Flerfaldig grov brottslighet - Vad blir straffet?

2018-10-05 i Påföljder
FRÅGA
Hejsan. Är målsägande där en man och en kvinna är misstänka för 2 fall av människorov, synnerligen grov misshandel, grov misshandel, försök till utpressning, grov stöld, grovt olaga hot. Bevisen verkar starka dels genom vittnen och bilder. Samtliga dömda sedan innan. Om dom skulle bli fällda på samtliga punkter, vad skulle det innebära för straff?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag att förklara vilket straff som skulle kunna bli aktuellt om de tilltalade, alltså mannen och kvinnan, skulle fällas på samtliga åtalspunkter. Till att börja med vill jag dock påpeka att det är svårt att avgöra vilket straff domstolen kommer att välja utan att känna till alla omständigheter kring brotten. Det är nämligen väldigt många olika slags omständigheter som påverkar domstolens bedömning av vilket straff som ska väljas, och hur långt straffet ska bli. Eftersom jag inte känner till några omständigheter kring brotten kommer min bedömning att bli ganska hypotetisk.

Jag förutsätter att de tilltalade är äldre än 21 år. Om de tilltalade begick brotten när de var yngre än 21 år kommer straffet att bli mycket mildare än om de var över 21 år när brotten begicks.

OBS! Längst ner i texten hittar du en kort sammanfattning av svaret på din fråga.

Vad kan straffet bli om de tilltalade fälls på samtliga punkter?

1 — Domstolen ska välja ett gemensamt straff för brotten

Om domstolen kommer fram till att de tilltalade har gjort sig skyldiga till alla brott som du nämner i din fråga ska domstolen bestämma ett gemensamt straff för alla brotten. Det innebär att man lägger ihop alla brott och sedan dömer ut ett straff för den samlade brottsligheten. Varje persons gärningar bedöms dock för sig, så det kan hända att mannen och kvinnan får olika straff beroende på vilken roll de har haft när brotten begicks. Mannen skulle alltså kunna få t.ex. 8 års fängelse om han döms för alla brott, medan kvinnan får 7 års fängelse om hon döms för alla brott.

Med straff menas böter eller fängelse. Istället för fängelse kan domstolen i många fall välja andra påföljder ("straff") för brotten, som t.ex. villkorlig dom eller skyddstillsyn. Dessa påföljder kan i vissa fall kombineras med fängelse eller böter.

2 — Vilket straff kan domstolen välja?

Det finns särskilda regler för hur domstolen ska välja ett gemensamt straff för flera brott. Dessa regler är ganska komplicerade, så jag kommer endast att gå igenom dem översiktligt.

Eftersom fängelse kan bli aktuellt som straff för alla brott som du nämner i din fråga kommer jag att hålla mig till bestämmelserna som reglerar fängelsestraff. En av de viktigaste bestämmelserna finns i brottsbalken, 26 kap. 2 §. Den bestämmelsen anger vilket det lägsta fängelsestraffet respektive det högsta fängelsestraffet kan bli.

Det lägsta fängelsestraffet som domstolen kan välja är det högsta av minimistraffen som anges för något av de enskilda brotten. I detta fall blir det lägsta fängelsestraffet som kan väljas 5 år, eftersom "synnerligen grov misshandel" har det högsta minimistraffet av alla brott (se brottsbalken 3 kap. 6 § andra stycket). Det högsta tidsbestämda fängelsestraffet som kan väljas för alla brott tillsammans är 18 år. I Sverige kan en domstol inte döma till ett högre tidsbestämd straff än så. I detta fall blir det högsta tidsbestämda fängelsestraffet alltså 18 år, eftersom "människorov" har detta som maximistraff, se brottsbalken 4 kap. 1 §. I detta avseende spelar det alltså ingen roll om de döms för alla brotten, då det högsta tidsbestämda straffet som överhuvud taget kan dömas ut är 18 år.

Det är emellertid möjligt för domstolen att välja ett tidsobestämt fängelsestraff i detta fall. För brottet "människorov" kan man nämligen dömas till livstids fängelse. Om domstolen väljer livstids fängelse som straff är det alltså detta som blir det totala straffet för alla brotten. Det ska dock sägas att det är mycket ovanligt med livstidsstraff.

Domstolen kan alltså välja fängelse i lägst 5 år och högst 18 år eller på livstid som straff om de tilltalade fälls för samtliga brott. Eftersom det rör sig om väldigt allvarliga brott tror jag inte att domstolen kommer att välja villkorlig dom eller skyddstillsyn istället för fängelse. Att de tilltalade har dömts för andra brott tidigare talar också starkt för att fängelse kommer att väljas som straff. Det är i detta fall inte möjligt för domstolen att välja böter som straff.

3 — Hur långt blir fängelsestraffet i detta fall?

Det är mycket svårt att avgöra hur långt fängelsestraffet skulle bli. Det finns väldigt många olika omständigheter som kan påverka den bedömningen. Som exempel på omständigheter som talar för ett strängare straff kan nämnas att de tilltalade har visat särskild hänsynslöshet eller utnyttjat någon annan skyddslösa ställning. Som exempel på förmildrande omständigheter kan nämnas att de tilltalade led av en psykisk störning eller att brotten föranleddes av ett uppenbart kränkande beteende. Att det i ditt fall rör sig om många brott är naturligtvis något som talar för att straffet kommer att bli högre än 5 år.

I brottsbalken 29 kap. 1 till 5 § hittar du bestämmelser om hur domstolen ska resonera när den avgör hur långt straffet ska bli.

Sammanfattning av svaret på din fråga

Utifrån informationen i din fråga kan jag tyvärr inte ge ett mer konkret svar än att straffet sannolikt blir fängelse i mellan 5 till 18 år. Ju allvarligare omständigheterna vid brotten var, desto högre kommer straffet att bli. Med hänsyn till att det rör sig om många allvarliga brott kan det tänkas att straffet kommer att bli ganska högt, kanske över 10 år. Även livstids fängelse kan bli aktuellt som straff, men det är som sagt mycket ovanligt att domstolen väljer detta.

Utöver att de tilltalade kan dömas till fängelse kan de också bli skadeståndsskyldiga gentemot dig som målsägande. Eftersom jag inte vet något om de skador som kan ha uppstått i samband med brotten kan jag tyvärr inte avgöra hur mycket pengar det i så fall skulle röra sig om.

Jag hoppas att du blir nöjd med mitt svar!

Joakim Raivio
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (985)
2019-03-19 Vilket straff?
2019-03-18 Vad gäller avseende preskriptionstiden för bortfallande av påföljd?
2019-03-15 Avräkning av häktestid från fängelsestraff
2019-03-15 Vad ka straffet för ofredande eller hot mot tjänsteman bli?

Alla besvarade frågor (66937)