Försäljning av gemensam bostad utan makes samtycke

2016-06-13 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Två makar äger gemensamt ett hus. Om den ene dör ärver ju den andre och kan sälja huset. Men om den ena maken blir så sjuk att han/hon inte på egen hand kan fatta beslut om försäljning, och den andre maken inte kan/vill bo kvar hur gör man då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du säger ska vid den ena makens dödsfall, den efterlevande maken ärva all kvarlåtenskap, detta regleras i 3 kap. 1 § Ärvdabalken (här)

I ett äktenskap äger vardera maken självständigt den egendom som maken förvärvat före eller under äktenskapet. Makar har dock giftorätt i varandras egendom enligt 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB) (här) om inte annat avtalats eller följer av lag. Giftorätten innebär bland annat att en make inte utan den andra makens samtycke får sälja fast egendom som utgör makarnas gemensamma bostad, se 7 kap. 5 § 1 st. 1 p ÄktB (här).

Enligt 7 kap. 7 § ÄktB (här) krävs inget samtycke som begärs i 7 kap. 5 § ÄktB (här) (bland annat vid försäljning av en gemensam bostad) för de fall en av makarna på grund av sjukdom eller av annan anledning inte har förmåga att lämna ett giltigt samtycke (om maken kan inte förstå vad ett sådant samtycke avser).

Ett hus som två makar äger gemensamt och som utgör deras gemensamma bostad kan den ena maken alltså sälja utan den andra makens samtycke, om ett giltigt samtycke inte kan lämnas från maken på grund av att denne inte skulle ha förmåga att förstå vad ett sådant samtycke innebär.

Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3552)
2020-12-04 Kan modern hindra att ett ofött barn bortförs till faderns hemland?
2020-11-30 Kan halvsyskon eller kusiner ärva?
2020-11-30 Vem har rätt att bestämma vart barnet ska bo?
2020-11-30 Krävs samtycke av make vid borgensåtagande?

Alla besvarade frågor (86944)