Formuleringen "enligt lag" och "bröstarvingar" i inbördes testamente

2019-06-29 i Testamente
FRÅGA
Hej! Jag har en fråga om formuleringen i ett inbördes testamente mellan två äkta makar med två vuxna barn. Intentionen med testamentet sägs vara att de båda barnen skall dela lika som inskriven enskild egendom. Jag misstänker att ospecificerad formulering "enligt lag" och testamentets icke namngivna "bröstarvingar" kan ge tolkningsutrymme. Citat: "Efter bådas vår död skall då befintlig kvarlåtenskap enligt lag tillfalla våra bröstarvingar". Fråga: Kan formuleringen misstolkas så att parets två levande barn som ju normalt är enda bröstarvingar, i och med testamentet kommer att behöva dela arvet även med de tre barnbarnen, alltså i fem lika delar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är här fråga om formuleringen av ett inbördes testamente.

"Enligt lag"
Arvsrätt regleras i ärvdabalken (ÄB). Därav kommer formuleringen "enligt lag" inte att kunna tolkas annorlunda.

"Bröstarvingar"
Angående begreppet bröstarvingar är detta ett vanligt förekommande begrepp inom arvs- och testamentsrätten. Med begreppet "bröstarvingar" avses i första hand makarnas levande barn. Om dessa finns vid livet tar man inte hänsyn till eventuella barnbarn vid fördelningen av kvarlåtenskap. Om makarna har två levande barn fördelas kvarlåtenskapen lika mellan dessa två om så önskas enligt testatorerna. För de fall ett av makarnas barn avlidit kallas barnbarnen, barnen till just det avlidna barnet, för bröstarvingar. Fördelningen innebär då att barnbarnen kommer få dela på det avlidna barnets andel enligt testamentet. Kvarlåtenskapen kommer alltså inte att fördelas på fem lika delar, utan på två delar. Om något av makarnas barn har avlidit kommer barnbarnen, barnen till det avlidna barnet att ärva den delen som den avlidna bröstarvingen annars skulle ha ärvt. Därefter kommer den aktuella delen i sin tur att fördelas lika mellan den avlidna bröstarvingens barnbarn.

Övrig information som kan vara bra att tänka på vid upprättande av inbördes testamente:
Ett testamente ska tolkas med ledning av testatorns verkliga vilja, alternativt vad testatorn kan antas ha velat. Det inbördes testamentet kan fritt återkallas av var och en av testatorerna (till den del som angår dennes egna förordnande). Detta gäller även efter ena makens död, det vill säga har makan inte genom att inneha den avlidnes testamente förlorat rätten att återkalla sitt egna förordnande. Om efterlevande make efter makes död ger en ändrad föreskrift om vad som ska ske med hennes kvarlåtenskap påverkar det inte giltigheten av vad mannen har bestämt avseende hans kvarlåtenskap. Den efterlevande makan kan dock inte ändra i testamentet hur hans kvarlåtenskap ska fördelas. Även om det finns ett testamente har giftorätten företräde framför testationsrätten, dvs. en gift person kan genom testamente endast förfoga över halva värdet av makarnas gemensamma egendom. Detta även om testator äger egendom till högre värde än sin make/maka. Om testator förordnat över hela sin egendom och det sedan visar sig att en del av den kommer tillfalla efterlevande make vid bodelningen kan testamentet bara verkställas fullt ut om efterlevande make begär att vardera make ska behålla sitt gemensamma gods (12 kap. 2 § ÄB).

Kom ihåg att för att ett testamente ska vara giltigt ställs det upp ett krav på att testamentet ska vara skriftligt, undertecknat samt bevittnat av sk. solennitetsvittnen (10 kap. 1 § och 10 kap. 4 § ÄB). Om formkraven för testamentet inte är uppfyllt är testamentet ogiltigt (13 kap. 1 § och 14 kap. 5 § ÄB).

Hoppas mitt svar har varit till vägledning. Har du fler frågor och funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline.

Vänligen,

Cornelia Isacson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2344)
2020-01-17 Hur mycket har min styvfars barnbarn rätt till i arv om jag enligt testamente ska få allt?
2020-01-17 När kan arv utmätas för arvtagarens skulder?
2020-01-17 Vad händer med laglotten då bröstarvingen är avliden?
2020-01-16 Får personliga assistenter bevittna testamente?

Alla besvarade frågor (76367)