Förordnande av egendom genom testamente

jag skulle vilja veta var jag kan få tag på papper och skriva att det är mina barns enskilda egendom när jag dör

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill upprätta ett testamente där du föreskriver att det som ska tillfalla dina bröstarvingar (barn) i arv ska vara enskild egendom. Jag kommer nedan att beskriva formkraven för ett testamente och hur det blir giltigt.

Formkrav för testamente
Rättsregler om upprättande av testamente återfinns i 10 kap. ärvdabalken (ÄB). För att ett testamente ska vara giltigt måste det uppfylla ett antal formkrav som är angivna i lagen.

För det första måste ett testamente vara skriftligt (10 kap. 1 § ÄB). Det kan till exempel skrivas på ett helt vanligt papper. För det andra finns det ett samtidighetskrav, vilket innebär att testatorn måste skriva under testamentet i samtidig närvaro av två vittnen (10 kap. 1 § ÄB). Testatorn är en benämning på den som upprättar testamentet. Kravet på att vittnena ska vara samtidigt närvarande när testatorn undertecknar testamentet framgår av nämnda bestämmelse och tydliggörs även i praxis. I NJA 1978 s. 189 var testamentsvittnena i samma byggnad som testatorn, men de var däremot inte samtidigt närvarande i samma rum som testatorn när denne undertecknade testamentet. Vittnena satt i angränsande rum. Testamentet underkändes således på grund av formfel och ansågs inte vara giltigt.

Slutligen ska även två vittnen bestyrka testamentet med sina namn (10 kap. 1 § ÄB). De bör också anteckna yrke, hemvist, tid för bevittnandet samt andra omständigheter som kan vara av betydelse för testamentets giltighet (10 kap 2 § första stycket ÄB). Testamentsvittnena måste inte skriva under testamentet vid den tidpunkt då testatorn undertecknar det, men de måste göra det i nära anslutning. I NJA 1994 s. 145 hade vittnena varit samtidigt närvarande när testatorn underskrivit testamentet. Det ena vittnet bestyrkte därefter testamentet i omedelbar anslutning till testators undertecknande. Det andra vittnet skrev däremot på testamentet först fyra år efter denna tidpunkt. Testamentet bedömdes vara ogiltigt. Domstolen ansåg att fyra år var för lång tid för att det kravet skulle vara uppfyllt. Vittnets påskrift ska göras i nära anslutning till att testatorn undertecknar testamentet.

Vittnena måste känna till att det är ett testamente som de bevittnar, men de behöver inte känna till innehållet i testamentet (10 kap. 1 § ÄB). Om testatorn vill kan han eller hon förklara innehållet i testamentet för vittnena, men det är inget krav för testamentets giltighet. Vidare behöver ett testamente inte registreras hos någon myndighet för att bli giltigt. Testamentet bör däremot förvaras på en säker plats där det inte finns en risk för att det försvinner. Ett alternativ till detta är att förvara det på ett bankfack.

Vem får inte vara testamentsvittne?
Som jag inledningsvis redogjort för, ska två vittnen vara närvarande när testatorn undertecknar testamentet samt bestyrka testamentet för att det ska kunna bli giltigt. Lagen anger däremot en viss personkrets som inte får vara vittne.

Den som är under 15 år eller saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen på grund av en psykisk störning, får inte vara testamentsvittne. Testators make, sambo, syskon eller annan som står denne i rätt upp- och nedstigande släktskap eller svågerlag får heller inte vara vittne (10 kap. 4 § första stycket ÄB). I första stycket anges alltså de personer som inte kan vara testamentsvittne på grund av ålder, psykisk sjukdom eller relation till testatorn.

Vidare anges i bestämmelsens andra stycke vilka som inte får vara vittne på grund av testamentets innehåll. Ingen får bevittna ett testamente som är förordnat till en själv, ens make eller sambo. Man får heller inte vara vittne till ett förordnande som är till förmån för den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till en. Den som är framtida fullmaktshavare, förmyndare, god man eller förvaltare får heller inte bevittna ett förordnande till någon som han eller hon företräder. Slutligen får en ledamot av styrelsen för ett bolag, förening, trossamfund eller stiftelse får heller inte bevittna ett förordnande till den juridiska personen som han eller hon företräder (10 kap. 4 § andra stycket ÄB).

Rätt upp- och nedstigande släktskap till testatorn kan till exempel vara dennes föräldrar eller barn. Med rätt upp- och nedstigande svågerlag till testatorn avses exempelvis testators styvföräldrar, styvbarn eller svärföräldrar och svärsöner/ svärdöttrar.

Sammanfattningsvis, kan du skriva att ditt arv ska vara dina bröstarvingars enskilda egendom genom att upprätta ett testamente. Ett testamente kan skrivas på ett helt vanligt papper, men måste uppfylla ovan formkrav för att vara giltigt. Handlingen behöver inte registreras för att bli giltigt, men bör förvaras på en säker plats. Testamentsvittnen får heller inte vara någon av de angivna personer i lagen.

Om du vill få hjälp med att upprätta ett testamente kan du kontakta Lawlines jurister här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:
Telefon: 08-533 300 04
Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Mellin SahinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”