Får min arbetsgivare omplacera mig till en tjänst med lägre lön?

Hej! Jag har jobbat på ett företag i 12 år och nu har ägarna sålt företaget till ny ägare. Jag är anställd som verkstadschef och nya ägaren vill nu att jag ska vara servicesäljare och sänka min lön med ca 10,000kr! De har kollektivavtal vilket inte förra ägarna hade. Har de nya ägarna rätt att omplacera mig till lägre tjänst samt sänka min lön? Samt ev flytta mig till en annan filial i deras organisation? I mitt anställningsavtal står det tydligt att jag tillhör en viss ort/filial.

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Först och främst har vi frågan huruvida din nya arbetsgivare har rätt att omplacera dig till en lägre tjänst samt därigenom sänka din lön. Eftersom denna delfråga handlar om en omplacering av arbetstagare är främst lagen om anställningsskydd (LAS) tillämplig (1§ LAS). LAS är en indispositiv lag, vilket innebär att den är tvingande till arbetstagarens fördel (2§ 2 st. LAS).

Är du uppsagd eller omplacerad

Avgörande för min bedömning i frågan huruvida du blivit skild ifrån din anställning eller omplacerad är huruvida de nya arbetsuppgifterna omfattas av din arbetsskyldighet eller inte. Bedömningen av frågan om arbetsuppgifter omfattas av en arbetstagares arbetsskyldighet eller inte skall göras på grundval av främst den berörde arbetstagarens enskilda anställningsavtal och eventuellt tillämpligt kollektivavtal (AD 2002 nr 134). Eftersom jag inte har tillgång till vare sig ditt anställningsavtal eller ditt kollektivavtal kan jag inte ge ett definitivt besked huruvida dina arbetsuppgifter i din andra anställning omfattas av din arbetsskyldighet enligt anställningsavtalet.

Jag förmodar att dina arbetsuppgifter som verkstadschef skiljer sig ganska mycket ifrån arbetsuppgifterna du hade haft som servicesäljare. Detta motiveras inte minst av den kraftiga lönesänkning som föreslås. Vidare relevanta faktorer är exempelvis arbetstider, arbetsområde, framtida löneutveckling m.m. Eftersom omplaceringen medför en större förändring av dina anställningsvillkor anser jag den vara så pass ingripande att du kan anses skild från din anställning.

Uppsägning från arbetsgivarens sida

Enligt 7§1 st. LAS måste en uppsägning från arbetsgivarens sida vara sakligt grundad.

Nya ägare

Enligt 7§ 3 st. LAS utgör inte övergången av företaget från en ägare till en annan saklig grund för uppsägning. Förbudet hindrar dock inte uppsägningar som sker av ekonomiska, tekniska eller organisatoriska skäl där förändringar i arbetsstyrkan ingår. Det finns i din fråga ingen information om varför du tvingas övergå från tjänsten som verkstadschef till tjänsten som servicesäljare. Nedan uppställer jag 3 tänkbara scenarion:

Uppsägningen sker som en följd av organisatoriska skäl där förändringar i arbetsstyrkan ingår.Uppsägningen sker som en följd av tekniska skäl.Uppsägningen sker som en följd av ekonomiska skäl.

Det första scenariot tar avstamp i de fall den nya ägaren gör en omorganisering av personalstyrkan. Exempel på detta kan vara att slå samman olika driftsenheter så antalet individuella verkstadschefer minskar. I detta scenariot finns jobbet du hade helt enkelt inte kvar att erbjuda. Arbetstillfället försvinner med arbetsbrist som saklig grund.

Det andra scenariot tar avstamp i de fall den anställda inte besitter de tekniska kunskaper som krävs för att kvarstanna på arbetsplatsen. Arbetstagaren kan då sägas upp med arbetsbrist som saklig grund.

Det tredje scenariot utgår ifrån att den nya ägaren exempelvis vill minska antalet anställda för att spara in på utgifter. Om det är för dyrt för en arbetsgivare att ha kvar någon i sin anställning kan densamma sägas upp med arbetsbrist som saklig grund.

