FrågaFAMILJERÄTTBodelning24/06/2013

Fördelning av bostadskostnader vid bodelning

Vid skiljsmässa. Om fd maken begär kvarsittning.Är jag då skyldig att betala lån, vatten och el, Är jag skyldig att vid flyttning betala min egen hyra plus hus lån till fd maken..

Lawline svarar

Hej! Äktenskapsbalken (1987:230), ÄktB, är tillämplig. Först vill jag upplysa dig om att det är den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad som har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott vid bodelning, 11:8 ÄktB. Det är domstolen som bestämmer vem av makarna som ska ha rätt att bo kvar i makarnas gemensamma bostad, och domstolen kan dessutom bestämma om detta interimistiskt, det vill säga för tiden till dess att frågan har avgjorts genom dom som har vunnit laga kraft, 14:7 och 14:13 ÄktB.  

Om fastigheten svarar för fordran som är förenad med särskild förmånsrätt i egendomen, är en ytterligare förutsättning för ett övertagande av bostaden att den andra maken befrias från ansvar för fordringen eller att medel till att betala denna har satts under särskild vård, 11:8 ÄktB. Detta innebär att om det finns en inteckning i fastigheten (se 6 § förmånsrättslagen (1970:979) och långivaren har ett pantbrev kopplad till denna, så måste helt enkelt den andre maken acceptera att hela ansvaret för lånet förs över till denne för att denne ska få ta över bostaden.

När någon tar över en bostad, tar denne också över kostnaderna för bostaden såsom vatten och el. Den andre maken har å sin sida helt och hållet betalningsansvaret för sitt nya boende. Tanken är att efter äktenskapsskillnaden så har makarna egna, separata hushåll med separata ansvar. Det finns dock ett undantag angivet i 6:7 ÄktB.  Om den ena maken behöver bidrag till sitt underhåll under en övergångstid, har den maken rätt att få underhållsbidrag av den andra maken efter vad som är skäligt med hänsyn till denna makes förmåga och övriga omständigheter.

Notera ordet "behöver". Om du själv har en god ekonomi och har förmåga att klara av dina löpande kostnader, så blir detta undantag inte aktuellt. Vidare handlar det om en övergångsperiod. Om synnerliga skäl föreligger så kan det handla om en längre period, men i så fall måste mycket starka skäl föreligga. 

Lars BålmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000