FrågaKÖPRÄTTKonsumentköplagen31/12/2018

Ersättning vid sakskada

Hej! Köpte en Markus arbetsstol av IKEA för ett tag sen. Den har dock visat sig vara defekt på så sätt att den kan vid helt nedåtlutad stolsrygg-position "flänga" sig tillbaka till upprätt med en rätt så ansenlig kraft. Detta har jag märkt av en del och bestämde mig förra veckan förra att be om reklamation och ny stol av IKEA, vilket beviljades då jag kunde visa defekten på video och de godkände detta.

Problemet jag har är att häromdagen när jag kom hem så hade stolen återigen flängts upp i upprätt position. Kraften av detta hade slängt stolen framåt och in i min TV och förstört bildskärmen.

IKEA vill ej ta ansvar för sin defekta produkt som orsakade förstörelsen av min TV, de vill inte erbjuda någon ersättning. Varit i kontakt med de ett antal gånger nu och svaret jag fått senast är att ärendet har gått genom deras "kvalificerade avdelning med jurister" som har bedömt att de inte behöver betala ut något.

Min fråga är om detta verkligen stämmer? Deras stol är ju den direkta orsaken till varför jag står här med en obrukbar TV... De har ju erkänt till att produkten var defekt genom att godkänna reklamationen.

Jag hade kännedom av stolens felaktighet innan detta hände. Har fått många små "hjärtattacker" av att bli våldsamt slungad upp när "stolmekanismen" släpper. Trodde dock inte att det var möjligt för den att "flyga" ca 2-3 meter framåt och en ansenlig del upp i luften för att träffa toppen av min TV-skärm.

Tack på förhand från en "fattig student".

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline.

Om jag har tolkat din fråga rätt gäller det alltså att IKEA visserligen har godtagit din reklamation på arbetsstolen, men anser sig inte ansvariga för den sakskada som uppkommit på grund av felet. I och med att du är en konsument, och IKEA agerar som ett företag, handlar det om ett konsumentköp. För din reklamation men även för sakskadan som uppstått blir konsumentköplagen(KKL) tillämplig. Men även produktansvarslagen(PAL) kan tillämpas, som är en lag som reglerar tillverkarens ansvar gentemot dig som konsument.

Jag kommer först att reda ut IKEAs ansvar, för att sedan se om det finns några alternativa vägar du kan ta för att få skadan ersatt.

IKEAs ansvar

I och med att det inte råder några tveksamheter kring felet på varan kommer jag inte utreda detta närmre, men kan för sakens skull säga att det finns regleringar i 16-21 §§ KKL om detta. Oavsett hur IKEA väljer att åtgärda felet på stolen, genom exempelvis reparation eller omleverans, ska du som konsument kunna förena detta med ett skadestånd.

Det finns två paragrafer som reglerar skadeståndet. Antingen får du skadestånd för merkostnader du har fått på grund av felet på varan. Detta skulle exempelvis kunna vara fallet om du har behövt betala ett pris för en ersättningsvara (30§).

Det skadeståndet som dock är mer aktuellt i ditt fall är det fall då stolen (A) orsakar en skada på din TV (B). En sådan ersättning som det talas om i lagen är specifikt avgränsat till att gälla sakskador, vilket detta är. Notera dock att bevisbördan för att det är felet på stolen som orsakade skadan ligger på dig. Det krävs dock enbart att du visar att det är mer sannolikt att stolen orsakade skadan på TV:n, än den förklaring IKEA kommer med.

Förutsättningar för att 31§ ska kunna tillämpas

31§ KKL ger säljaren ett visst ansvar för s.k. produktskador (det vill säga en skada som en skadebringande egenskap hos A har orsakat B). Konsumentens rätt till ersättning för produktskador kräver att varan är felaktig, att konsumenten har reklamerat, att rätt till skadestånd föreligger enligt 30 § KKL, att det är fråga om en sakskada. Sakskadan ska ha drabbat egendom som är avsedd huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet och att den skadade egendomen tillhör konsumenten eller någon medlem i hans hushåll. Din TV kvalificerar med all förmodan in i dessa krav.

