FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder05/02/2018

Förmildrande omständigheter vid brott

Min 20åring har blivit polisanmälan efter att han slagit en f.d. skolkamrat i ansiktet,med vante på,samt tryckt upp honom mot en vägg inför vittnen. Denna person har mobbat min son under hela grundskoletiden. Men då var min son liten och smal och vågade inte freda sig. Kan kränkningarna under grundskoletiden på något sätt förmildra omständigheterna? Hur mycket i böter kan det bli? Han studerar på högskolan men jobbar lite på helgerna.

Lawline svarar

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om detta hittar du i Brottsbalken (BrB).

Vad som är av betydelse för straffskalan är dels hur brottet i sig bedöms, om det är ringa, av normalgraden eller grovt. Det är också av vikt om det bedöms finnas några förmildrande omständigheter i fallet.

Bedömningen av brottet
Det brott som mest sannolikt blir aktuellt i sammanhanget är sådan misshandel som hittas i 3 kap. 5§. Det rör sig alltså om misshandel av normalgraden eller ringa misshandel (mindre grov). Det spelar roll på vilket sätt gärningen utövades. Genomfördes slaget med öppen hand är det i regel att bedöma som ett ringa brott, medan ett knytnävsslag oftast bedöms vara ett fall av normalgraden. Behövde personen inte uppsöka sjukhus efter gärningen talar även det för att det rör sig om ett ringa fall. I det här fallet skulle det även kunna vara av betydelse att slaget utfördes med en handske på, vilket kan ha mildrat slaget. Straffet för misshandel är fängelse i upp till två år eller vid ringa misshandel böter eller fängelse i högst sex månader.

Förmildrande omständigheter
Din sons unga ålder är till hans fördel vid utdömande av straff. Rätten kan döma till lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet i fråga när gärningsmannen är under 21 år (29 kap. 7§). Det tas också hänsyn till en rad olika faktorer som hittas i 29 kap. 2–5§§ vid bestämmande av straffet. Vad som kan verka i positiv riktning för din son är om han tidigare är ostraffad. Att det tidigare skett mobbning från offrets sida gentemot din son kan också vara förmildrande omständigheter. Det ska då vara fråga om ett uppenbart kränkande beteende som föranlett brottet. Vad som talar emot det är dock att det gått relativt lång tid mellan mobbningen och gärningen men möjligheten finns att det kan få betydelse för straffvärdet.

Sammantaget är det väldigt svårt att säga hur rättens helhetsbedömning skulle se ut, särskilt utan att ha mer detaljerade omständigheter i fallet. Det går därmed inte att svara på hur mycket böter som skulle kunna bli aktuellt men ovanstående kan i alla fall ge viss ledning i vad som spelar roll för bedömningen.

Det kan avslutningsvis också nämnas att det verkar som att det endast har gjorts en anmälan än så länge. Det innebär att en förundersökning måste inledas och att en åklagare måste välja att åtala din son för brott innan domstolsprövning och eventuellt straff blir aktuellt.

Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna vid fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Ida LjungbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”