvarlåtenskap vid den andra förälderns bortgång. Om den bortgångne maken hade ett särkullbarn (ett barn från ett tidigare förhållande), har däremot särkullbarnet rätt att få sitt arv direkt vid förälderns bortgång. Finns det inga gemensamma barn, utan endast ett särkullbarn, innebär det sagda att den efterlevande makan har rätt att ärva den bortgångne makens kvarlåtenskap endast om särkullbarnet avstår sitt arv (ÄB 3 kap 1 § första stycket). I ett sådant fall ärver särkullbarnet sin förälders kvarlåtenskap efter den andra makens (bonusförälderns) bortgång. Detta kallas för efterarv.

I detta sammanhang saknar det alltså betydelse om gåvan är ett förskott eller inte. Särkullbarnet har ju rätt till 100 % av sin förälders kvarlåtenskap. Detta resulterar alltså i att den efterlevande makan inte får något vid arvskiftet. För att den efterlevande makan i en sådan situation inte ska hamna i en ekonomisk kris har man därför infört en skyddsregel. Denna regel innebär att den efterlevande makan kan tvinga särkullbarnet att avstå hela eller delar av arvet beroende på värdet av kvarlåtenskapen och den efterlevandes privatekonomi. Särkullbarnet har i detta scenario, precis som när den frivilligt avstår sitt arv till fördel för den efterlevande makan, en rätt till efterarv vid den efterlevande makans bortgång (se föregående stycke). Sammanfattningsvis har det alltså ingen betydelse i detta fall om gåvan är ett förskott eller inte.

Sammanfattning

Om gåvan är ett förskott kan du få ut mindre i arv om det finns ett testamente vilket ger den framtida makan en del av kvarlåtenskapen. I annat fall ser jag inte att det skulle spela någon roll, förutom om din far skulle få ett till barn. Eftersom din fråga inte innehåller några sådana antydningar har jag inte gått in närmare på det scenariot. Hade du fått ett till syskon är de i alla fall till din fördel om gåvan inte är ett förskott.

Måns Hellberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3590)
2021-02-28 Skolfråga - besvaras ej
2021-02-28 Kan jag återkalla giftorätten i enskild egendom?
2021-02-27 Värdering av lösöre
2021-02-25 Amerikanskt medborgarskap och insemination

Alla besvarade frågor (89873)