Företag har inte följt branschregler vid renovering av badrum - rätt att häva avtalet?

FRÅGA
Hej,Vi har en pågående badrumsrenovering i vårt hus. När hantverkarna skulle bila bort det gamla golvet bilade de sönder ett vattenrör så att det uppstod en vattenskada på undervåningen. Vattenskadan är anmäld till vårt försäkringsbolag som sedan ska driva en regresstalan mot bolagets försäkringsbolag. Då läckan inträffade stoppade vi arbetet då vi ville att skadan skulle utredas innan de fortsatte. Trots detta har de dagen efter läckan dragit nya rör och gjort vissa elinstallationer i badrummet. Då vi har läst på branschreglerna vad gäller våtrum kan vi konstatera att de rördragningar som är gjorda inte är i enlighet med branschreglerna. Något som även besiktningsmannen som besiktigade vattenskadan höll med om. Mitt i allt ihop har vi även hittat nyckeln till huset som vi lånat ut till hantverkarna mycket dåligt gömt intill entrédörren. Förtroendet för företaget och den entreprenör de har anlitat är nu så lågt det kan bli så vi vill undersöka möjligheterna att bryta avtalet och anlita ett annat företa. Vi är oroliga för att de inte har tillräcklig kompetens och att vi inte kommer att kunna säkerställa att arbetet de utför är korrekt. Vilka möjligheter har vi? VI har en så länge inte betalat någon faktura.
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Jag kommer i mitt svar att hänvisa till konsumenttjänstlagen, ni hittar den här.

Är tjänsten felaktig?

Renoveringen ska anses felaktig om den inte har utförts på ett fackmannamässigt sätt. Branschreglerna är av stor betydelse vid den bedömningen. I ert fall verkar inte företaget ha följt dessa. Mycket talar därför för att tjänsten inte har utförts fackmannamässigt och att renoveringen därmed ska anses vara felaktig. Skulle företaget däremot anses ha följt reglerna, blir det svårare att hävda fel på grunden att den inte utförts fackmannamässigt. I sådant fall får man kolla på övriga grunder tjänsten kan anses felaktig på, tex att tjänsten avviker från vissa särskilda uppgifter av betydelse som företaget lämnat i samband med att avtalet ingicks. (9 och 4 §§ samt 10 § konsumenttjänstlagen)

Har reklamation skett i tid?

För att ni ska kunna göra påföljder gällande mot företaget krävs att ni reklamerar i tid. Reklamerar ni nu så snabbt som möjligt kommer detta krav vara uppfyllt med tanke på att renoveringen är pågående. Ni reklamerar genom att meddela företaget om att ni menar att tjänsten har utförts på ett felaktigt sätt. (17 § konsumenttjänstlagen)

Kan hävning bli aktuellt?

Hävning är en sekundär påföljd vid en felaktig tjänst, dvs denna påföljd blir aktuell först efter att företaget fått en chans att avhjälpa felet. Även om ni inte väljer att kräva avhjälpande, får företaget försöka avhjälpa felet, så länge ni inte har särskilda skäl att neka det. Ett sådant särskilt skäl kan vara att företaget har visat markant bristande kompetens, vilket eventuellt skulle kunna vara aktuellt i ert fall. (16 och 20 §§ konsumenttjänstlagen)

Har ett avhjälpande inte hjälpt eller inte blev aktuellt på grund av att varken ni eller företaget använde sin rätt till avhjälpande, kan ni kräva att avtalet hävs. De påtagliga bristerna i den del av renoveringen som hittills har utförts (inkl. slarvet med nyckeln) borde tala för att det finns starka skäl att anta att tjänsten inte kommer att kunna fortsätta utan att ytterligare stora fel sker. I sådant fall har ni rätt att häva den återstående delen av avtalet, vilket innebär att ni får dra av kostnaden för att fullgöra renoveringen från det avtalade priset. (21 och 23 §§ konsumenttjänstlagen)

Observera att ni även kan ha rätt till skadestånd om felet orsakat er skada (31 § konsumenttjänstlagen)

Sammanfattning

För att ni ska kunna häva avtalet krävs först och främst att renoveringen anses vara felaktig. Då företaget inte verkar ha följt branschreglerna talar mycket för att tjänsten inte utförts fackmannamässigt, vilket skulle innebära att fel finns. Några tveksamheter kring om ni reklamerat i tid kommer inte uppstå, så länge ni gör det så snabbt som möjligt. I princip ska avhjälpande ske före hävning, men väljer ni och företaget att inte utnyttja denna rätt kan hävning bli aktuellt direkt. Mycket talar för att ni kommer att kunna häva resterande del av avtalet på grund av att det som hänt inte talar för att resterande renoveringsarbete kommer kunna utföras utan betydande fel.

Hoppas ni har fått svar på er fråga, annars får ni gärna återkomma i kommentarsfältet här nedan. Skulle ni behöva mer kvalificerad hjälp i denna fråga, är ni varmt välkomna att kontakta Lawline Juristbyrå, här.

Bästa hälsningar,

Johanna Bergvall
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?