FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte30/05/2022

Får bröstarvinge justera den totala kvarlåtenskapen?

Hej Kan efter föräldrars botgång bröstarvinge ta bort kvarlåtEneksap och endast bodela en mindre del av kvarlåtenskapen?

Lawline svarar

Hej, 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Förutsatt att inte särskild boutredningsman eller testamentesexekutor förordnats ska efterlevande make, sambo, arvingar och universella testamentestagare gemensamt förvalta över den avlidnes egendom (18 kap. 1 § ÄB jfr 19 kap. 1 § ÄB). Dessa så kallade dödsbodelägare ska alltså gemensamt besluta över vad som händer dödsboet tills dess att egendomen fördelats i enlighet med lotter och testamente. En ensam dödsbodelägare får alltså inte fatta beslut som hänför sig till dödsboet utan de andra dödsbodelägarnas samtycke. 

Åtgärder som inte tål uppskjutas får dock företas även om alla dödsbodelägares samtycke inte inhämtats (18 kap. 1 § första stycket ÄB). Bestämmelsen hänför sig dock till akuta åtgärder, såsom begravning eller liknande, som innebär att samtliga dödsbodelägares samtycke inte hinner inhämtas. 

Svar på din fråga är således: nej. En bröstarvinge får inte efter eget beslutsfattande ta bort kvarlåtenskap och endast bodela en mindre del av kvarlåtenskapen. 

Eftersom du ställer denna fråga förutsätter jag att du är dödsbodelägare (dvs på något sätt har arvsrätt). Om en av den avlidnes bröstarvingar otillåtligen borttagit kvarlåtenskap från dödsboet råder jag dig att begära att rätten ska förordna en boutredningsman. Om någon av dödsbodelägarna begär detta ska nämligen rätten förordna det (19 kap. 1 § ÄB). 

Boutredningsmannen kan då kontrollera att all kvarlåtenskap stannar i dödsboet tills dess att arvet fördelas mellan arvtagarna.

Med vänliga hälsningar 

Amanda LaulumaaRådgivare