Ett testamentes giltighet - Vad gäller?

2020-10-11 i Testamente
FRÅGA
Om det står i ett testamente att den avlidnes veteranbilar inte ska splittras utan bevaras för framtiden som en enhetlig samling. Är detta juridiskt bindande?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Du undrar huruvida en specifik formulering upptagen i ett testamente är juridiskt bindande. Din frågeställning är för övrigt lika kort som den är snävt ställd varför den fortsatta framställningen inte heller kommer att bli särskilt lång. Och den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är:

Ärvdabalken (ÄB).

Den som upprättar ett testamente benämns testator. Testamentet är en rättshandling som ska ge uttryck för testators egen yttersta vilja i fråga om vad som ska hände med kvarlåtenskapen (tillgångarna) efter dennes frånfälle. Under förutsättning att vissa i lag angivna rekvisit (formkrav) är uppfyllda lyder det korta svaret på din fråga enligt ovan; Ja, en sådan skrivelse är juridiskt bindande så länge denna faktiskt speglar vad den avlidne verkligen hade för önskan beträffande samlingen av veteranbilarna. Den så kallade viljeprincipen (testators vilja) utgör således basen för all testamentstolkning, vilket innebär att det är en subjektiv bedömning som ska göras. För det fall den verkliga viljan eventuellt inte går att fastställa kan man i ett sådant läge bli nödgad att ta ställning till vad testator skulle ha velat i ett specifikt sammanhang. I den sistnämnda situationen blir det med andra ord fråga om att försöka utröna en slags hypotetisk vilja hos den avlidne.

När det gäller de lagstadgade rekvisiten (formkraven) kan följande anföras. Enligt huvudregeln kan endast den som är myndig, det vill säga den som har fyllt 18 år, upprätta ett testamente, vilket sägs i 9 kap. 1 § ÄB. Rättshandlingen måste vidare upprättas skriftligen, vilken ska undertecknas av testator i samtidig närvaro av två vittnen eller som det uttrycks i lagtexten "vidkännas sin underskrift därå", se 10 kap. 1 § ÄB. Det uppställs inga krav på att testamentsvittnena behöver känna till innehållet, däremot måste de vara fullt medvetna om att bevittningen avser just ett testamente. Beträffande vittnena gäller också, förutom att dessa måste över 15 år och inte lida av någon psykisk sjukdom, att nära släktskap med testator eller en testamentstagare inte accepteras av rättsordningen. Det betyder bland annat att make eller sambo inte kan agera testamentsvittne, vilket stadgas i 10 kap. 4 § 1 st. ÄB. Märk väl att det är av yttersta vikt att formkraven var uppfyllda vid tidpunkten för det aktuella testamentets upprättande. I rättspraxis (tidigare domstolsavgöranden) har till och med de minsta av avsteg från de ovan redovisade rekvisiten resulterat i att ett testamente har förklarats ogiltigt. Högsta domstolen (HD) har exempelvis uttalat att det är tillräckligt att två testamentsvittnen befinner sig i olika rum för att inte betraktas som samtidigt närvarande, vilket per automatik leder till att testamentet blir ogiltigt, se NJA 1978 s. 189.

Enligt 14 kap. 5 § 1 st. ÄB kan en arvinge som anser att ett testamente är ogiltigt väcka en klandertalan mot testamentstagaren, vilket ska ske vid allmän domstol (en tingsrätts som första instans) och inom sex månader från delgivningen av testamentet. De klandergrunder som kan göras gällande är eventuella formfel, att testator led av en psykisk störning vid upprättandet av testamentet eller att denne otillbörligen blivit påverkad av någon när testamentet skrevs, vilket framgår av 13 kap. 1-3 §§ ÄB. Slutligen ska det noteras att testator naturligtvis och som en första grundläggande förutsättning, vilken i princip är överordnad allt det tidigare anförda enligt ovan, måste vara behörig att förfoga över det denne förordnar om i ett testamente. Annorlunda uttryckt: Det går inte att testamentera egendom för vilken äganderätt saknas.

Notis: HD styr rättspraxis på civilrättens område och är den yttersta uttolkaren av nästan all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar HD så kallade prejudikat (normerande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Sammantaget kan följande konstateras. Givet att samtliga formkrav var uppfyllda när det ifrågavarande testamentet upprättades och att innehållet otvetydigt ger uttryck för testators egen yttersta vilja (viljeprincipen) finns det enligt min mening ingenting som talar för att formuleringen gällande förbudet mot en splittring av veteranbilarna skulle kunna betraktas som icke bindande. Exakt hur meningen ska tolkas skulle möjligen kunna föranleda vissa bekymmer, men utifrån din ärendebeskrivning bedömer jag i vart fall inte att testamentet som sådant eller den specifika skrivelsen kan ogiltigförklaras. Men återigen, detta förutsätter att formkraven var uppfyllda och att viljeprincipen beaktades till fullo.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Fick du svar på din fråga?