FrågaASSOCIATIONSRÄTT11/01/2018

Företagskonkurs/Borgensförbindelse.

Min man står ensam i styrelsen, men det är två ägare. Båda har borgat privat för hyran på fastigheter. Vad händer vid en konkurs ? Är min man som är ensam i styrelsen personligt ansvarig i något? MVH

Lawline svarar

Hej.

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer nedan förklara hur ansvar i företag fungerar. Kort svar finns längst ned.

Olika företagsformer:

Till att börja med skiljer sig ansvaret vid ev. konkurs beroende på vad för företag det är. Huvudformerna av företag är aktiebolag (AB), handelsbolag (HB), enskilda bolag (EB) och kommanditbolag (KB). Man ser vad för företag det är om man ser på namnet eller via bolagsverket. Jämte företagsnamnet ska det framgå vad för bolag det är. Om ingen av förkortningarna för bolagen står är det troligen ett enskilt bolag.

Aktiebolag:

Reglerna för ansvar vid aktiebolag är till synes lätta men väldigt komplicerade rent praktiskt sett. Huvuddragen är att aktiebolagets ägare (aktieägarna) inte är ansvariga för bolaget (1 kap. 3§ aktiebolagslagen). Detta inkluderar styrelse, vd och firmatecknare eftersom de ofta också är aktieägare.

Struktured aktiebolagen har är att bolagsstämman har mest makt. Denna utgörs av aktieägarna (7 kap. 1§ aktiebolagslagen). Eftersom bolagsstämman bara samlas 1-2 gånger per år har styrelsen den mesta av det praktiska makten och ansvarar för bolagets förvaltning (8 kap. 4§ aktiebolagslagen). Sedan har även fe flesta bolagen en VD. VD:n svara inför styrelsen och ansvarar för den dagliga verksamheten (8 kap. 29§ aktiebolagslagen).

Ansvar genom skadestånd:

Man kan bli personligt ansvarig för företagets ekonomi om aktieägare, VD eller styrelse har brutit mot någon lag i aktiebolagslagen. Anledningar till att styrelse, vd eller aktieägare ibland blir ansvariga är t.ex. om de går emot ett direktiv från styrelsen eller bolagsstämman eller om de går utanför sin respektive behörighet. I sådana fall kan bolaget som juridisk person rikta skadeståndskrav mot aktieägare, styrelse eller VD (29 kap. 1§ aktiebolagslagen). Detta kräver dock att man på en bolagsstämma beslutar om detta. Om man inte beslutar om detta blir man ej ansvarig.

Strikt ansvar/Ansvarsgenombrott:

När det kommer till strikt ansvar som inte kan undgår är om företaget inte följer kontrollbalansräkningsreglerna. Ett aktiebolag har alltid ett visst aktiekapital. Detta ska minst vara 50 000 eller 500 000 om det är ett publikt bolag (1 kap. 14§ aktiebolagslagen). Om man har förlorat mer än 50% av sitt aktiekapital måste man upprätta en så kallad kontrollbalansräkning (25 kap. 13§ aktiebolagslagen). Det innebär att man kontrollerar exakt alla tillgångar bolaget har och låter en revisor granska resultatet. Därefter ska bolagsstämman besluta om man ska fortsätta verksamheten eller inte. Om man inte upprättar kontrollbalansräkningen kan de som tog beslutet att inte göra det eller underlät att göra det bli personligt ansvariga (25 kap. 19§ aktiebolagslagen). Och om man valde att fortsätta bolaget men senare gick i konkurs kan man även då bli ansvarig.

Reglerna runt det strikta ansvaret är för komplicerat för att gå in på här. Jag rekommenderar att ni söker upp de exakta reglerna i bolagsverket eller kontaktar en affärsjurist. De här reglerna är bara grunden för hur reglerna fungerar.

Handelsbolag och kommanditbolag.

Handelsbolags ansvarsfördelning fungerar i raka motsatsen från aktiebolagens. I ett handelsbolag är alla personer solidariskt ansvariga (2 kap.20§ bolagslagen). Det innebär också att alla bolagsmän kan utöva makt i bolaget med bindande verkan medan i aktiebolag är denna rätt starkt begränsad (2 kap. 17§ bolagslagen). Makten i handelsbolag varierar dock beroende på avtal inbördes. Men skulle ett handelsbolag gå i konkurs, oavsett anledning, är alla bolagsmän och styrelse betalningsansvariga till lika del. Oavsett anledning. Det man måste vara försiktig med är att en bolagsman kan krävas på hela skulden från borgenärerna. Denna bolagsman har sedan regressrätt mot övriga bolagsmän.

I kommanditbolag är strukturen densamma bortsett från att kommanditbolag har något som kallas kommanditdelägare. Kommanditdelägare är lite som aktieägare. Dessa har ingen plikt mot bolaget bortsett från deras investering men har ingen rätt att agera i bolagets namn utan fullmakt (3 kap. 3§ bolagslagen och 3 kap. 7§ bolagslagen). Så kommanditdelägare är inte solidariskt ansvariga med resten. De som är ansvariga kallas för komplementär och är vanliga bolagsmän. I ett kommanditbolag får inte alla vara kommanditdelägare.

Enkla bolag:

Enkla bolag är enkelt. Dessa bolag är ingen juridisk person och kan därför inte ta på sig egna skulder eller förpliktelser. Juridiskt sett är ägaren bolaget och har samma ansvar som denna. Så vid konkurs är styrelse eller de som är delaktiga i bolaget personligt ansvariga.

Svar:

Som sagt gäller olika regler beroende på vilken form av bolag det är. Första steget är att identifiera typen av företag. När det är gjort hänvisar jag till någon av ovanstående rubriker.

Hoppas att du fick ett svar på din fråga. Jag ber om ursäkt för ett krångligt svar men frågan har många svar. Om du behöver fortsatt juridisk hjälp är du varmt välkommen att höra av dig till Lawlines betaltjänst.

Mvh/Henrik Berg

Henrik BergRådgivare
Public question details image