Får en kommun gynna en enskild näringsidkare?

2020-03-01 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
HejJag har en fråga om vad en kommun får göra. Enligt kommunallagen:2 kap. 8 §Kommuner och regioner får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller regionen.Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om det finns synnerliga skäl för det.Vi har en kommun som har skrivit en avsiktsförklaring med internationella engelska skolan (IES) om att IES's entreprenör Skanska ska få bygga en skola till IES i kommunen på kommunal mark. Kommunen säljer marken till Skanska. Det som kommer att gälla är att Skanska står som fastighetsägare och att IES hyr av dem. Om det är så att IES tycker att det blir för dyrt med hyran kan kommunen behöva ge hyresbidrag. Om IES finner under de första 6 mån efter att de fått tillgång till byggnaden att de inte kan få lönsamhet på det hela så kan de dra sig ur o då ska kommunen betala hela hyran.Mina frågor:1. Får en kommun gynna en enskild näringsidkare på det här sättet? De låter inte någon annan privat skolverksamhet få chansen att köpa marken. Kommunen motiverar med att de behöver mer skolplatser o vill ha fler aktörer. Verkligheten är att alla barn får plats i dagens skolor några enstaka klasser i baracker. Elevunderlaget kommer också att minska i det aktuella området. Dessutom finns Fridaskolan som annan aktör i närheten.2. Får kommunen gynna en enskild näringsverksamhet med lokaler på det angivna sättet att de backar upp med att stötta med hyran?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Precis som du har identifierat så regleras kommuner och deras verksamhet i kommunallagen, härefter förkortad KL (1 kap. 1 § KL).

Kommunalt stöd till enskilda näringsidkare

I 2 kap. 8 § första stycket KL behandlas allmänt näringsfrämjande åtgärder, vilket kan vara markupplåtelser och kommunalteknisk service till företagen, allmäninriktade åtgärder för att tillgodose näringslivets behov av lokaler samt engagemang i mässor och liknande. I andra stycket behandlas individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare, vilket endast får lämnas om det finns synnerliga skäl. I allmänhet är det en restriktiv syn på vad synnerliga skäl innefattar. Det skulle exempelvis kunna tänkas vara synnerliga skäl att lämna bidrag till mataffär eller en bensinstation för att kunna ge kommunmedlemmarna den grundläggande servicen (se till exempel RÅ 1970 C 260). Det har även ansetts tillåtet för kommuner att ge ut stöd för att försäkra tillgången på hotell i kommunen om inget privat initiativ görs (se till exempel RÅ 1995 ref. 98). Således är det alltså en restriktiv syn på vad som anses utgöra synnerliga skäl och i ditt fall anser jag inte, utifrån de givna förutsättningarna, att beslutet är kompetensenligt eftersom du anger att det inte är en brist på skolplatser.

Överklaga beslutet

Du som kommunmedlem har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövat genom att överklaga det till förvaltningsrätten (13 kap. 1 § KL). Beslutet ska överklagas skriftligt och i överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och omständigheterna som överklagandet grundas på (13 kap. 4 § första och andra stycket KL). Överklagandet ska lämnas in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats (13 kap. 4 § tredje stycket och 13 kap. 5 § KL). Formulera omständigheterna i din överklagan i stil med att kommunen, precis som du skriver, har beslutat om att ge stöd till en enskild näringsidkare utan att det finns synnerliga skäl för det, och eftersom beslutet då inte rör något som är en angelägenhet för kommunen så ska det upphävas (13 kap. 8 § första stycket 2 punkten KL).

Sammanfattning

Jag gör bedömningen att kommunen inte har handlat inom sin kompetens och skulle därför råda dig att överklaga beslutet för att få förvaltningsdomstolens uttalande kring omständigheterna. Gör du inte det inom besvärstiden (det vill säga tre veckor) så kommer beslutet att vinna laga kraft och blir då giltigt trots felaktigheterna.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (560)
2020-09-22 Är det tillåtet att ställa sin grävmaskin på allmän plats?
2020-09-18 Vem har rätt att överklaga beslut från socialtjänst?
2020-09-16 Hjälp med att överklaga Försäkringskassans beslut
2020-09-13 Påskynda handläggning hos Migrationsverket

Alla besvarade frågor (84484)