FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder10/07/2022

Finns det större risk att jag får fängelse som straff om jag suttit i fängelse tidigare?

Hej! Jag har suttit i fängelse för ett brott som har böter med i straffskalan. Blivit dömd två gånger tidigare för detta brott. Nu är jag anmäld igen för samma brott. Jag blev dömd senast för fem år sedan och då till fängelse. Finns det chans att jag nu kan få böter eller liknande och slippa fängelse eller är risken större att det blir fängelse eftersom jag tidigare blivit dömd till fängelse för brottet?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I brottsbalken (BrB) återges faktorer som kan komma att påverka vad man får för straff.

Vad tar rätten hänsyn till när de bestämmer påföljden?

Huvudregeln är att rätten särskilt ska beakta skäl som talar för en lindrigare en påföljd än fängelse, 30 kap. 4 § BrB. Detta kallas för presumtionen mot fängelse. Denna presumtion kan brytas, givet att en eller flera faktorer som räknas upp i lagtexten är brutna. Dessa är brottets straffvärde, där man brukar säga att presumtionen är bruten om straffvärdet är högre än 12 månader, brottslighetens art, och den tredje faktorn, om den dömde tidigare gjort sig skyldig till brottslighet, återfall

Faktorn återfall

Det som är mest intressant i ditt fall är ju då återfallet. I bedömningen brukar man ta hänsyn till den tid som passerat mellan brotten, hur allvarlig brottsligheten är, om den är likartad den tidigare brottsligheten, och hur många gånger detta har skett.

Angående tidskriteriet, brukar man generellt fästa mindre vikt vid brott som begåtts flera år bak i tiden. Detta talar till din fördel då du själv skriver att det var fem år sedan du dömdes senast. Jag vet inte vad det är för typ av brott du är anmäld för, men allvarlighetsgraden av brottet och särskilt om de är allvarligare än de tidigare gångerna talar för ett fängelsestraff. Eftersom du är dömd flera gånger för samma sorts brott är även brottsligheten likartad och därmed är även omfattningen större.

Alternativ till fängelse

Du undrar om det finns någon chans att du får böter eller liknande. Med tanke på de antalet gånger du dömts för liknande brott, bedömer jag det som relativt osannolikt att du bara skulle få böter, men man ska aldrig säga aldrig. Möjligtvis skulle domstolen kunna överväga skyddstillsyn, särskilt om din brottslighet är kopplad till någon social faktor i ditt liv eller till ett beroende av någon form av substans där du är på bättringsvägen, 30 kap. 9 § BrB. Skyddstillsyn används då typiskt då rätten finner en anledning att tro att tillsynen kommer avhålla den åtalade från brottslighet, men även för återfallsförbrytare då det gäller lindrigare brottslighet. Villkorlig dom, 30 kap. 7 § BrB, döms oftast endast ut då det saknas skäl att befara återfall och då den tilltalade är en förstagångsförbrytare.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis så kan jag omöjligen förutspå vad du kommer få för straff, men som svar på din fråga kan det sägas att ja, det finns dessvärre än större risk att du döms till fängelse igen med tanke på din brottshistorik. Det som talar till din fördel är att det ligger långt tillbaka i tiden, vilket kan motivera en alternativ påföljd.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,  

Julia WahlgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”