företag förstör egendom i hemmet under renovering

FRÅGA
Hej!Vi ligger i en tvist med hantverkare som har utfört en badrumsrenovering i vår lägenhet. Vid installation av nya produkter har företaget skadat ett flertal av dessa. Handdukstork och blandare i köket har fått repor och blivit kantstötta så att det syns mycket väl. Företaget skyller på oss och att produkterna kan ha varit skadade innan installation. Vi kontrollerade produkterna noga innan och de var helt felfria innan installationen. En möjlighet att åtgärda problemen har också företaget fått men inget har hänt. Vi har även fått stora fläckar i vardagsrumsgolvet som företaget har försökt åtgärda men det blev tyvärr mycket värre efter. Vi har dragit av för omslipning och behandling av golvet. Finns det någon konsumentlag som stödjer att vi drar av för hela inköpspriset samt omslipning av golvet? Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga ligger ni redan i en tvist med en hantverkare. Jag tolkar det som att hantverkaren har utfört arbetet hos er i egenskap av näringsidkare och att arbetet är en tjänst, och det är alltså konsumenttjänstlagen som är det tillämpliga regelverket (1§ konsumenttjänstlagen (KtjL)).

Vad företaget ska prestera

I konsumentförhållanden finns det en övergripande omsorgsplikt som näringsidkaren ska iaktta vid arbetet. Företaget ska utföra arbetet fackmannamässigt, och vid arbetet vidta omsorg och lojalitet till kunden (4§ KtjL). Näringsidkaren är även skyldig att informera och avråda konsumenten, om tjänsten inte kan vara till rimlig nytta för konsumenten (6§ KtjL).

Fel i tjänsten

Tjänsten anses felaktig bland annat om resultatet avviker från vad konsumenten har rätt att kräva, även om avvikelsen beror på en olyckshändelse eller liknande (9§ KtjL). Frågan om tjänsten är felaktig ska bedömas utifrån förhållandena då uppdraget slutfördes (12§ KtjL). Utifrån uppgifterna ni lämnat har jag svårt att avgöra om det är fel i tjänsten som företaget faktiskt har utfört, alltså renoveringsarbetet, eller om skadorna ni fått inte har med renoveringen att göra.

Påföljder

Om det är så att det är själva renoveringsarbetet, eller föremål som berör renoveringsarbetet, som skadats, är det fel i tjänsten. Om detta inte beror på konsumenten, får konsumenten hålla inne betalning, kräva att felet avhjälps eller göra avdrag på priset eller häva hela avtalet, samt kräva skadestånd (16§ KtjL). Viktigt är då att ni har reklamerat i tid, vilket inte verkar vara ett problem i ert fall. Om handdukstorken och blandaren är en del av tjänsten, har ni rätt att begära avhjälpande, exempelvis att de lagar/eller omlevererar varorna om det är de som har beställt dem. Företaget har också rätt att kräva att avhjälpa felet, om det inte finns några särskilda skäl för er att neka det (20§ KtjL). I annat fall kan ni ha rätt till prisavdrag om företaget inte kan avhjälpa denna skada. Det är dock osannolikt att ni skulle få häva avtalet, speciellt om renoveringen är klar och då det är oklart hur stor del av skadan ni fått som berör just tjänsten de skulle utföra (21§ KtjL). Prisavdragets storlek skulle då motsvara vad det kostar er att rätta till felet (22§ KtjL).

Möjligheten att få prisavdrag, avhjälpande och hävning är beroende på om skadorna ni fått står i relation till föremålet för tjänsten, eller om det är skador som orsakats på ert hem i övrigt. Om det är så att blandaren och handdukstorken är föremål för tjänsten, har ni goda möjligheter till avhjälp eller prisavdrag för detta. Vardagsrumsgolvet är dock svårare då vad jag förstår det som, tjänsten rör renovering av badrummet.

Skadestånd

Om det är just så, att skadorna ni fått inte beror på tjänsten i sig, har ni möjlighet att begära skadestånd istället för detta. Om föremålet för tjänsten, eller annan egendom som tillhör er eller annan medlem i hushållet, skadas undertiden då den är i näringsidkarens kontroll, kan ni begära skadestånd för detta (32§ KtjL). Det föreligger en presumtion i dessa fall för att skador som uppstått i ert hem exempelvis, är inom näringsidkarens ansvar om de skadas. Det är alltså näringsidkaren som ska bevisa i dessa lägen att det inte är de som har orsakat skadorna. Näringsidkaren och dennes anställda ska iaktta omsorg när de är i ert hus. Skadorna som de kan behöva ersätta är rena sakskador, alltså skador på handdukstorken, blandaren och golvet.

Sammanfattningsvis

Konsumenttjänstlagen är en konsumentskyddande lagstiftning, som påför en omsorgsplikt för näringsidkaren när denne utför tjänsten. Reglerna om prisavdrag och hävning gäller huvudsakligen om skadorna uppstått på vad som är föremål för tjänsten, vilket inte vara fallet för er utan det som skadats är annan egendom i ert hem. Dock har ni rätt att kräva skadestånd av företaget för skadorna som de orsakat i ert hem, så länge de inte kan motbevisa att det inte är deras fel. Bevisbördan ligger alltså på dem. Sen om ni skulle komma överens om att skadeståndet kvittas mot deras arbete, är upp till er.

Jag hoppas att ni har fått någon vägledning i era frågor. Om ni behöver ytterligare hjälp och rådgivning rekommenderar jag er att kontakta vår juristbyrå. De kan hjälpa er vidare och även företräda er i en rättssak om det går till domstol. Du kan även läsa mer om dina rättigheter som konsument här.

Du kan boka en tid med dem här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?