Finns ett personligt betalningsansvar för ideella föreningar?

2021-11-22 i Föreningar
FRÅGA
Jag är suppleant i en ideell förening som riskerar att gå i konkurs. Jag har fått hoppa in många gånger för frånvarande ordinarie styrelseledamöter. Riskerar jag betalningsansvar för föreningens skulder?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Tillämplig lag

Regler som rör ideella föreningar finns inte i någon specifik lag. Istället får man vända sig till lagen om ekonomiska föreningar (LEF) samt praxis för vägledning. Du hittar lagen här. Jag kommer först att beröra hur man ska betrakta en ideell förening, därefter kommer jag att utreda frågan om personligt betalningsansvar.

Hur ska man betrakta en ideell förening?

En ideell förening är ingen fysisk person utan är att betrakta som en juridisk person. En juridisk person kan åta sig rättigheter och skyldigheter precis som en fysisk person. Det viktiga är dock att den juridiska personen inte är hänförlig till en fysisk person. Detta medför att eventuella skulder som föreningar drar på sig inte kan härledas till en fysisk person.

Kan man bli personligt betalningsansvarig?

Jag nämnde precis att en ideell förening kan dra på sig skulder utan att det kan härledas till en fysisk person och medföra ett personligt betalningsansvar. Det finns emellertid undantag till denna huvudregel. Om man som styrelsemedlem uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar skada så kan man bli personligt betalningsansvarig (21 kap 1§ LEF). Ett sådant ansvar gäller även för den medlem eller röstberättigad som inte är medlem som orsakar skada genom uppsåt eller grov oaktsamhet (21 kap 3§ LEF).

Vad menas med uppsåt, oaktsamhet och grov oaktsamhet?

Med uppsåt förstås en avsiktlig handling, man gör något för att man vill uppnå en viss effekt. Oaktsamhet kan i sin tur förklaras som vårdslöshet eller slarv. Frågan om grov oaktsamhet är inte lika tydlig, det kan krävas en helhetsbedömning i det enskilda fallet. Det ska åtminstone röra sig om mer än bara lindrigt slarv eller att man varit lite glömsk.

Slutsats

Att en ideell förening går i konkurs påverkar som huvudregel inte medlemmarna i föreningen, utan då kommer skulderna betalas av med de tillgångar som föreningen har så långt som möjligt. Om det finns skulder kvar efter att föreningens tillgångar är slut så kommer alltså dessa inte föras över på en fysisk person. Undantag finns emellertid om man orsakat föreningen skada genom uppsåt eller oaktsamhet / grov oaktsamhet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen!

Mvh,

Linnea Hood
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (554)
2022-01-25 När avslutas medlemskapet i föreningen?
2022-01-20 Vem beslutar om kostnadsfördelningen mellan olika verksamhetsgrenar i en samfällighetsförening?
2022-01-18 Kan ordföranden ensam fatta beslut?
2022-01-11 Kan en adjungerad till en styrelse vara sekreterare?

Alla besvarade frågor (98657)