Fördelning av arv vid dödsfall

2015-01-09 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej!Har en fråga om bodelning vid särkullsbarn...Calle och Dora är gifta. de har inga gemensamma barn. Calle har dottern Greta från ett tidigare äktenskap. Då Calle avlider så efterlämnar han giftorättsgods till ett värde av 70 000:- och enskild egendom till 110 000:-Dora har giftorättsgods till värdet 400 000:- och enskild egendom för 100 000:- samt en skuld på 70 000:-Hur skall arvet fördelas?
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!

Huvudregeln är att all egendom är att betrakta som giftorättsgods och skall därmed ingå i en framtida bodelning, se 10 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB) här. Detta gäller under förutsättning att egendomen inte är att betrakta som enskild, då skall den alltså inte ingå i bodelningen! Således gäller att Doras 100.000 kr samt Calles 110.000 kr inte skall vara föremål för en bodelning. Makarna i ett äktenskap har giftorätt i varandras egendom, vilket innebär att en likadelning skall göras på det sammanlagda värdet på makarnas tillgångar, d.v.s. på giftorättsgodset. Detta skall göras först efter att vardera make har fått dra av sina respektive skulder! I ditt fall blir det enligt följande:
* 70.000kr + (400.000-70.000 kr)/2= 165.000 kr.

Att Du har rätt att innan en bodelning görs, dra av värdet på dina skulder från ditt giftorättsgods, regleras i 11 kap. 2 § äktenskapsbalken(ÄktB), se här. Det värde som är kvar efter att ni avräknat era respektive skulder mot giftorättsgodset utgör den så kallade nettobehållningen. En likadelning(som jag gjort ovan) skall då göras av er sammanlagda nettobehållning, se 11 kap. 3 § Äktb.

Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt om de så vill, men kan lika gärna avstå ifrån detta och ta del av efterarvet vid den efterlevande makens bortgång. Särkullbarnen har dock en möjlighet att avstå från att ta ut arvet direkt och istället ta del av den andre makens bo vid dennes senare bortgång. Detta regleras i 3 kap. 2 § samt 3 kap. 9 § ärvdabalken (ÄB), se här. Den totala arvslotten för barnet är hälften av Calles kvarlåtenskap, se 7 kap. 1 § ÄB.

Hoppas Du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anes Sabic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll