Finns det en lag som kräver att man kan försörja sig själv?

Var hittar jag i grundlagen eget ansvar för egenförsörjning

Tillägg till fråga: " Har för mig det finns en lag där gemene man har ett ansvar att försörja sig själv"

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

I Sverige finns tre grundlagar; Regeringsformen (RF), Tryckfrihetsförordning (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Ingen av grundlagarna ger uttryck för att den enskilde medborgaren har ett eget ansvar för sin försörjning. Grundlagarna ger till stor del uttryck för de rättigheter den enskilde har och vilka inskränkningar som får göras (exempelvis får det göras inskränkningar i skyddet mot kroppsvisitation eller begränsningar i yttrandefriheten om så sker genom lag).

Däremot kan det indirekt utläsas av socialtjänstlagen (SoL) att målet är att den enskilde ska kunna försörja sig själv. Enligt 4 kap. 1 § SoL kan den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt ha rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning, och för sin livsföring i övrigt. Biståndet ska utformas så att det stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. Syftet med lagen är således att ge den enskilde rätt till stöd från samhället, när insatser är nödvändiga på grund av bristande arbetsförmåga, funktionshinder, ålder eller av annan liknande omständighet. Därav är utgångspunkten att den enskilde ska försörja sig själv, men om så inte kan ske kan det finnas en rätt till hjälp från samhällets sida. Däremot framgår det inte uttryckligen av lagen att den enskilde har en skyldighet att försörja sig själv.

Nämnvärt är även att det i andra lagar finns bestämmelser som till viss del rör försörjning. Exempelvis ska gifta makar, var och en efter sin förmåga, bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov tillgodoses (6 kap. 1 § Äktenskapsbalken, ÄktB). Om det den ena maken ska bidra med inte räcker till för den makens personliga behov eller för de betalningar som den maken annars ombesörjer för familjens underhåll, ska den andre maken skjuta till de pengar som behövs (6 kap. 2 § ÄktB). För vissa grupper finns det speciallagar som ställer krav om försörjning. Så är fallet vid t.ex. uppehållstillstånd på grund av anknytning då det finns ett krav att den person som utlänningen åberopar anknytning till kan försörja sig och utlänningen samt har en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig och utlänningen (9 § lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige).

Sammanfattningsvis framkommer det inte i någon av Sveriges grundlagar att den enskilde har en skyldighet att försörja sig själv. Däremot framkommer det indirekt av socialtjänstlagen att den enskilde i vissa fall har rätt till stöd av samhället och att målet är att hen ska kunna försörja sig själv. I bland annat utlänningslagstiftning framkommer ett krav om att den som en utlänning åberopar anknytning till måste kunna försörja både sig själv och utlänningen.

Hoppas du fick tillräckligt svar på din fråga! Om du undrar över något är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”