Fel i tjänst

Hej!

Jag har bestridit en faktura som det senare kommit 3 påminnelser på, efter detta så gick det till kronofogden vilket jag också bestred. Efter detta så medlade kronofogden mitt svar, vilket de inte svarade emot inom tid så de hela blev ner lagt, (värt att notera att de inte ville förhandla innan detta).

Efter detta så började påminnelserna komma igen med ytligare på förd ränta, jag bestred och de ville boka ett möte för att gå igenom felen. (fakturan gäller utfört arbete på fastighet). Jag svarade nej då jag känner att de inte är intresserade utav att förhandla så att de blir okej då de redan erkänt fel muntligt på telefon men inte gjort pris avdrag för detta vid uppmaning utav mig.

Så nu kommer det påminnelser med jämna mellan rum och jag börjar må väldigt dåligt utav detta. (beloppet är 8500kr) och jag är inte intresserad utav att betala då de utförda jobbet endast har ställt till det med problem och inte utförts fackmässigt. (de redovisar inte arbetstimmar vid uppmaning)

Mvh


Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag vill börja med att beklaga den situation du hamnat i då den låter väldigt påfrestande. Jag ska försöka vägleda dig så gott jag kan utifrån de förutsättningar som framgår av din fråga!

Jag förmodar att det finns någon form av avtal mellan dig och den som skickar fakturorna. Vilka regler som kan tänkas bli tillämpliga beror lite på vilka rollen ni som avtalsparter har agerat i när avtalet upprättades. Ifall du till exempel beställde arbete på fastigheten som privatperson från ett företag så aktualiseras bestämmelserna i konsumenttjänstlagen (KtjL) (https://lagen.nu/1985:716). Om du istället beställt tjänsten i form av ett företag från ett annat företag alternativ som privatperson från en annan privatperson blir avtalet mellan er det avgörande.

Konsumenttjänstlagen
Denna lag är tillämplig då en näringsidkare utför en tjänst åt en konsument, till exempel utför arbete på fast egendom, 1 § 2 p. KTjL (https://lagen.nu/1985:716#P1S1). Notera att det i 51-61 §§ KTjL (https://lagen.nu/1985:716#P51) finns särskilda bestämmelser ifall tjänsten avser uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus (byggnad som ska inrättas för en eller två familjer), så kallad småhusentreprenad.

I 4 § KTjL (https://lagen.nu/1985:716#P4S1) anges att tjänsten ska vara fackmässigt utförd. I 9-11 §§ KTjL (https://lagen.nu/1985:716#P9S1) anges när en tjänst kan anses vara felaktig vilket kan vara just ifall den inte är fackmässigt utförd. Huruvida en tjänst är felaktig ska bedömas utifrån förhållandena vid den tidpunkt då tjänsten avslutas, 12 § KTjL (https://lagen.nu/1985:716#P12S1).

Ifall tjänsten är felaktig kan ett antal påföljder aktualiseras, se 16-21 §§ KTjL (https://lagen.nu/1985:716#P16S1). För att kunna göra gällande fel är det väldigt viktigt att konsumenten reklamerar felet i enlighet med vad som sägs i 17 § KTjL (https://lagen.nu/1985:716#P17S1), alltså inom skälig tid. Från lagtexten kan man läsa att en reklamation inom 2 månader alltid ses anse vara gjord inom skälig tid. En reklamation utav arbete på byggnad får ske senast inom 10 år efter att uppdraget avslutades. Ifall inte konsumenten reklamerar felet förlorar hen sin rätt att göra felet gällande, 18 § KtjL (https://lagen.nu/1985:716#P18S1).

Påföljder som kan aktualiseras är avhjälpande, prisavdrag och i allvarliga fall hävning av avtalet. Konsumenten har också enligt 19 § KtjL (https://lagen.nu/1985:716#P19S1) rätt att hålla inne så mycket av betalningen som krävs för att ge hen säkerhet för krav riktat mot näringsidkaren på grund av fel i tjänsten.

I första hand blir avhjälpande av felet den aktuella påföljden. Även om inte konsumenten begär det har näringsidkaren rätt att avhjälpa felet. Först om felet inte avhjälps har konsumenten rätt att göra gällande prisavdrag. Prisavdragets storlek regleras i 22 § KtjL (https://lagen.nu/1985:716#P22S1). Att häva ett tjänsteavtal blir främst aktuellt ifall tjänsten ännu inte påbörjats eller endast utförts till viss del.

Utifrån din fråga tolkar jag det som att tjänsten är avslutad. Ifall det inte är aktuellt att avhjälpa felen bör prisavdrag bli den alternativa påföljden. Näringsidkaren kan också bli skyldig att ersätta sådan skada som tillfogas konsumenten på grund av fel i tjänsten, 31 § 3 st. KtjL (https://lagen.nu/1985:716#P31S1).

För att göra gällande dessa anspråk är det vägen via domstol som gäller ifall du och motparten inte kan komma överens. När det rör sig om en konsumenttvist kan du troligen få hjälp av en konsumentvägledare då det tillhandahålls av de flesta kommuner, du kan läsa om det på Konsumentverkets hemsida. I vissa fall kan man även gå via kronofogden men om det är troligt att motparten bestrider anspråken (oavsett om det gäller fullgörelse eller fastställelse av ett rättsläge) kan det bli en omväg och tillföra extra kostnader.

Tjänsteavtal mellan jämbördiga parter
Det finns ingen särskild lag som reglerar rättsförhållandet angående tjänsteavtal mellan näringsidkare eller privatpersoner. Istället blir avtalet den avgörande rättshandlingen. Ifall man inte avtalat om vad som gäller vid en viss situation kan man försöka uttyda ifall det funnits någon gemensam partsvilja därom vid avtalstillfället. Har inget avtalats eller om det inte går att utröna vad som avtalas kan det finnas anledning att snegla mot köplagens (https://lagen.nu/1990:931) bestämmelser även om lagen gäller köp av lös egendom. Ifall ett avtalsvillkor framstår som oskäligt kan det enligt avtalslagens (https://lagen.nu/1915:218) bestämmelser finnas anledning att jämka villkoret.

För att kunna göra gällande olika påföljder enligt konsumenttjänstlagen krävs det att du agerar, du måste åtminstone reklamera felen du anser föreligger (vilket du i och för sig verkar ha gjort). Man kan ju se det som att det är din motparts intresse att få betalt och därmed vänta ut att denna vidtar rättsligt agerande. Däremot riskerar du att påföras ännu högre dröjsmålsavgift ifall du sedan vid en prövning skulle få fel.

Ifall ni inte kan lösa det hela utanför domstol kan det bli aktuellt för dig att anlita ett juridiskt ombud. Jag kan i så fall rekommendera dig att ta kontakt med Lawlines juristbyrå som kan representera dig vid en eventuell tvist, du hittar information här.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och önskar dig lycka till i ditt ärende!

Jenny VilanderRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”