Får man testamentera hur man vill?

2020-06-15 i Testamente
FRÅGA
Hej. Min pappa har efterlämnat ett tillägg till testamentet där han skriver att hans systerson har rätt att köpa en fastighet för gällande taxeringsvärde.Vad gäller ?Måste vi barn acceptera detta ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln i svensk rätt är att man får testamentera vad man vill till vem man vill. Det går däremot inte att göra sina barn arvslösa. Barnen till den avlidna utgör s.k. bröstarvingar (2 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB). I svensk rätt finns det ingen möjlighet att göra en bröstarvinge helt arvslös, se 2 kap. 1 § ÄB. En bröstarvinge har alltid rätt att få ut sin laglott, vilket är hälften av arvslotten, se 7 kap. 1 § ÄB. Om kvarlåtenskapen efter er far när han avlider skulle uppgå till exempelvis 700 000 kr innebär det att laglotten är 600 000/2 = 300 000 kr. Laglotten på 300 000 kr ska delas lika mellan syskonen, och det resterande 300 000 kr kan testamenteras bort.

Ett testamente ska alltid respekteras, för att ett testamente ska bli giltigt krävs det dock att vissa formkrav iakttas i samband med upprättandet av testamentet. Ett tillägg i ett befintligt testamente görs med tillämpning av samma formkrav som gäller för upprättande av ett nytt testamente, se 10 kap. 6 § ÄB. Det går att i en skriftlig separat handling föreskriva "tillägg till testamente" och skriva tillägget där. Ett korrekt upprättat testamente ska vanligtvis utformats skriftligen och i närvaro av två vittnen, se 10 kap. 1 § ÄB. Vittnena får inte vara under 15 år, ha någon psykisk störning, vara släkt med testatorn, eller själv stå som arvtagare på testamentet, se 10 kap. 4 § ÄB. Om testamentet upprättats i strid med dessa "formkrav" kan testamentet ogiltigförklaras. För att ett testamente ska ogiltigförklaras krävs det att någon arvsberättigad klandrar testamentet (t.ex. du och dina syskon). En klandertalan måste föras inom sex månader från det att ni först fick ta del av testamentet, se 14 kap. 5 § ÄB. Ni klandrar testamentet hos Tingsrätten. Att tänka på är att ni alla syskon måste klandra testamentet för att få ta del av den det. Om endast en av er klandrar, resulterar det i att endast en av er för ta del av det. Det måste därför göras av er alla.

Sammanfattningsvis kan sägas att en testators vilja ska respekteras och att det finns stor frihet att testamentera sin egendom till vem man vill. Att ni tycker att er far fattat fel beslut när han testamenterat på ett visst sätt utgör inte grund för klander, utan det krävs att testamentet eller tillägget till testamentet upprättats i strid med det formkrav som följer av lagen.

Mvh

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2860)
2021-06-17 Kan man testamentera enskild egendom i flera led?
2021-06-15 Kan man testamentera en bostadsrätt med full äganderätt?
2021-06-15 Måste ett syskon godkänna testamente?
2021-06-15 Hur kan vi dela vår pappas tillgångar som han vill?

Alla besvarade frågor (93198)