FrågaFAMILJERÄTTFaderskap26/07/2016

Fastställande av faderskap efter den ev. faderns bortgång

Min biologiska fader gick bort, innan vi hann göra faderskaps test.

Nu undrar jag hur ska jag gå tillväga vilka myndigheter måste jag kontakta.

Jag vill bara få hans namn på födelseattestet Och min rätt. Han var bosatt i annat EU land

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Faderskap regleras i Föräldrabalken (FB) och hur faderskap fastställs varierar beroende på hur familjeförhållandena såg ut vid barnets födsel.

Som huvudregel, om modern är gift vid barnets födsel, så fastställs maken som barnets far om annat ej går att påvisa (1:1-2 FB). Är däremot inte modern gift så kan faderskapet fastställas genom bekräftelse eller dom (1:3 FB). En bekräftelse av faderskap görs skriftligen och bevittnas av två personer. Bekräftelsen ska skriftligen godkännas av modern (eller särskild förordnad vårdnadshavare) och socialnämnden. Om barnet dock är myndig så ska istället bekräftelsen godkännas av barnet självt (1:4 FB). Eftersom din far har gått bort så finns det inte längre någon möjlighet att fastställa faderskapet genom en bekräftelse.

Istället kan möjligtvis faderskapet fastställas genom dom. Detta kan göras om det genom genetisk undersökning är utrett att mannen är far till barnet (dig) eller om det är utrett att han har haft samlag med barnets mor eller att en insemination eller befruktning utanför moderns kropp har skett med hans spermier under den tid då barnet kan vara avlat och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har avlats av honom (1:5 FB).

Socialnämnden har ingen skyldighet eller behörighet att utreda faderskapet när barnet inte står under någons vårdnad, alltså när barnet blivit myndig. Däremot har ett myndigt ”barn” själv möjlighet att föra talan om fastställande av faderskap. I fall då fadern är död så skulle isåfall talan ske mot hans arvingar.

Ett faderskapsundersökning kan göras även om fadern är avliden (det är om än lite svårare), det görs genom att man gör en släktutredning. Du kan kontakta Rättsmedicinalverket (rättsgenetik) för mer information.

Hoppas att du fick svar på din fråga, om inte så är du välkommen att komma in med en ny.

Vänligen,

Fanny RudénRådgivare
Hittade du inte det du sökte?