Finns det några problem med att min väns aktiebolag lånar ut firmabilen till mig?

Hej!

Min kompis har ett AB, ett mindre företag.

Jag är inte anställd i företaget.

Företaget har en firmabil/tjänstebil.

Jag har ingen bil å skulle behöva det ibland.

Får han låna ut bilen till mig?

Tacksam för svar.

Trevlig sommar!

/C

Lawline svarar

Hej C!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag utgår ifrån att firmabilen du pratar om tillhör aktiebolaget, i enlighet med vad du angett i frågan. Jag utgår även ifrån att din vän är ensam ägare i aktiebolaget, och alltså äger samtliga aktier.

Såsom jag förstår dig vill du ha reda på om det finns några lagliga problem eller hinder mot att aktiebolaget lånar ut bilen till dig då och då, när du behöver det.

Det är inte olagligt eller straffbart eller annars otillåtet att låna ut firmabilen

Det finns ingen lag som direkt förbjuder att ett mindre aktiebolag lånar ut en bil vederlagsfritt till en av aktieägarnas vänner. Vissa regler i aktiebolagslagen förhindrar visserligen aktieägare att berika sig själva på bolagets bekostnad - men dessa regler gäller främst bolag med flera ägare. I och med att din vän äger samtliga aktier i bolaget (återigen såsom jag utgår ifrån utifrån hur du formulerat frågan), har denne rätt att utnyttja tillgångarna i bolaget på ett betydligt friare sätt. I det inkluderar t.ex att låna ut bilen till en god vän.

Trots att det inte är straffbart eller otillåtet för aktiebolaget att låna ut bilen till dig, så avråder jag dock från att göra det, av skäl jag skall diskutera nu.

Att låna ut bilen kan dock få mycket obehagliga skattekonsekvenser för bolaget och din vän

Även fast det inte är straffbart eller annars otillåtet att låna ut firmabilen till dig, innebär ett sådant förfarande ändå en betydande risk. Det finns nämligen regler i inkomstskattelagen (hädanefter IL) som tar sikte på just situationer då en näringsidkare/ett aktiebolag tillgodogör sig tillgångar i näringsverksamhet för privat bruk. Detta kallas uttagsbeskattning.

I 22 kap 2 § IL definieras ett s.k uttag: " Med uttag avses att den skattskyldige tillgodogör sig en tillgång från näringsverksamheten för privat bruk eller att han för över den till en annan näringsverksamhet." Av 22 kap 4 § IL framgår att även uttag av tjänster (om värdet av tjänsten är mer än ringa) räknas in.

Att låna ut en bil till en god vän, är ett utmärkt exempel på att tillgodogöra sig en tillgång i en näringsverksamhet för privat bruk, och är således ett uttag. Att det rör sig om ett uttag, innebär att aktiebolaget måste ta upp en vinst som motsvaras av värdet på bilförmånen, beräknad enligt 61 kap 5-11 § § IL (22 kap 7 § IL). Denna fiktiva vinst måste aktiebolaget sedan skatta för!

Dessutom kan lånet innebära att aktieägaren (din vän) skall beskattas för kapitalvinst, eftersom att använda ett värde i bolaget privat möjligen tekniskt sett kan vara att räkna som en utdelning.

Mot bakgrund av de ovan anförda skatterättsliga bekymren, avråder jag ifrån att din vän låter dig utnyttja firmabilen privat. Det kommer helt enkelt ge upphov till större huvudbry än det gör nytta.

Sammanfattning

Det är inte straffbart eller annars otillåtet att låna en väns aktiebolags firmabil. Emellertid kan ett sådant lån ge upphov till invecklade och obehagliga skattemässiga konsekvenser, såväl för bolaget som för aktieägaren, av de skäl jag beskrivit ovan. Jag avråder därför från att låna din väns aktiebolags firmabil.

Om du har fler funderingar, eller om jag missförstått dig på något sätt, är du välkommen att återkomma med fler frågor likt den du nyss ställde.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes NorrmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Företagsbeskattning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000