Extrastämma i bostadsrättsföreningar

2020-08-13 i Föreningar
FRÅGA
Vilken typ av frågor krävs för att begära extrastämma i en bostadsrättsförening?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring extrastämmor i bostadsrättsföreningar regleras i 6 kap. 12 § i lag om ekonomiska föreningar.

Extrastämma kan ske av tre anledningar

En extrastämma kan bli aktuell vid tre situationer. För det första kan styrelsen kalla till en extrastämma om de anser att det finns anledning till detta.

För det andra ska en extrastämma hållas om en revisor i föreningen skriftligen begär det för att ta upp en angiven fråga.

Slutligen ska en extrastämma hållas om minst en tiondel av medlemmarna begär det för att ta upp en angiven fråga. I stadgarna kan dock stadgas att det krävs färre än en tiondels medlemmar.

Vilka frågor som kan tas upp

Extrastämman behöver inte motiveras av en särskild typ av fråga.

Vanligtvis tar man dock upp ärenden som enligt stadgarna eller lag kräver ett stämmobeslut eller att styrelsen vill att alla medlemmar i föreningen är med och fattar ett viktigt beslut. Det kan till exempel röra beslut om ändring av stadgarna, beslut om ändring av insatserna, val av styrelseledamöter och dess arvoden eller beslut som innebär väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark.

Det finns även vissa frågor som måste behandlas under den ordinarie stämman, och alltså inte får behandlas under endast extrastämman. Detta gäller fastställande av resultat- och balansräkning, dispositioner av föreningens vinst eller förlust, beslut om ansvarsfrihet samt eventuella andra punkter enligt föreningens stadgar.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänliga hälsningar

Lovisa Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (514)
2021-06-17 Vilka krav ställs på en ideell förening och vilka åtgärder kan en medlem vidta vid stadgebrott?
2021-06-15 Föreningsstämma
2021-06-15 Vem bär ansvar för sociala medier i en ideell förening?
2021-06-08 Fullmakt för att rösta på årsmöte i ideell förening

Alla besvarade frågor (93218)