Får man vara förmyndare till sina barn om man har förvaltare alternativt har skuldsanering?

2021-03-05 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Blir jag ensam förmyndare till vårt barn, eftersom min sambo har förvaltare? Får man vara förmyndare om man har skuldsanering?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Föräldrabalken (FB) reglerar frågor kring förmyndarskap, jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga. Nedan kommer jag dela upp mitt svar i två rubriker utifrån dina två frågor eftersom förvaltarskapet i sig utesluter förmyndarskapet.

En förälder som har förvaltare får inte vara förmyndare

Ett förmyndarskap tillkommer i de allra flesta fall de föräldrar som är vårdnadshavare för sina barn men även en domstol kan särskilt förordna sådan. En förälder som är underårig eller har förvaltare får dock inte vara förmyndare. I sådant fall krävs inget entledigande (avsättande) utan förmyndarskapet faller bort i och med anordnandet av förvaltarskapet (10 kap. 1 § och 5 § FB och prop. 1987/88:124 s. 250).

När den ena föräldern får förvaltare och inte längre är förmyndare, blir den andra föräldern ensamt förmyndare. Notera dock att rätten kan bestämma att medförmyndare ska förordnas om ensam förmyndare inte anses lämpligen kunna handa förmyndarskapet ensamt (10 kap. 2 § och 8 § FB).

En förälder som har skuldsanering kan entledigas

Under förutsättning att ena föräldern har skuldsanering och inte har förvaltare, gäller att förmyndaren kan entledigas på grund av ekonomisk obestånd. Detta måste dock ske genom ansökan till tingsrätten varav rätten kan besluta att förmyndaren ska skiljas från sitt förvaltarskap (10 kap. 10 § och 13 § FB).

En sådan ansökan kan göras av överförmyndare, förmyndare, vårdnadshavare, den underåriga själv under förutsättning att hen är 16 år, förmyndarens make, sambo, närmaste släkting alternativt att rätten självmant tar upp ärendet (10 kap. 18 § FB).

Om den ena föräldern entledigas från förmyndarskapet blir således den andra föräldern barnets ensamma förmyndare (10 kap. 2 § FB).

Sammanfattning

En förälder som har förvaltare får inte vara förmyndare och du blir således automatiskt ensam förmyndare till ert barn i och med anordnandet av förvaltarskapet.

En förmyndare som har skuldsanering kan avsättas sitt förmyndarskap efter ansökan hos tingsrätten varav rätten beslutar om entledigande.

Notera dock att domstol kan besluta om medförmyndare till dig om du inte lämpligen anses kunna handa förmyndarskapet ensamt.

Jag hoppas du fått svar på din fråga, om inte är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Vänligen,

Madeleine Runesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3657)
2021-10-16 Får två sambos bevittna en fullmaktsgivarens namnteckning på en framtidsfullmakt?
2021-10-16 Flytta in hos pojkvän utan vårdnadshavares samtycke?
2021-10-16 Skriva över sin del av gemensamt hus på sin make/maka?
2021-10-05 Vad händer efter att min fru avlidit?

Alla besvarade frågor (96382)