FrågaAVTALSRÄTTAvtal23/01/2021

Får avtal reglera köparens rätt att eventuellt sälja en hund vidare?

Hej! Jag och min fru håller på att titta på att adoptera en hund. På en av adoptionsbyråernas hemsida listats det kontrakt man behöver ingår vid adoption av en hund från dem. För att adoptera en hund så betalar man en avgift. Vad jag förstår så ses en hund som lös egendom och i lagens mening är det ingen skilland från att köpa en hund som en möbel från IKEA. Min fråga gäller vissa av de klauser som finns i kontraktet. Under rubriken "Dina skyldigheter som adoptör" kan man bland annat hitta klasuer som:

"Om hunden av någon anledning inte kan bo kvar hos Dig måste detta omedelbart meddelas till *adoptionsbyrån*". Adoptören förbinder sig att inte omplacera hunden utan godkännande från oss. Se även punkt15"

- Kan de reglera vem jag får överlåta min egendom till?

"Vi förbehåller oss rätten att hälsa på hunden i dennes nya hem. Om vi finner att hunden inte behandlats väl eller far illa på annat sätt har vi rätt att återta hunden. Ingen ersättning utgår i dessa fall. Vid behov, om SFS 1988:534, § 2 f f, Djurskyddslagen (med ändringar) är åsidosatt, kommer aktuella tillsynsmyndigheter att kopplas in"

- Har de rätt till detta?

Under lagvval finner man detta: "Finner *adoptionsbyrån* att kontraktsbrott begåtts kommer skadestånd om minst 15 000kr att utkrävas. Tvist rörande detta avtal eller bedömning av om kontraktsbrott föreligger skall överlämnas till allmän domstol. Svensk lag tillämpas (internationell privaträtt"

- Är dessa klauser och kontraktet skäligt?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågan du ställer är avtalsrättslig och regleras i Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, även kallad Avtalslagen - förkortad AvtL. Enligt 1 § AvtL är avtal bindande.Vid köp av valp från uppfödare är det inte helt ovanligt att det tillkommer klausuler om säljarens rätt att ta x antal valpar på en hund samt krav på att hunden ska ställas ut x antal gånger. Äganderätten kan således göras avhängig på att avtalade antal kullar ska ha fötts innan man helt och hållet äger hundensjälv, och skadestånd kan utgå om man skulle utebli från utställningstävlingar såsom avtalat. Klausuler om att säljaren ska ha rätt att köpa hunden för det fall köparen efter en tid inte kan ha den kvar kallas optionsklausuler, och dessa kan med fördel förenas med vitesklausuler - dvs att ersättning ska utgå om kontraktbrott sker.Får säljare reglera vem du säljer din egendom till?

I ditt fall är fråga om en omplaceringshund som i sin tur inte får omplaceras av adoptanten utan adoptionsbyråns godkännande. Detta är visserligen en inskränkning av äganderätten, men eftersom avtalsfrihet som utgångspunkt råder i Sverige så är det fullt tillåtet. Denna avtalsklausul (och övriga klausuer) är enligt min tolkning av hur du redogjort för omständigheterna tydligt intagen i avtalstexten vilket innebär att om du väljer att adoptera en hund därifrån har du accepterat ifrågavarande klausul, och skulle du omplacera hunden utan deras tillstånd begår du således kontraktsbrott. Vad de menar med att godkänna en eventuell vidareöverlåtelse är dock inget jag kan bedöma utifrån frågeunderlaget.

Här är mitt råd att du kontaktar dem och ber om förtydliganden på den här punkten så att ni förstår varandra.


Är vitesklausulen oskälig?

Om adoptionsbyrån skulle kräva 15 000 kronor och begära hunden tillbaka så har de naturligtvis bevisbördan för att de omständigheter som åberopas faktiskt föreligger. De kan alltså inte utan vidare kräva hunden tillbaka och 15 000 kronor på det, utan deras påståenden måste bevisas för att du ska ha en rättslig skyldighet att inrätta dig efter de kraven. Om Klasulen är oskälig beror på omständigheter som aktualiserar en eventuell tvist - men i det sammanhang som du presenterat finns det inget särskilt att anmärka på.
Får de förbehålla sig rätt till att göra besök efter köpet?

Att de vill göra besök hos de som adopterar är inte i sig oskäligt, sett till vad adoptionsbyråns syfte är så får man räkna med att de på ett eller annat sätt ser till att hundarna mår bra när de lämnar byrån - men vad som kan behöva förtydligas är hur dessa besök ska gå till och hur ofta de ska ske. Ett alternativ hade varit att kontakta dem och be dem förklara vad de menar eftersom denna punkt kan innebära att de anser sig ha en bestående rätt att göra besök - men den kan även betyda att de förbehåller sig rätten att komma på ett enda uppföljningsbesök. Det är svårtolkat från mitt perspektiv men du kan konsultera avtalet och se om detta specificeras, och om inte så bör du kontakta dem och se vad de menar med klausulen.
Får de kontakta tillsynsmyndigheter om hunden skulle fara illa?

Vad beträffar deras rätt att kontakta tillsynsmyndigheter om de skulle upptäcka att en hund hamnat i en miljö som den lider skada av så har de, precis som du själv, rätt till det. Detta är rimligt om du föreställer dig att du själv säljer en hund och denna sedan inte ges tillräcklig tillsyn av köparen (jämför 2 kap 4 § Djurskyddslagen). Djurskyddslagen gäller oavsett om den förs in i avtalet eller inte, men här har adoptionsbyrån satt in den som en "påminnelse". Man kan inte med framgång förhandla bort sin rättighet att anmäla brott och dylikt. Om de, utan ersättning, skulle ta hunden ifrån en adoptant som accepterat avtalsvillkor som säger att de har rätt till det om hunden far illa - så är detta också en del av avtalet och således något de har rätt till. Här ligger åter igen bevisbördan på dem - de kan ju inte sälja en hund till er och sen utan vidare anklaga er för diverse och få tillbaka hunden utan ersättning.
Sammanfattning

Det du redogjort för låter för mig som skäliga villkor och ingenting jag reagerar negativt på. Även skadeståndsbeloppet förefaller rimligt avvägt. Om jag får komma med råd så är det att du kontaktar adoptionsbyrån och ber dem förklara sin praxis främst på hur de utför besöket/besöken men även hur mycket de lägger sig i en eventuell vidareöverlåtelse av hunden. Om de ger dig svar du inte gillar så bör du välja en annan adoptionsbyrå. Detta är trots allt ett utbud och ingenting du behöver binda dig till om du inte gillar deras villkor. Om du skulle gå med på villkoren och sedan bryta mot dem och hamna i en tvist så kan du visserligen hävda att avtalen är oskäliga och bör jämkas mot bakgrund av 36 § Avtalslagen, men eftersom du i det fallet gått med på villkoren, villkoren har varit tydliga -samt att villkoren inte är oförutsägbara eller på annat sätt oskäligt betungande för dig så kommer en sådan tvist sannolikt inte leda till att villkoren anses oskäliga.Jag hoppas att detta besvarar din fråga, tveka inte på att höra av dig igen om jag varit otydlig eller om du har fler frågor.

Aram ShokorRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning