Erkännande av äktenskapsskillnad och arv mellan EU-länder

2019-08-03 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej! Jag har funderingar på vad som kommer att hända nu när min far har gått bort. Min far var bosatt i Frankrike och fransk medborgare. Han avled för en vecka sedan. Begravningens ceremonin har ägt rum. Jag är hans dotter från ett tidigare äktenskap i Sverige. Jag är svensk medborgare. Min mor är också svensk medborgare. När jag fick hans dödscertifikat framgår det att han fortfarande är gift med min mor enligt franska myndigheter. Men enligt svenska myndigheter är mamma och pappa skilda. Vad gäller då vid arvsrätt? Tyvärr har jag inte allt för bra kontakter i Frankrike som kan hjälpa mig. Det jag nu skulle vilja veta är vad som kommer att ske med tex bodelning. Jag kan inte det franska förfaringssättet. Kommer notarien att kontakta mamma eller mig? Eller ska jag höra av mig till fransk notarie?Vad bör jag göra och vad förväntas det att min mor gör? Blir oerhört tacksam om jag kan få lite vägledning i detta.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Din fråga aktualiserar huvudsakligen EU:s förordning nr 650/2012 (arvsförordningen).

Utredning

När en äktenskapsskillnad genomförts i ett land och parterna vill att den ska erkännas och verkställas i ett annat land regleras frågan i det andra landets interna rätt. I Sverige styrs erkännande av utländska äktenskapsskillnader och andra liknande åtgärder av lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL).

Enligt artikel 1 arvsförordningen reglerar förordningen bland annat frågorna om domsrätt (vilket lands domstolar som kan avgöra frågor av relevans) och lagval (vilket lands lag som ska tillämpas på förfarandet) vid arv med internationell anknytning inom EU. Förordningen tillämpas enligt artikel 83 arvsförordningen på arv efter personer som avlidit efter mitten på 2015. Med "arv" avses enligt artikel 3 arvsförordningen "alla former av överföring av tillgångar, rättigheter och skyldigheter efter dödsfall". Domsrätt ska enligt artikel 4 arvsförordningen som huvudregel tillkomma domstol i det land dör den döde hade hemvist. Om den döde enligt nedan förordnat om lagval kan efterlevande parter enligt artikel 5 arvsförordningen avtala om att domstol i det land vars lag utpekats ska ha exklusiv domsrätt. Lagvalsfrågan avgöras enligt artikel 21 arvsförordningen som huvudregel så att den avlidnes hemviststats lag ska reglera förfarandet, om inte uppenbart närmare anknytning finns till ett annat land. Om den avlidne i sitt testamente eller liknande handling förordnat om att ett annat lands lag ska tillämpas på förfarandet gäller dock detta enligt artikel 22 arvsförordningen.

I ditt fall finns enligt min uppfattning huvudsakligen två frågor av intresse, nämligen om ni kan få den svenska äktenskapsskillnaden mellan din mor och din far erkänd i Frankrike och hur arvsfrågan kommer regleras. Den första frågan kan jag tyvärr inte besvara då jag inte är bekant med fransk rätt. Det finns ingen EU-gemensam reglering av erkännande av frågor som rör äktenskaps ingående och upplösande, utan varje land har egna regler på området. Exempelvis används IÄL i Sverige för att avgöra när och hur utländska äktenskapsskillnader ska erkännas. Den andra frågan styrs av den så kallade arvsförordningen som är ett EU-gemensamt instrument med syfte att avgöra vilket lands domstolar som ska få ta upp arvsfrågor med internationell anknytning och vilket lands lag som ska tillämpas i sådana fall. Förutsatt att din far inte förordnat om att ett visst lands lag ska tillämpas på fördelningen av hans arv kommer enligt min uppfattning fransk rätt tillämpas eftersom han, såsom jag tolkar din fråga, hade hemvist i Frankrike en länge tid innan sin bortgång. Sannolikt kommer även fransk domstol ha domsrätt av samma anledning.

Handlingsplan

Min rekommendation till dig är att kontakta den franska myndighet som skickade dödscertifikatet till dig och be om vägledning. Om detta av någon anledning inte ger resultat rekommenderar jag att du kontaktar en svensk eller fransk jurist med kunskaper inom fransk familjerätt som kan hjälpa dig att ta reda på om den svenska äktenskapsskillnaden kan erkännas i Frankrike och som kan upprätta handlingar, kontakta myndigheter och dylikt. Eftersom jag inte har insyn i fransk familje- och förvaltningsrätt kan jag tyvärr inte uttala mig om detaljerna kring hur bodelningen kommer förrättas, vem som kommer kontakta dig eller vem du bör kontakta, och så vidare.

Jag kommer att ringa dig på måndag 17:00 på numret 0702808867 för uppföljning av ärendet. Fungerar inte den här tiden får du gärna maila mig på magnus.gustafsson@lawline.se.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3495)
2020-08-06 Tvist om gravsättning
2020-08-05 Kriterier för dold samäganderätt
2020-07-31 Fördelning av arv
2020-07-31 Vad händer med mina möbler hos min särbo om han avlider?

Alla besvarade frågor (82663)