Jag förmodar att de nya ägarna genomför en omorganisation där de även genomför förändringar i arbetsstyrkan. Mot bakgrund av det har de möjlighet att säga upp folk ifrån de tjänster som inte finns kvar efter omorganisationen.

Gäller LAS för dig?

Vid uppsägningar som grundar sig på annat än personliga skäl finns det vissa turordningsregler att bejaka. Enligt 22§ LAS omfattas samtliga anställda av dessa turordningsregler, så länge arbetaren inte är undantagen från lagens tillämpningsområde enligt 1§ LAS. Arbetare som undantas från lagens tillämpningsområde är enligt :

arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning,arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj,arbetstagare som är anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll,arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller med lönebidrag för utveckling i anställning, ocharbetstagare som är anställda i gymnasial lärlingsanställning. Lag (2016:1271).

I ditt fall riskerar till synes enbart p.1 vara aktuell, även om jag bedömer det vara osannolikt. Jag har ingen vetskap om huruvida du har en företagsledande ställning som verkstadschef eller inte. För att göra den bedömningen hade jag behövt ha kunskap om vilka arbetsuppgifter som kommer med jobbet. Baserat på sättet din fråga är formulerad antar jag att koncernen är av större slag och att det därigenom eventuellt finns en styrelse eller liknande som innehar den företagsledande ställningen. Du bör alltså inte omfattas av denna bestämmelse. Vill du läsa mer om begreppet ''företagsledande ställning'' kan du klicka här.

Omplaceringsskyldighet

Enligt 7§ 2 st. LAS är en uppsägning inte sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annan anställning hos sig. Det har din arbetsgivare gjort i och med att du erbjudits tjänsten som servicesäljare. Det finns inga krav på att den nya anställningen ska avlönas lika högt, din lön får alltså sänkas till följd av att du blir erbjuden en annan tjänst hos arbetsgivaren.

Uppsägningstid

Om du väljer att godta arbetsgivarens förslag på omplacering så kommer följande stycke inte vara aktuellt för dig. Om du däremot väljer att inte godta förslaget om omplacering har du en uppsägningstid på minst 6 månader, eftersom du arbetat på företaget i minst 10 år (11§ LAS). Under uppsägningstiden har du rätt att behålla både din lön och dina förmåner, även om du inte har samma arbetsuppgifter som tidigare. Detsamma gäller även om du inte bereds några arbetsuppgifter alls (12§ LAS).

Vidare har vi frågan huruvida din nya arbetsgivare har rätt att flytta dig till en annan filial i deras organisation, även om det i ditt anställningsavtal står tydligt att du tillhör en viss ort/filial.

Det finns inte någon generellt utfyllande regel för förändringar av arbetsskyldighetens geografiska omfattning. Tvärtom ger rättspraxis starkt stöd för att du som arbetstagare är skyldig att såväl tillfälligt som permanent godta att placeras på annan arbetsplats på samma ort eller på ort som ligger nära. Däremot förväntas det inte att du behöver godta längre förflyttningar än så som verkstadschef. Jag kan mot den bakgrunden inte ge dig ett besked i denna frågan, eftersom jag inte vet hur långt ifrån dig den andra orten ligger. Som indikation kan dock sägas att sådan distans som folk normalt sett kan tänkas pendla till jobbet alltid är godtagbart.

Slutord och sammanfattning

Det finns ingenting som tyder på att din arbetsgivare inte har rätt att omplacera dig till en ''lägre tjänst''. Notera dock att denna omplacering är så pass ingripande att den bör räknas som en uppsägning från ditt tidigare jobb. Väljer du att inte godta omplaceringen så har du följdaktigen en lång uppsägningstid, under vilken du har kvar samma lön som tidigare.

När det kommer till frågan huruvida de kan flytta dig till en annan filial/ annan ort är min bedömning utifrån den information jag har att tillgå att det inte föreligger några hinder för de att göra det.

Hoppas du fick svar på din fråga! Jag förstår att det finns en hel del att tänka på i ditt fall och om det finns några oklarheter så får du gärna höra av dig igen.

Vänligen,

Alexander VallgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”