Fördel att båda makarna har lagfart på huset?

2015-11-29 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Är det någon fördel,att äkta makar delar på lagfarten,på sitt hus?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga kräver i stort sett en genomgång av hela rättssystemet för att fullständigt besvaras. Med hänsyn till att detta är en gratistjänst begränsar jag mig i mitt svar till undersöka äktenskapsrättsliga fördelar.

Sammanfattning och råd

Om ena maken är ensam ägare till bostaden, och den andre maken inte har bättre behov av bostaden, har ägaren bäst möjlighet att få behålla bostaden efter en eventuell skilsmässa. Att båda är ägare till bostaden kan alltså få viss betydelse vid en skilsmässa, eftersom det då bara är behovet av bostaden som styr vem som har rätt att bo kvar. Värdet av bostaden skall dock delas lika mellan makarna oberoende av ägarförhållandena.

Även om bara ena maken har lagfart, får denne aldrig sälja, hyra ut, inteckna eller pantsätta den gemensamma bostaden, utan samtycke från den andre maken. Att båda har lagfart saknar alltså betydelse i detta hänseende.

Jag kan inte utesluta att det finns andra fördelar, exempelvis skatterättsliga, med att båda makarna har lagfart. Om du är intresserad av en mer genomgripande utredning på området rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka eller genom att klicka på knappen till höger.

Utredning

Lagfart är en officiell registrering av lagfaren ägare. Det krävs alltså att ni båda är ägare för att ni båda ska kunna beviljas lagfart. Ägare blir man genom köp, byte eller gåva om förvärvet uppfyllt formkraven i 4 kap JB.

Vid en eventuell skilsmässa betraktas bostaden som giftorättsgods. Bostadens värde delas då lika mellan makarna, oberoende av ägarförhållandena. Undantag görs dock om bostaden är enskild egendom genom exempelvis äktenskapsförord eller villkorad gåva. Den är då undantagen i bodelningen.

Vid fördelningen av ägodelarna är det dock i första hand ägaren till fastigheten som har rätt att behålla denna. Har den andre maken bäst behov av bostaden har dock denne rätt lösa ut bostaden mot ersättning. Vid bestämmande av vem som har bäst behov av bostaden tar man exempelvis hänsyn till om någon fått enskild vårdnad om barnen. En fördel med att äga bostaden gemensamt är alltså att det endast blir behovet av bostaden som blir vägledande för vem som får bo kvar efter eventuell skilsmässa. Jag vill dock än en gång poängtera att bostadens värde ändå delas lika oberoende av ägandeförhållandena.

För att kunna använda fastigheten som säkerhet för ett lån krävs att fastigheten är intecknad. Lagfart har betydelse vid inteckning av fastigheten eftersom endast den som senast har sökt lagfart kan inteckna fastigheten. Om ni har gemensam lagfart kan alltså ingen av er inteckna fastigheten på egen hand, utan ni måste göra detta gemensamt. Detta är dock fallet ändå, om ni är gifta. En make kan inte inteckna den gemensamma bostaden utan den andre makens skriftliga samtycke, även om bara ena maken har lagfart.

Gemensam lagfart saknar alltså betydelse för skyddet mot att som gift få sin bostad intecknad utan samtycke. Detsamma gäller pantsättning, försäljning och uthyrning, 7:5 ÄktB. I alla dessa fall krävs samtycke från båda makarna oberoende av vem som äger den gemensamma bostaden.

Johan Landström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3525)
2020-10-19 Får en underårig själv förvalta över pengar den fått i gåva?
2020-10-18 Krävs vårdnadshavares godkännande för tatuering?
2020-10-18 Barnen bor heltid hos pappan
2020-10-16 Val av skolgång vid gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (85256)