Fördelning av arv när särkullbarn finns

2017-02-28 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej,Fråga angående arvsrätt.Jag och min fru är gifta. Vi har vars ett särkullbarn (Faderns barn är myndigt. Moderns barn är minderårigt)Vi har ett gemensamt barn.Jag och min fru har vissa likvida tillgångar. Vi har också ett gemensamt hus som delvis är belånat.- Hur fördelas arvet vid ett eventuellt dödsfall på någon av mig min fru? - Vad händer med husets värde/belåning? Måste särkullsbarnet "lösas ut" från sin arvsrätt på huset?- Vem blir förvaltare av det minderåriga barnets arvsrätt om det är dennes förälder som avlider?- Hur säkerställer man att den efterlevande föräldern kan bo kvar? Mvh
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om någon av er avlider ska en bodelning ske, 9 kap 1 § Äktenskapsbalken. Denna bodelning sker innan arvet efter den avlidne maken skiftas. I denna bodelning ska giftorättsgodset ingå, 10 kap 1 § Äktenskapsbalken. Det som återstår av giftorättsgodset efter att skulder har dragits av ska delas lika mellan den kvarlevande maken och den avlidne maken, 11 kap 3 § Äktenskapsbalken. Är det så att den efterlevande maken har giftorättsgods till ett högre värde än den avlidne maken kan denne välja att som sin andel behålla sitt giftorättsgods, se 12 kap 2 § Äktenskapsbalken. Det som den avlidne maken erhåller genom bodelning utgör, tillsammans med eventuell enskild egendom, den makens kvarlåtenskap.

Efter att bodelning skett ska arvet efter den avlidne maken fördelas. Det är först och främst bröstarvingar som ska dela på arvet, 2 kap 1 § Ärvdabalken. Eftersom att den avlidne maken har två barn kommer arvet att fördelas mellan de två barnen. 50 % går till det gemensamma barnet och 50% går till särkullbarnet.

Gällande det gemensamma barnet tillfaller arvet den efterlevande maken, 3 kap 1 § Ärvdabalken. Den efterlevande maken har fri förfoganderätt över arvet och det gemensamma barnet har rätt till efterarv. Efterarvet utgår när även den efterlevande maken avlider. Detta framgår av 3 kap 2 § Ärvdabalken.

Till skillnad från ett gemensamt barn har ett särkullbarn rätt att få ut sitt arv direkt, vilket följer av 3 kap 1 § Ärvdabalken. Ett särkullbarn kan välja att vänta med att få ut sitt arv tills även den efterlevande maken avlider. Väljer särkullbarnet att vänta har detta barn, precis som det gemensamma barnet, rätt till efterarv. Att särkullbarnet kan välja att vänta med att få ut sitt arv framgår av 3 kap 9 § Ärvdabalken. Detta är dock upp till särkullbarnet. Vanligt är att makar i ett testamente föreskriver att om särkullbarnet väntar så får barnet ut sin arvslott, men väljer barnet att få ut sitt arv direkt får denne enbart laglotten. Makar kan upprätta testamenten med en sådan innebörd för att ge särkullbarnet ett incitament att vänta med att få ut sitt arv.

Det finns inget som säger att särkullbarnet har rätt till viss egendom. Särkullbarnet har rätt till egendom till ett värde av 50 % av kvarlåtenskapen. Är det så att värdet av huset understiget hälften av kvarlåtenskapen kan särkullbarnet få annan egendom. I annat fall kan särkullbarnet dock behöva ”lösas ut”. Tänk även på att hur stor andel av kvarlåtenskapen som utgörs av husets värde är beroende av bodelningen. Det kan exempelvis vara så att huset helt har fallit på den efterlevande makens lott och således inte ingår i den avlidne makens kvarlåtenskap. Vill ni säkerställa att huset tillfaller den efterlevande maken kan ni förordna om detta i ett testamente. Den efterlevande maken kommer då att ärva huset med full äganderätt. Så länge som testamentet inte inkräktar på bröstarvingarnas (barnens) laglotter är detta fullt möjligt, 7 kap 1 § Ärvdabalken.

Till sist frågan gällande det underåriga barnet. Barn under 18 år har normalt sett inte rätt att råda över sin egen egendom. Är föräldrarna förmyndare är det istället dessa som bestämmer över barnets tillgångar. Se 9 kap 1 § Föräldrabalken och 13 kap 1 § Föräldrabalken. Det blir därför pappan till det underåriga barnet som kommer att råda över barnets tillgångar. Speciella regler gäller dock om värdet på tillgångarna, genom exempelvis arv, överstiger en viss summa, 13 kap 2 § Föräldrabalken. För 2017 är det värdet 358 400. Bland annat ska en förteckning över egendomen ges in till överförmyndaren, 13 kap 3 § Föräldrabalken. Generellt sätt gäller dock att det är föräldrarna som förvaltar sina barns egendom.

Ärvdabalken hittar du här

Äktenskapsbalken hittar du här

Föräldrabalken hittar du här

Hoppas att detta svarade på din fråga och vänd dig gärna till Lawline igen om du har ytterligare frågor

Vänligen

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?