Fördelning av arv när det finns ett testamente som innebär att kvarlåtenskapen ska fördelas med hänsyn till fördelningen av annans kvarlåtenskap, m.m.

2017-05-14 i Testamente
FRÅGA
I ett inbördes testamente står det efter bådas vårt frånfälle, skall kvarlåtenskapen enligt lag fördelas mellan våra gemensamma arvingar till lika inbördes fördelning blir särkull barn helt utan då?Vi är fem gemensamma arvingar har man då rätt att skriva på tavlor eller annat lösöre att det här ska jag ha? Mor är ensam kvar i livet där det finns ett inbördes testamente med fri förfoganderätt? På det viset blir det inte jämnt fördelat mellan arvingarna.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga, undrar du följande:

1. Blir särkullbarnen helt utan arv, på grund av testamentet?

2. Har någon arvinge rätt att skriva vilket lösöre den ska ha?

3. Hur ska arvet fördelas när din mor går bort?

Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.

Sammanfattning

Särkullbarnen blir inte helt utan arv, utan de har fortfarande rätt till sin laglott.

Det är ni arvingar som tillsammans måste komma överens om vilket lösöre som ska gå till vilken arvinge.

När din mor går bort kan hennes kvarlåtenskap fördelas enligt hennes testamente. Din fars kvarlåtenskap som din mor har med ”fri förfoganderätt” går till din fars arvingar.

Blir särkullbarnen helt utan arv?

I svensk rätt har varje barn alltid rätt till sin laglott. Det innebär att de kan få ut den, även om all kvarlåtenskap testamenteras till någon annan (7 kap. 3 § ärvdabalken (ÄB)).

Laglotten är hälften av ett barns arvslott (7 kap. 1 § ÄB). Arvslotten bestäms enligt reglerna i 2 kap. ÄB. Finns det t.ex. åtta arvingar, av vilka tre är särkullbarn, är särkullbarnens sammanlagda arvslott därför tre åttondelar av kvarlåtenskapen.

Särkullbarnen blir alltså inte helt utan arv. De får bara mindre i arv än testamentstagarna.

Har ni som arvingar rätt att skriva vilket lösöre ni ska ha?

Det är i första hand upp till er arvingar att komma överens om hur ni ska fördela kvarlåtenskapen.

Om ni inte kan komma överens om hur ni vill fördela kvarlåtenskapen finns det två sätt att gå vidare. Inget av dem innebär dock egentligen att någon av er kan tvinga till er viss egendom.

Frågan i sig regleras av 23 kap. 3 § första stycket ÄB. Där framgår att varje arvinge ”äger vid skiftet njuta lott i varje slag av egendom”. ÄB reglerar dock egentligen inte hur varje arvinge ska få lite av varje egendomsslag, enligt huvudregeln.

Från denna huvudregel finns ett undantag som innebär att sådant som inte lämpligen kan delas eller skiljas bör läggas på en arvslott i den mån det går.

Om oenigheten leder till ett dödläge så kan det dock också brytas genom att du begär att den relevanta tingsrätten utser en skiftesman som kan ta hand om arvskiftet istället (23 kap. 5 § ÄB).

Hur fördelas arvet när din mor går bort?

Som jag förstår din fråga menar du att det följande har hänt: er far och er mor hade ett testamente var med samma lydelse. Din fars testamente verkställdes dock inte när han dog, eller så var det bara din mor som hade ett testamente. Därför tog istället din mor över din fars kvarlåtenskap med fri förfoganderätt (se 3 kap. 1 och 2 § ÄB).

Din fars kvarlåtenskap kommer då att fördelas till hans arvingar – inte din mors arvingar. Det betyder att din mors testamente inte är relevant i den delen, vilket är vad det betyder att ha egendom med ”fri förfoganderätt” (3 kap. 2 § ÄB).

Jag antar dock att din fars särkullbarn har redan fått ut sin del, för det kan de göra enligt 3 kap. 1 § första stycket ÄB. Den del som din mor då har med fri förfoganderätt kommer att gå till era föräldrars gemensamma barn.

Din mors testamente kan å sin sida bara påverka hennes kvarlåtenskap (9 kap. 1 § ÄB).

Jag kan inte ge några säkra svar hur testamentet ska tolkas, eftersom jag inte har tillgång till det. Jag kan bara konstatera att det nog ska tolkas så att din mors kvarlåtenskap ska fördelas mellan de gemensamma arvingarna, så att resultatet blir jämnt om man även tar hänsyn till din fars kvarlåtenskap.

Särkullbarnen kommer dock att kunna få ut sin del, som jag sade ovan.

Jag kan tyvärr inte ge dig något mer konkret svar.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

____________________________________

Behöver du vidare hjälp med testamentsrätt är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2971)
2021-11-27 Vem kan göra anspråk på ett testamente?
2021-11-27 Vittnen och testamente
2021-11-24 Tolkning av testamente
2021-11-24 Kan efterlevande make testamentera bort den först avlidnes egendom?

Alla besvarade frågor (97338)