Felaktig tjänst - krav på fackmässigt arbete

FRÅGA
Jag har en fråga gällande konsumtlagen.Vi har anlitat ett företag för att lägga in badrumsmatta i vårat badrum, detta företag har misslyckas med sitt jobb och vi kan i dagsläget inte använda badrummet för att vi måste riva det och göra om det. Vilka lagar regler kan detta gå under. Detta företag vägrar erkänna att dom gjort fel och dom förstårInte att vi inte vill betala för detta arbete. Eftersom det måste rivas. Vilken lag kan vi hävda? Hur kan vi få dom att förstå hur ska vi lyckas slippa betala för ett misslyckat jobb.Vi vill ju helst inte dra dom till tingsrätten. Snälla hjälp oss.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I detta scenario tillämpas Konsumenttjänstlagen (KjtL). Detta då jag förstår det som att du är en konsument, företaget som du anlitat är en näringsidkare och att det rör sig om arbete på fast egendom, alltså renovering av ditt badrumsgolv (1 § KtjL).

Krav på fackmässigt arbete

I lagen uppställs ett krav på att näringsidkaren ska utföra tjänsten fackmässigt (4 § KtjL). Av förarbetena till lagen framgår att fackmässighet kan bedömas utifrån "allmänna eller särskilda beskrivningar eller anvisningar avseende material och metoder m. m. Därtill kommer som en grundläggande norm för bedömningen vad som i olika fall utgör god yrkes eller branschpraxis." (prop. 1984/85:11 om konsumenttjänstlag, s. 157). På din beskrivning låter det som att företaget inte har nått upp till kraven på ett fackmässigt arbete, men om det råder tveksamheter huruvida arbetet är fackmässigt gjort eller inte råder jag er att undersöka saken närmare.

Felaktig tjänst och reklamation

Om kravet på fackmässighet inte är uppfyllt ska tjänsten anses felaktig, detta även om avvikelsen beror på en olyckshändelse eller jämförlig händelse (9 § 1 st. 1 p. KtjL). Om du vill åberopa att tjänsten är felaktig ska du ha underrättat näringsidkaren om detta inom två månader från dess att du märkt felet (reklamation). Det ska också ha gått mindre än 10 år från det att tjänsten utfördes (17 § KtjL). Om reklamation inte sker i tid förlorar du din rätt till att åberopa felet (18 § KtjL).

Påföljder

När en tjänst är felaktig, får du som konsument vidta olika påföljder mot näringsidkaren. Möjliga åtgärder är bl. a hålla inne med betalningen, kräva att felet avhjälps eller göra avdrag på priset. Dessutom kan skadestånd utkrävas (16 § KtjL).

Det framgår inte om du har hunnit betalat för tjänsten ännu eller inte, men om du ännu inte har betalat för tjänsten får du hålla inne så mycket med betalningen som fordras för att ge dig säkerhet för ditt krav p.g.a felet (19 § KtjL). Du kan också kräva att näringsidkaren avhjälper felet. Avhjälpande ska som huvudregel ske utan kostnad för dig, men se undantag i lagrummet (20 § KtjL). Om felet inte avhjälps kan det bli aktuellt med prisavdrag (21 § KtjL). Prisavdraget ska i sådant fall motsvara vad det kostar dig att få felet avhjälpt (22 § KtjL). Tanken är att prisavdraget ska motsvara kostnaden för det minst kostnadskrävande sättet av avhjälpa felet. Eftersom att tjänsten redan är utförd blir det inte aktuellt med hävning. Observera också att näringsidkaren har rätt till att, om de vill, utan uppskov avhjälpa felet istället för exempelvis prisavdrag, om inget särskilt skäl för att avvisa detta föreligger (20 § KtjL).

Det ska också nämnas lite snabbt om skadestånd. Näringsidkaren är skyldig att ersätta dig den skada som uppkommit p.g.a felet. Dock föreligger inte sådan skyldighet om det finns ett hinder mot en kontraktsenlig prestation, hindret ligger utanför deras kontroll, de inte skäligen kunde räkna med hindret och till sist att de inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit hindret (31 § KtjL). Om näringsidkaren inte kan visa att samtliga dessa omständigheter ligger för handen, har du även rätt till ersättning.

Sammanfattning

För att sammanfatta det hela kan du vända dig till företaget och trycka på att tjänsten inte är fackmässigt utförd och således ska betraktas som en felaktig tjänst enligt bestämmelserna i Konsumenttjänstlagen. Efter att du har reklamerat felet till företaget kan påföljderna enligt ovan aktualiseras. Vanligast är att företaget avhjälper felet, d.v.s att de reparerar skadan och lägger in en ny matta. Du kan också trycka på att du vill ha ersättning för felet, d.v.s att företaget även betalar ut ett skadestånd till dig.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ida Hellsten
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (308)
2019-08-21 Vad kan jag göra när ett företag ökar det avtalade priset för en tjänst?
2019-07-31 Får näringsidkare begränsa konsumentens rätt till reklamation?
2019-07-31 Rätt till ny reparation ett år efter den första
2019-07-29 Skälig tid för reparation av vitvaror

Alla besvarade frågor (72173)