Försenad handläggning av ärende om uppehållsrätt

Hej, jag har en fråga ang. utlänningslagen, och paragrafen om handläggningstid. Jag väntar för närvarande p en förlängning av mitt uppehålls- och arbetstillstånd sedan i Oktober 2018 (2018-10-21). Enligt 4 kap. 21 a § utlänningsförordningen ska ett ärande avgöras om inte särskilda skäl finnes inom nio månader. Tidigare, efter sex månader passerade, enl § 12 FL , skrev jag ett brev till migrationsverket ang. att avgöra fallet. Först avslog de min begäran, men jag överklagade detta till migrationsdomstolen och de beslutade till min fördel 2019-06-10. Nu har det gått ytterligare två månader sedan detta inträffat, utan någon som helst vidare information från Migrationsverket (har heller ej erhållit någon information vid något tillfälle under handläggningsprocessen). Vid samtal med MV framkommer det att en handläggare ej blivit tilldelad mitt fall ännu. Således har Migrationsverket både överskridit 9 månaders handläggningstid (4 kap. 21 a § utlänningsförordningen), samt har två månader passerat sedan migrationsdomstolens dom till min fördel om att begära ett beslut enl § 12 FL - dvs. över dubbel så lång tid än de 4 veckor angivna. Migrationsverket har inte gett mig några skäl för detta under processen, eller bett om kompletterande information, samt har de ej utvecklat hur de tänker agera utifrån Migrationsdomstolens dom. Jag skrev ett brev om ovanst. till MV för tre veckor sedan men har inte fått något svar - de har dock mottagit det. Vad har jag för juridiska möjligheter nu?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Din fråga aktualiserar huvudsakligen förvaltningslagen (FL) och utlänningsförordningen (UtlF).

Utredning

Av 12 § FL framgår att en enskild part som inlett ett förvaltningsärende vars ärende inte avgjorts i första instans inom sex månader i första hand kan begära att den relevanta myndigheten att avgöra ärendet. Myndigheten ska då avgöra ärendet inom fyra veckor eller genom särskilt beslut avslå begäran. Skulle begäran avslås kan detta beslut överklagas till nästa instans. Av 49 § FL framgår att en andrainstans som finner att dröjsmål förelegat i ärendet ska förelägga myndigheten att, helst inom en given tidsram, avgöra ärendet. Det finns ingen form av sanktion knuten till detta föreläggande.

I 4 kap. 21 a § UtlF anges att vissa ärenden om uppehållstillstånd ska avgöras senast inom nio månader från att ansökan lämnats in om det inte finns särskilda skäl. Sådana särskilda skäl kan enligt propositionen exempelvis vara att sökanden inte i tid ger in nödvändigt beslutsunderlag, om beslutande myndighet trots förelägganden inte får in begärt underlag eller om sökanden på annat sätt inte har medverkat i handläggningen av ärendet. En annan situation som enligt propositionen kan innebära en förlängning av tidsfristen är att det rör sig om en komplicerad utredning där t.ex. frågor som rör allmän ordning eller säkerhet aktualiseras. Inte heller denna regel är enligt min uppfattning försedd med sanktioner.

Det råder enligt min uppfattning ingen tvekan om att Migrationsverket överskridit de tidsgränser som finns för handläggning av ärenden i FL och UtlF i ditt fall, särskilt med hänsyn till att Migrationsdomstolen såsom jag förstår din fråga utfärdat ett föreläggande om beslut till Migrationsverket efter din överklagan. Såsom berörts i mitt svar finns dock tyvärr inga sanktioner för de relevanta bestämmelserna, vilket något hårdraget kan sägas göra bestämmelserna tandlösa eftersom Migrationsverket i praktiken kan strunta i Migrationsdomstolens föreläggande utan några omedelbara konsekvenser. Enligt min uppfattning finns det kort sagt ingen förvaltningsrättslig åtgärd som du kan vidta utöver det du gjort som kan tänkas ge någon praktisk effekt. Det omöjligt att säga säkert utan närmare uppgifter, men det är tänkbart att Migrationsverket brutit mot ett antal förvaltningsrättsliga bestämmelser i ditt fall: dels tidsgränserna du nämnt, dels kommunikationsplikten, dels serviceskyldigheten, och så vidare. Du skulle kunna anmäla detta till justitieombudsmannen (JO) som eventuellt kan komma att utreda ditt fall närmare och eventuellt kritisera Migrationsverkets förfarande. Detta kommer dock inte påverka ditt ärende, i varje fall inte formellt sett. Hur intressant detta är beror även på anledningen till förseningarna i ditt ärende.

Handlingsplan

Min rekommendation till dig är att överväga att anmäla Migrationsverket till JO (det kan du göra genom denna länk). Det är tänkbart att ditt fall aktualiserar människorättsfrågor, vilket skulle kunna inverka på handläggningen av ditt fall. Om du vill och kan få denna fråga utredd närmare rekommenderar jag att du anlitar en jurist för att genomföra en utredning i frågan. Detta är en tjänst som Lawline tillhandahåller genom denna länk.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus GustafssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”