Fel på bil köpt av bilhandlare

2020-11-13 i Konsumentköplagen
FRÅGA
HejI juni straxt innan midsommar köpte jag en "ny" bil. Bilen är från 2005 och kostade 160 000 kr och köptes av en seriös bilhandlare utanför Stockholm. Utan att gå in på allt för tekniska termer så läcker bilen olja mellan motorn och växellådan, den går att köra men felet måste åtgärdas inom kort för att förhindra allvarliga skador på bilen. Chansen att denna (relativt stora) yta av olja och smuts ska ha uppstått under de senaste fem månaderna är extremt liten. Vid inköp ingick en kopia av varudeklarationen för bilen vilken handlaren hade utfört. I denna deklaration har inget fel på bilen nämnts, inklusive det jag beskrev ovan. I deklarationen står det även angivet av handlaren att bilen levereras i befintligt skick och att företaget inte står för skador som uppstår av ex. bankörning (vilket jag inte gjort). Varudeklarationen nämner att "Om ingen avvikelse noterats är bilen i normalskick i förhållande till ålder och körsträcka" .... "Om du upptäcker fel på bilen efter köpet, som inte markerats på varudeklarationen, kan du i många fall få rättelse." Jag undrar vad som gäller här, är det presumtionsregeln i KKöpL § 20 a? Eller ska jag mha. varudeklarationen visa på att felet inte fanns vid köptillfället? Kan jag i sådant fall gå in till bilhandlaren och (med lagstöd) be att de står för reparationskostnaderna?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån din fråga tolkar jag det som att du är en privatperson (konsument) som har köpt bilen från ett företag (näringsidkare) varför konsumentköplagen (KKöpL) är tillämplig.

Konsumentköplagen är tvingande till konsumentens förmån. Det innebär att lagen går före avtalsvillkor som är till nackdel för konsumenten (3 § KKöpL).

Fel på varan

Eftersom bilen är i sämre skick än vad som framgår i varudeklarationen kan ett fel konstateras då skicket inte stämmer överens med det som har avtalats (16 § KKöpL).

Presumtionsregeln

Ett fel som visar sig inom sex månader från den tidpunkt då varan avlämnats anses ha funnits vid avlämnandet. Det gäller dock inte om säljaren kan visa på annat eller om felet inte är förenligt med varans art (20 a § KKöpL). Syftet med regeln är att fånga upp ursprungliga fel på varor. Det innebär att fel som beror på olyckshändelser, vanvård, onormalt brukande och dylikt inte omfattas av bestämmelsen.

Reklamation

För att kunna åberopa ett fel krävs det att köparen gör reklamation. Det innebär att du som köpare ska lämna ett meddelande till säljaren om att varan är felaktig inom en skälig tid. Reklamation som lämnas inom två månader från det att felet upptäcks anses alltid ha lämnats inom en skälig tid men en längre tid godtas i vissa fall. Reklamationen kan dock inte göras senare än tre år från det att köparen tog emot varan, om inte en längre tid av avtalats (23 § KKöpL).

Påföljder vid fel på varan

Om ett fel föreligger har köparen rätt att kräva omleverans, prisavdrag, ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet (22 § KKöpL).

Avhjälpande

Du kan i första hand kräva att bilhandlaren avhjälper eventuella fel kostnadsfritt, dock endast om det kan ske utan oskäliga kostnader för säljaren. Avhjälpandet ska då ske inom skälig tid från det att köparen framställt sitt krav (26 § KKöpL).

Observera att säljaren har rätt till att försöka avhjälpa felet på egen bekostnad även om köparen gör gällande andra påföljder (27 § KKöpL).

Prisavdrag

Om avhjälpande inte sker kan köparen kräva prisavdrag som motsvarar felet. Detta kan du alltså göra i andra hand. Som köpare har du även rätt till ersättning för vad det har kostat att avhjälpa felet om denna kostnad inte är oskäligt stor. Rätten till sådana kostnader bortfaller om de kostnaderna täcks genom prisavdraget (28 § KKöpL).

Hävning

I sista hand kan du häva köpet. Det innebär att du lämnar bilen tillbaka till säljaren och får det du har betalat tillbaka. Hävning förutsätter dock att felet är av väsentlig betydelse.Vad som avses med väsentligt betydelse är en bedömning som görs i det enskilda fallet. Det brukar dock handla om allvarliga fel som inte kan avhjälpas (29 § KKöpL).

Detta gäller i ditt fall

Eftersom det föreligger ett fel bör du reklamera detta så fort som möjligt för att kunna åberopa eventuella påföljder. Har reklamation skett blir presumtionsregeln om sex månader tillämplig. Det innebär att säljaren ska åtgärda felet. Presumtionen kan brytas om säljaren lyckas bevisa att det inte är fråga om ett ursprungligt fel. Däremot har du även rätt till att åberopa fel då bilens skick avviker från det som står i varudeklarationen.

Hur du kan gå vidare

Till en början kan det vara bra att kontakta bilhandlaren och reklamera alla fel samt kräva avhjälpande. Om säljaren inte avhjälper felen kan du kräva prisavdrag och i sista hand kan du häva köpet.

Om tvist uppstår mellan dig och företaget är det möjligt att vända sig till allmänna reklamationsnämnden (ARN). Myndigheten avgör ärenden där konsumenter är i tvist med företag och kan fatta beslut om rekommendationer om hur tvisten ska lösas. Mer information om ARN och hur man gör en anmälan hittar du här.

Du kan även få hjälp av våra duktiga jurister på lawline. Information om hur man kommer i kontakt med dem hittar du här.

Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid ytterligare frågor.

Vänligen,

Anastasiia Slovak
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1206)
2021-05-06 Är konsumentköplagen tillämplig när man binder bolån?
2021-05-03 Reklamation
2021-05-02 Vad kan vi göra när sängvaruhus nekar oss utnyttja god-sömn garanti?
2021-04-30 Kan jag reklamera en vara för ett fel jag upptäckte efter 2 månader?

Alla besvarade frågor (92029)