Det som för ditt fall skulle kunna göra att IKEA anser sig icke-ansvariga är att det finns ett krav på att felet skulle ha funnits inom IKEAs kontrollansvar. Ansvar kan alltså undgås om IKEA kan visa att felet har berott på ett hinder utom kontroll, som näringsidkaren inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder IKEA inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

När någon av förutsättningarna i 31 § KKL brister har du som konsument ingen rätt att kräva ersättning av IKEA för den sakskada som inträffat. Detta gäller exempelvis om det inte är fel i varan, om du har underlåtit att reklamera felet, om IKEA inte är skadeståndsskyldig enligt 30 § KKL eller om TV:n om inte är avsedd huvudsakligen för enskilt ändamål. Men det finns två andra sätt du kan kräva skadestånd på. Antingen genom skadeståndsreglerna i skadeståndslagen (SkL) eller genom PAL som ovan nämnt.

Ersättning genom PAL

Om alla krav för att få ersättning enligt 31§ KKL inte är uppfyllda, kan du kräva ersättning på utomobligatorisk grund. Utomobligatorisk grund innebär att det inte föreligger något avtal som reglerar det inträffade förhållandet.

Produktansvaret regleras bland annat i PAL, och även sakskador omfattas av denna lag. Skadestånd betalas för sakskada som en produkt på grund av en säkerhetsbrist har orsakat på egendom som till sin typ vanligen är avsedd för enskilt ändamål, om den du vid tiden för skadan använde egendomen huvudsakligen för sådant ändamål. Skador på själva produkten ersätts dock inte (1§ 2 st PAL). En produkt definieras som en lös sak, och en TV anses vara en sådan. Det kan dock bli osäkert om det är att du bor i en fastighet, då skulle det kunna betraktas som ett fastighetstillbehör och blir därmed fast egendom().

Din stol anses ha en säkerhetsbrist om den inte är så säker som skäligen kan förväntas, vilket bedöms med bakgrund i hur stolen kunnat förutses bli använd och hur den har marknadsförts samt med hänsyn till bruksanvisningar, tidpunkt då stolen satts i omlopp och övriga omständigheter. Rimligtvis borde inte en stol fungera så som du har beskrivit, och det råder enligt min mening i sådana fall inte några större tvivel kring om det är en säkerhetsbrist eller inte.

Vem är ansvarig enligt PAL?

Kretsen av de som är skadeståndsskyldiga består först och främst av den som har tillverkat, frambringat eller insamlat den skadegörande produkten (stolen) och den som har marknadsfört produkten som sin genom att förse den med sitt namn eller varumärke eller något annat särskiljande kännetecken. I och med att du säger att detta är en stol från IKEA, skulle fallet kunna vara att IKEA har marknadsfört stolen med sitt eget namn.

Du kan alltså rikta ett krav på grund av skadan mot din TV mot IKEA exempelvis om de har importerat eller tillverkat stolen eller om de har marknadsfört varan som sin egen, t.ex. genom att sälja varan under IKEA:s varumärke.

IKEA kan också bli skadeståndsskyldig gentemot dig exempelvis när det inte framgår av stolen som är tillverkad här i landet vem som är skadeståndsskyldig och de inte inom viss tid anvisar dig till någon som har tillverkat den (6-7 §§).

Det finns dock undantag, till exempel om IKEA kan göra det sannolikt att säkerhetsbristen inte fanns när stolen sattes i omlopp ().

Avräkning på ersättningen

I och med att detta handlar om en sakskada, ska det vid bestämningen av en eventuell ersättning avräknas ett belopp om 3500 kr. Därmed kan det bli tämligen begränsat vilken ersättning du faktiskt kan få för din TV, beroende på dess värde ().

Ersättning enligt skadeståndslagen

I sista hand skulle du också kunna kräva ersättning enligt skadeståndslagens regler, främst 2 kap 1 § som reglerar de fall då IKEA agerat vårdslöst. Då gäller en ersättning den ekonomiska skadan som du orsakats av sakskadan. Av utrymmesskäl kommer jag dock inte granska samtliga rekvisit för att ersättning ska kunna utgå, men det kan vara bra att ha med sig om du vill kolla vidare på dina alternativ.

Mitt tips

Mitt råd till dig är att rikta krav mot IKEA än en gång, gärna med bevis om något sådant finns. Försök att kräva en motivering från deras sida om varför de inte anser sig skyldiga, så kan du enklare se var du har rum för argumentation. I och med att IKEA är ett så pass stort företag, skulle jag kunna tänka mig att de hellre ersätter dig för skadan än att tvista om frågan.

Om detta inte skulle gå, finns det alltid möjlighet för dig att vända dig till din försäkring.

Jag hoppas mitt svar har varit en vägledning i hur du kan kräva ersättning för dina skador.

Vänligen.

Azalea SafaeiRådgivare
Hittade du inte det du sökte?