Får en förvaltare föra talan i mål om äktenskapsskillnad och vad sker om domen inte vunnit laga kraft när bouppteckning sker?

2021-06-28 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Min fru avled 27 december 2020, efter att bott på demensboende sedan 2013. Två av döttrarna begärde förvaltare, som 2017 begärde äktenskapsskillnad. Denna fråga har prövats i TR, HR samt ligger nu i HD för avgörande, där endast en fråga behandlas, har en förvaltare rätt att begära äktenskapsskillnad?En bo utredare har anlitats som begärt förlängd handläggningstid från Skatteverket, eftersom han anser att frågan är tvistig huruvida det är bryt- eller dödsdagen som gäller. Jag hänvisar till äktenskapsbalken:Efter att ha analyserat frågan kan jag inte finna att det finns några omständigheter som neutraliserar det som står i äktenskapsbalken: 6 § När dom på äktenskapsskillnad vinner laga kraft, är äktenskapet upplöst.Eftersom HD inte har kommit med någon dom varken innan dödsdagen eller nu, borde bo utredaren omedelbart avsluta boutredningen, eftersom en dom i HD inte ger svar på frågan om det är bryt- eller dödsdagen som gäller. Skulle någon vara av annan uppfattning får han klandra boutredningen.Jag har även sökt prejudikat men inte lyckas finna något rättsfall som avviker från vad äktenskapsbalken klargör. Hur ligger det till med detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

jag förstår din fråga som att din frus förvaltare begära äktenskapsskillnad 2017 och att frågan om huruvida förvaltaren haft rätt att begära äktenskapsskillnad nu är anhängiggjord i högsta domstolen. Med anledning av att HD nu antagit sig att pröva saken har er boupptecknare konstaterat att skälen för äktenskapets upplösning är oklar. Det vill säga om det beror på den domen om äktenskapsskillnad som meddelats 2017 eller om dödsfallet ska anses utgöra grund för äktenskapsskillnad.

För att besvara din fråga tänker jag redogöra för när en dom vinner rättskraft samt vilken dag som anses utgöra dagen för äktenskapsskillnad.

Din fråga regleras i äktenskapsbalken (Äktb) samt i föräldrabalk (FB).

Får en förvaltare föra talan om äktenskapsskillnad?

I RH 2008:33 prövades frågan om en förvaltare fick föra talan om äktenskapsskillnad åt en kraftigt dement person. Sammanfattningsvis konstaterade hovrätten att en förvaltare kan föra talan i sin huvudmans intressen under förutsättningen att huvudmannen inte kan tillvarata sin rätt samt att det sker i huvudmannens intresse. Det är helt i linje med det uppdrag som förvaltare utför åt sin huvudman, nämligen att bejaka sin huvudmans intressen.

Det krävs fler uppgifter om ditt ärende för att kunna besvara varför HD finner att läget i ert fall är oklart och kräver vägledning.

När vinner en dom rättskraft?

En dom vinner rättskraft när den den vunnit laga kraft. En dom kan inte vinna laga kraft under tiden den behandlas av domstolarna.

För ditt fall innebär det att så länge inte HD meddelat dom i ditt ärende förblir frågan oklar om äktenskapsskillnaden som meddelades 2017 är giltig. HD kan upphäva tingsrättens dom med effekten av att ingen äktenskapsskillnad skedde år 2017. Propositionen för 5 kap. 6 § Äktb konstaterar att dagen för äktenskapsskillnad i så fall ska vara dödsdagen.

Dödsdagen får betydelse i hur bouppteckningen kommer skötas. Det är en möjlig förklaring till varför boupptecknaren konstaterat saken tvistig.

Slutsats

jag misstänker att det ligger något ytterligare till din situation som kräver en djupare utredning för att kunna ge dig ett uttömmande svar. Hovrätten har genom sitt avgörande redan klargjort frågan om att förvaltare får föra talan om äktenskapsskillnad under vissa förutsättningar. Med anledning av att frågan anhängiggjorts i HD verkar det som att boupptecknare är osäker på från vilken dag egendomsförhållandena ska beräknas och har därav förklarat saken som tvistig.

Om du önskar få en djupare utredning på ditt ärende är du välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt kostnadsförslag via denna länken här: https://lawline.se/boka

Hoppas du fick svar på din fråga.

André Blomquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1097)
2021-10-20 Vad händer med aktier och bankmedel vid en skilsmässa?
2021-10-17 Har jag rätt till halva huset om vi skiljer oss?
2021-10-12 Efterarv och arvtagares skyddade rätt till sitt arv
2021-10-07 Beräkning av hur mycket man ska köpa ut den andra personen för vid bodelning

Alla besvarade frågor (96550)