Flytt med barn utan andra vårdnadshavarens samtycke

2016-12-08 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej, idag bor jag i stad A med min dotter på 15 år. Hennes pappa bor i stad B som ligger ca 3 mil från stad A. Min dotter har under 10 år varit hos sin pappa varannan helg. Nu vill hon och jag flytta till stad C lagom till sommaren 2017 för min dotter vill studera där på gymnasiet och jag har precis fått jobb för att vi ska kunna flytta dit. stad C ligger ca 7 mil från stad B. När jag berättade för hennes pappa om att vi har planer på att flytta säger han att han inte godkänner någon flytt förrän hon fyller 18 år och är myndig bara för att han inte ska förlora sin umgängesrätt med vår dotter. Min dotter kommer naturligtvis att fortsätta bo hos honom varannan helg även om vi flyttar till stad C. Min fråga är nu, kan jag flytta med min dotter till stad C utan att han skriver på flyttanmälan eller vad händer annars? Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Av anonymitetsskäl har jag ändrat namnen på städerna i frågan.

Jag utgår i mitt svar från att ni har gemensam vårdnad om ert barn. Som vårdnadshavare har man rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, 6 kap 11§ Föräldrabalken (FB). Eftersom att ni har gemensam vårdnad gäller detta ansvar för er tillsammans, och ni båda två måste alltså delta i besluten rörande er dotter, 6 kap 13§ FB.

Till denna huvudregel finns det dock ett undantag som innebär att en av vårdnadshavarna ensam kan fatta beslut rörande barnet om den andra till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak är förhindrad att ta del i beslutet. Om det rör sig om beslut av ingripande betydelse för barnets framtid får däremot en vårdnadshavare endast ensam bestämmanderätt om barnets bästa uppenbarligen kräver det. Flytt med barnet anses vara just ett sådant beslut av ingripande betydelse. Denna regel finns till för att skydda barnets rätt till umgänge med båda föräldrarna, en förälder ska inte utan den andra förälderns samtycke kunna flytta långt bort eller placera barnet i en särskild skola som påverkar barnets utveckling och uppfostran. Trots att ert barn i detta fall faktiskt själv vill flytta finns alltså regeln till för att skydda barnets rätt till en god kontakt med båda föräldrarna.

Eftersom att inga omständigheter pekar på att barnets pappa är förhindrad att ta del i beslutet kan undantaget inte användas i detta fall. Alltså gäller fortfarande huvudregeln att ni båda som gemensamma vårdnadshavare måste ta del i beslutet. I ert fall innebär detta att du inte kan flytta med ditt barn utan samtycke från barnets pappa.

Det finns några olika lösningar för att kommat till rätta med ert problem. Socialtjänsten erbjuder, enligt 5 kap 3§ Socialtjänstlagen, samarbetssamtal som en metod för att lösa vårdnadsrelaterade konflikter. Att ansöka om detta är alltså ett bra alternativ för dig och barnets pappa om ni inte kan komma överens.

Om problemet ligger i att barnets pappa är orolig för att gå miste om att få träffa sitt barn kan du även föreslå att ni avtalar om att barnet ska bo hos honom varannan helg. Om ni lämnar in ett skriftligt avtal om detta till socialnämnden och de godkänner det, blir det giltigt och får samma verkan som en dom, 6 kap 15a§ st. 3 FB. På så sätt kan det senare verkställas om någon av er väljer att frångå det och alltså kan barnets pappa känna sig trygg i att inte förlora sin umgängesrätt.

En annan möjlighet för dig att ensam få besluta om boendet är att du ansöker om ensam vårdnad enligt 6 kap 5§ FB. Som ensam vårdnadshavare skulle du få ensam bestämmanderätt i alla frågor rörande din dotters personliga angelägenheter och du skulle på så sätt kunna flytta med henne utan någons samtycke. Vad du bör vara medveten om är att en sådan ansökan skulle kunna leda till att ärendet går till domstol, om ni som vårdnadshavare inte är överens. En domstolstvist kan i sin tur leda till stora kostnader samt vara väldigt slitsamt för alla inblandade, inte minst för barnet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Mikaela Lundblad
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3551)
2020-11-30 Kan halvsyskon eller kusiner ärva?
2020-11-30 Vem har rätt att bestämma vart barnet ska bo?
2020-11-30 Krävs samtycke av make vid borgensåtagande?
2020-11-30 Ändring av barns folkbokföringsadress

Alla besvarade frågor (86897)