FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder27/02/2022

Förmildrande omständigheter

Hej!

Jag misstänks för försök till narkotikabrott vid två fall som ska ägde rum för snart två år sedan(2020). Nästan ett år efter att brottet ägde rum (2021) väcktes till sist åtal och man prövade fallet i tingsrätten som tyvärr valde att döma mig till fängelse varpå jag överklagade till Hovrätten. Nu efter ytterligare ett år (2022) har man spikat ett nytt datum(tidigare förhandlingar har blivit inställda pga covid) för hovrättsförhandlingarna. Nu undrar jag dock om domstolen kan se en så lång handläggningstid som en "förmildrande omständighet"? Under två års tid hinner mycket vatten rinna under broarna. Jag har flera tidigare domar kopplade till narkotika men lever i dag drogfritt vilket bekräftas av 72(!) urinprov som dock är något utdaterade. Detta har även möjliggjort att jag kunnat ta körkort(både bil och truck), pluggat och fått högskolebehörighet med goda betyg och genomför just nu en yrkesutbildning som verkligen har fångat mitt intresse.

Ett fängelsestraff tjänar två syften, att avskräcka från att begå brott och att "avskärma" förövaren från samhället. Till saken hör även att jag hävdar att brottet skett under hot, något som också framkommer under utredningen. Kan inte domstolen se det som lite kontraproduktivt att placera mig i fängelse nu? Ska tillägga att jag är en stolt bonuspappa till fem barn...

Går något av detta att se som förmildrande omständighet/-er?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt

Din fråga regleras i narkotikastrafflagen (NSL) och brottsbalken (BrB).

Det framgår av din fråga att du är misstänkt för två fall av försök till narkotikabrott.

Påföljdsbestämningen brukar delas in i två delar: straffmätningsvärde och val av påföljd. Det är straffmätningsvärdet som ligger till grund för påföljdsvalet.

Straffmätning

I ditt fall det rör sig om två fall av brott. Det ska då konstrueras en gemensam straffskala för den samlade brottsligheten. Straffet för narkotikabrott är fängelse i högst tre år (1 § NSL).Domstolen tar hänsyn till flera olika omständigheter som bland annat den skada, kränkning eller fara som gärningen föranlett och gärningspersonens grad av skuld (29 kap. 1 § BrB), samt försvårande (29 kap. 2 § BrB) och förmildrande omständigheter (29 kap. 3 § BrB). Det görs en helhetsbedömning i varje enskilt fall. Resultatet av denna bedömning blir straffvärdet. Försök till narkotikabrott är inte lika allvarligt som ett fullbordat brott. Straffvärdet för ett försöksbrott är lägre.

Förmildrande omständigheter

Förmildrande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet ska beaktas om gärningen exempelvis är företagen i en nödsituation utan att vara fri från ansvar (29 kap. 3 § p. 5 BrB).

Billighetsskäl

Domstolen ska därefter beakta omständigheter som kan vara till den tilltalades fördel. Det som ligger till grund för en sådan bedömning är de s.k billighetsskälen ( 29 kap. 5 § BrB).

Billighetsskälen omfattar nio punkter. Domstolen ska utöver brottets straffvärde bland annat ta hänsyn till andra omständigheter som talar för att den tilltalade får ett lägre straff än det brottets straffvärde motiverar (29 kap. 5 § p. 9 BrB). Om det föreligger en sådan omständighet får rätten, om särskilda skäl påkallar det, döma till lindrigare straff än som är föreskrivet för brottet ( 29 kap. 5 § andra stycket BrB).

Val av påföljd

Vid val av påföljd ska domstolen fästa särskild vikt vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse (30 kap. 4 § BrB).Det finns med andra ord en presumtion mot fängelse. Det betyder att rätten ska beakta omständigheter som kan tala för en lindrigare påföljd än fängelse, det här är en helhetsbedömning som görs i varje enskilt fall och som jag inte kan ta ställning till. I ditt fall skulle längden av det totala straffmätningsvärdet och återfall i brottslighet kunna tala för att den här presumtionen bryts. Även när presumtionen är bruten kan rätten i vissa fall besluta om villkorlig dom eller skyddstillsyn i kombination med tillägg, men det är i regel uteslutet när straffmätningsvärdet överstiger drygt två år.

Sammanfattning

I ditt fall kan det föreligga en förmildrande omständighet då du påstår att brottet skett under hot. Du kan hävda att det förelegat en nödsituation i enlighet med punkten fem (29 kap. 3 § p. 5 BrB) Det kan även föreligga billighetsskäl. I punkten nio avses omständigheter som är hänförliga till din personliga situation eller som har inträffat efter brottet. Här kan det finnas utrymme för domstolen att beakta att du exempelvis idag lever drogfritt, tagit körkort och att du genomför en yrkesutbildning.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar

Fatma Nasser AliRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo